Pomiń menu

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2015/2016

Sprawozdanie końcowe

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie

2. Data przesłania sprawozdania końcowego
11 kwietnia 2016 r.

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)
(usunięte)

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)
(usunięte)

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór
Jelenia Góra

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)
Luty 2015 do 10 kwietnia 2016 r.

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji zadania po stronie organizacyjnej.
14 osób.

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Uwaga! Ten punkt można skopiować ze sprawozdania cząstkowego, jeśli było ono składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać.
1. W pierwszym rzędzie na zebraniu stowarzyszenia z udziałem radnej Anny Bałkowskiej i posłanki Zofii Czernow zaprezentowano założenia Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 roku (JBO2016). Przygotowano multimedialną prezentację Regulaminu JBO2016. Zbierano pomysły zadań.
2. Regulamin ten omawiano dwukrotnie, raz na zebraniu stowarzyszenia ZAS , drugi raz na zebraniu ogólnym mieszkańców, na które zaproszono również przedstawicieli: Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5, Szkoły Społecznej i Stowarzyszenia Sympatyków Sobieszowa. Na tymże spotkaniu uzgodniono, że zostaną przygotowane dwa projekty zadań. Jeden projekt na zadanie do kwoty 500.000 zł, drugi do kwoty 50.000zł, bo taka możliwość istnieje i tylko za tymi dwoma zadaniami wszyscy głosujemy.
3. Spośród zgłoszonych propozycji zadań, wybrano dwa, dotyczące poprawy infrastruktury wokół szkól i mające największe szanse realizacji. Dwa zespoły przygotowywały wnioski projektowe. Na etapie pisania wniosków pojawiły się problemy w zakresie oszacowania projektów. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta dokonał weryfikacji i wycenił wartość projektu znacznie powyżej oszacowanej przez projektodawców. W tej sytuacji powstał problem z zakwalifikowaniem obu wniosków. Regulamin JBO2016 nie przewidywał procedury odwoławczej
4. Rozpaczliwie szukaliśmy wyjścia. Konsultowaliśmy się p. Dariuszem Kraszewskim, radnymi, zwracaliśmy się o pomoc do posłanki. Po kolejnym przestudiowaniu Regulaminu JBO2016 zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o łączne rozpatrywanie obu zgłoszonych projektów, powołując się na możliwość zastosowania § 5 pkt 4 Regulaminu JBO 2016, gdyż łącznie oba projekty nie przekraczały kwoty granicznej 500.000 zł.
5. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną i zaprezentowano projekt
w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
6. W efekcie naszych działań Prezydent wyraził zgodę na połączenie obu projektów. Wówczas zaistniała szansa wygrania. Zmobilizowaliśmy siły
i środki. Poprzez strony internetowe, facebook, plakaty, ulotki, ogłoszenia, pocztę pantoflową, poprzez dzieci szkolne docieraliśmy do ich rodziców – zachęcaliśmy do głosowania.
7. W dniu 7 grudnia 2015. Na stronie internetowej Miasta ogłoszono wyniki głosowania. Nasz wspólny projekt uzyskał 814 głosów i został wyłoniony do realizacji. Głosowaniu poddano 11 wniosków, zwyciężyły 3 projekty, w tym jeden, nasz wspólny projekt.
2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.
Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.
Zaprezentowaliśmy Regulamin JBO2016 na zebraniu stowarzyszenia oraz zorganizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców i przedstawicieli miejscowych szkół i stowarzyszeń – łącznie wzięło w nich udział około 60 osób. Na nich omawiano założenia i regulamin JBO2006, zachęcając uczestników do wzięcia sprawy „w swoje ręce”. Zawiązaliśmy ustne porozumienia
i konsekwentnie wspólnie działaliśmy. W ramach JBO 2016 współpracowały ze sobą łącznie cztery stowarzyszenia: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie „Jagniątków nasz Dom”, Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa, Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie oraz Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 15
i Gimnazjum nr 5 oraz Zespół Szkoły Społecznej. Zmobilizowani zostali również mieszkańcy. Ta współpraca dała wyniki.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Mimo akcji nagłaśniającej poprzez Internet, lokalne media, plakaty, rozmowy indywidualne nie zauważyliśmy wzmożonej aktywności i dużego zainteresowania mieszkańców sprawami lokalnymi. Społeczeństwo jest, niestety, mało zintegrowane, a nawet podzielone, nie dostrzegające interesu wspólnego (wg nich to nie ich interes). Może na powyższe zachowanie miało wpływ również to, że wielokrotnie zwracaliśmy się do władz w imieniu mieszkańców w różnych drobnych sprawach, które nie zostały zrealizowane.

4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania przedstawicieli władzy lokalnej.
Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei – pytania są jedynie wskazówką):
Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na początku odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/przedstawicielami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy
uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują
o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Urząd uczestniczył w działaniach z racji obsługi zadania JBO2016. Na oficjalnej stronie Miasta Jelenia Góra – Urząd ogłosił rozpoczęcie przygotowań, regulamin i informował o poszczególnych etapach, łącznie z ogłoszeniem wyników. Wydział Dialogu Społecznego , przygotował formularz projektu, udzielał niezbędnych wyjaśnień. Pozytywnie oceniam współpracę z dawnym Wydziałem Dialogu Urzędu Miasta, który organizował prezentację projektów, zarówno w Jeleniogórskim Centrum Kultury, jak
i w Miejskim Domu Kultury „Muflon”.
Natomiast Wydział Inwestycji, merytorycznie rozpatrywał projekty zadań, wyceniał je po „uważaniu”, kierując się doświadczeniem, nie był skłonny brania pod uwagę argumentów projektodawców.
Otrzymaliśmy wsparcie ze strony radnej i posłanki. Dużą otwartością wykazał się Prezydent Miasta, który uznał naszą argumentację zaakceptował połączenie wniosków.

5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Udział w akcji pozwolił na bliższe poznanie z władzy lokalnej. Zwrócił nam uwagę na potrzebę dialogu. Wykazał, jak ważna jest spokojna, uważna, rzeczowa rozmowa i konstruktywna krytyka. Poza tym pozwolił na zapoznawanie się z
Bardzo spodobała mi się wypowiedź radnej, która przyznała się, że z racji „patriotyzmu lokalnego” zagłosowała za projektem z Cieplic, jednak męża namówiła by zagłosował za naszym projektem z Sobieszowa.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
Współpracowaliśmy z trzema stowarzyszeniami ( w sumie współpracowały 4 stowarzyszenia), dwoma instytucjami (szkołami) oraz filią Książnicy Karkonoskiej. Współpraca polegała na prezentacji projektu, udostępnianiu miejsca na plakaty, przedstawianiu korzyści jeżeli projekt wygra, a także zachęcaniu mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? ( Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najwartościowsze?)

Naszym osiągnięciem jest to, że spośród różnych zgłoszonych przez mieszkańców propozycji projektów wybraliśmy dwa, które najbardziej odpowiadały zapotrzebowaniu społecznemu. Drugim ważnym osiągnięciem jest to że konsekwentnie o te wnioski walczyliśmy, no i trochę „scaliliśmy” społeczeństwo wokół nich. Dla mnie najważniejsze było to, że ludzie zaczęli rozmawiać, wykazywać zrozumienie i nawet się „dogadywać”.
To że nasz wspólny projekt zwyciężył to nasz wielki sukces. Wartością dodaną jest to, że w chwili odrzucenia wniosku nie skapitulowaliśmy, ale próbowaliśmy znaleźć wyjście i je znaleźliśmy.

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Najtrudniejsze były rozmowy z osobami, mało zainteresowanymi sprawami społecznymi, które nie były przekonane do współpracy. To, że jeszcze tak wiele osób nie interesuje się tym co się dzieje wokół nich,

9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
+X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Sporo osób wykazywało zainteresowanie jeżeli chodziło o „ich” interes np. zorganizowanie skwerku w ich pobliżu miejsca zamieszkania. Oświetlenie, naprawę chodnika itp. Zaangażowanie zdecydowanie mniejsze jeżeli, optowano za innym projektem.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, Internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)?

Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w ramach akcji (np. linki do stron internetowych, fotorelacji
z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat, które ukazały się w mediach itp.).

Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres (usunięte)
O naszych działaniach informowaliśmy za pośrednictwem różnych form dotarcia do mieszkańców, zarówno poprzez plakaty, ulotki, osobiste rozmowy, strony internetowe, Facebook.
(usunięte)

11. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
Prezentacja multimedialna.

CZĘŚĆ III – CZĘŚĆ FINANSOWA – Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji.
1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych akcją?

Otrzymany mini grant został w całości przeznaczony na działania związane z realizacją Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Zestawienie poniesionych kosztów
L.p. Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki) Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)
1. Wynajęcie Sali Fa 38/10/2015 z 8X15 150 zł Na spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji
2. Tusz do drukarki FHU „WIK” – 247/2015 45 zł Drukowanie ankiet, ulotek, pism
3. Wydruk materiałów- FA990G/10/2015 63,50 zł Drukowanie plakatów
4. Materiały biurowe Fa496597 z 7/10/2015 116,87 Na potrzeby akcji
5. Produkty spożywcze Fa9931/2015/6060 Fa1339-2039-003 77,31 zł Poczęstunek dla uczestników
6. Naczynia jednorazowe Fa1023/2015 27,00 zł Poczęstunek dla uczestników
7. Telefon, Internet Fa15110586692956 20,32 zł Na potrzeby akcji JBO2016
Razem 500,00 zł