Pomiń menu

Prezydent Tczewa powołał zespół ds. zieleni miejskiej

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki powołał Zespół ds. zieleni. Zespół ma na celu konsultowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju terenów zieleni w Tczewie. Wnioskodawcami były organizacje zaangażowane w akcję Przestrzeń dla ludzi.

W skład zespołu wchodzą:

– Janusz Landowski,  przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie,  kierujący pracami Zespołu

– Joanna Waszyńska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie

– Sebastian Lorenc, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie

– Michał Bollin, przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie

– Aleksandra Kęprowska, przedstawicielka Forum Internetowe „Zieleń dla tczewian”,

– Łukasz Brządkowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych (Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa).

Posiedzenia zespołu odbywać się będą minimum 3 razy w roku. Do zadań zespołu należą w szczególności następujące działania:

  1. opiniowanie koncepcji i projektów terenów zieleni, w tym parków, skwerów i innych obiektów zieleni oraz innych działań mających wpływ na rozwój terenów zieleni w Tczewie;
  2. współudział w tworzeniu i opiniowanie dokumentów strategicznych mających na celu rozwój terenów zieleni w mieście;
  3. zgłaszanie propozycji działań mających na celu rozwój terenów zieleni w mieście;
  4. inicjowanie i opiniowanie działań na rzecz rozwoju terenów zieleni w mieście;
  5. inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do renowacji i przebudowy istniejących terenów zieleni oraz podniesienia estetyki przestrzeni publicznej w mieście.