Pomiń menu

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIE w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016 Budżet obywatelski

Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem końcowym.

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Carpe Diem

2. Data przesłania sprawozdania końcowego
20.042016

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)
(usunięte)

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)
(usunięte)

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór
Gmina Miejska Świdwin

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)
2015-2016

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji zadania po stronie organizacyjnej.

3

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Uwaga! Ten punkt można skopiować ze sprawozdania cząstkowego, jeśli było ono składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać.

W 2015 roku skupiliśmy się głównie na kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Świdwina. Staraliśmy się w przystępny sposób tłumaczyć czym jest budżet i jakie korzyści płyną z jego wprowadzenia dla mieszkańców oraz władz. Od stycznia br. Prowadzimy działania w kierunku powołania w Świdwinie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.
Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Naszymi pierwszymi działaniami były artykuły dotyczące instytucji budżetu partycypacyjnego, które publikowaliśmy w lokalnych i regionalnych mediach oraz na profilu naszego Stowarzyszenia. Temat budżetu poruszaliśmy także na forach internetowych, gdzie dyskutowaliśmy zarówno z przeciwnikami, jaki zwolennikami. Staraliśmy się także o spotkania bezpośrednie z mieszkańcami. Okazją do tego typu działań były lokalne imprezy, podczas których organizowaliśmy stanowisko obywatelskie, gdzie rozdawaliśmy ulotki i rozmawialiśmy o korzyściach płynących z wprowadzenia budżetu. Zorganizowaliśmy również dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców. W pierwszym z nich wzięło udział 7 osób, w tym troje radnych . W drugim, na które zaprosiliśmy Darka Kraszewskiego, uczestniczyło około 40 osób, w tym 7 radnych oraz skarbnik miasta. Na obecnym etapie uzgadniamy z burmistrzem szczegóły powołania Zespołu ds. Wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, który ma opracować zasady budżetu partycypacyjnego.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało się nam zrealizować spotkania dot. budżetu partycypacyjnego dla uczniów świdwińskich szkół średnich. Niestety planowany termin spotkania nałożył się nam na realizację innego projekt i z braku czasu musieliśmy zrezygnować z tego działania. Oczywiście po zakończeniu prac nad powołaniem Zespołu ds. Wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego wrócimy do tego pomysłu.

4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania przedstawicieli władzy lokalnej.
Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei – pytania są jedynie wskazówką):
Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy
Uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Rozpoczynając działanie zdawaliśmy sobie sprawę, że temat budżetu partycypacyjnego będzie dla mieszkańców i władz czymś nowy i nie do końca zrozumiałym. Dlatego w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na edukację i informowanie. Od początku działania rozmawialiśmy z burmistrzem i Radą Miasta. Burmistrz wyrażał zainteresowanie, ale jednocześnie mocno akcentował brak środków w kasie miejskiej. Natomiast temat budżetu obywatelskiego zainteresował niektórych radnych. Dzięki czemu o możliwości wprowadzenia budżetu rozmawiano podczas prac komisji i na sesjach Rady Miasta. Radni włączyli się również w przygotowane przez nas spotkania dla mieszkańców i aktywnie w nich uczestniczyli. Ponadto niektórzy z nich niezależnie od naszych działań promowali instytucję budżetu obywatelskiego w mediach oraz na spotkaniach bezpośrednich w swoich okręgach. Ponadto tematem zainteresowali się także przedstawiciele Zarządów Osiedli, którzy uczestniczyli w spotkaniach, szczególnie widoczne było to podczas spotkania z Darkiem Kraszewskim.

5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Niestety zauważamy że coraz trudniej nawiązuje się nam dialog z burmistrzem. Jego zaangażowanie w proces nad wprowadzeniem budżetu ma raczej charakter dbałości o wizerunek, niż realne zainteresowanie zwiększeniem uczestnictwa mieszkańców w życie miasta. Być może wynika to z tego, że burmistrz postrzega nasze zaangażowanie jako działanie polityczne a nie społeczne. Z drugiej strony nawiązaliśmy dobrą współpracę z niektórymi radnymi, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Radni miejscy (4) i zarządy osiedli (3), którzy przybliżali i konsultowali temat z mieszkańcami. Pomoc w organizacji spotkań – udostępnienie sali, Urząd Miasta Świdwin i Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? ( Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najwartościowsze?)

Temat budżetu obywatelskiego jest dość mało znany w naszej miejscowości, dlatego z nasz duży sukces uważamy wprowadzenie go do debaty miejskiej zarówno wśród mieszkańców, jak i przedstawicieli władz samorządowych. Po raz pierwszy w tym roku zagadnienie budżetu obywatelskiego poruszane było szeroko podczas prac nad budżetem na rok 2016.

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Piszemy to z dużą przykrością, ale współpraca z burmistrzem. Niestety tak jak pisaliśmy wyżej ocenia on nasze działania w kontekście lokalnych wyborów.

9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

W mieszkańcach budzi się zainteresowanie tematem, pytają o szczegóły, reagują raczej pozytywnie na możliwości jakie daje budżet obywatelski, jednak jest to jeszcze niewielka grupa, której część nie wyraża swoich opinii głośno. Głównym powodem jest odczuwalne negatywne podejście burmistrza do partycypacji obywateli, uważa, że rozwój miasta to jego kompetencje a także obawia się braku „kontroli” nad częścią budżetu miasta.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)?

Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji
z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat, które ukazały się w mediach itp.).

Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres [email protected]

http://www.gk24.pl/wiadomosci/swidwin/art/4673688,budzet-obywatelski-takze-dla-swidwina,id,t.html
http://marektarka.blogspot.com/2016/01/swidwinski-budzet-obywatelski.html
http://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=4712
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905437712843720.1073742021.124592840928215&type=3
https://www.facebook.com/stowarzyszeniecarpediem/photos/a.149987235055442.44802.124592840928215/904733926247432/?type=3&theater

11. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.