Pomiń menu

Nowe atrakcje w Sobieszowie

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem końcowym z działania.

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie
2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 11 kwietnia 2016
3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Jelenia Góra
5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział/współpracowały w realizacji zadania? 10
6. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (jesiennym lub wiosennym)? Jeśli tak, to w którym? Uczestniczyliśmy w spotkaniu wiosennym.
7. Czy braliście udział w działaniu „Sprawdzamy władze” lub organizowaliście Święto Samorządu ; częściowo tak, tzn. na nasze zebrania zapraszamy radnych
8. Napiszcie coś o sobie (czym się zajmujecie, od jak dawna, od kiedy jesteście w Akcji)
Stowarzyszenie pod nazwą Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie powstało w 2009 r. i zostało zarejestrowane Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000328478. Misją ZAS jest budowa społeczeństwa obywatelskiego. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się ze składek członkowskich. Na realizację naszych zamierzeń czynimy starania o pozyskanie środków z różnych źródeł. Uwarunkowania historyczne spowodowały, że społeczeństwo naszej miejscowości nie jest zintegrowane, nie dba o piękno naszej miejscowości i ochronę środowiska. Chcemy to zmienić.

I dlatego chcemy podjąć szereg działań zmierzających do uświadomienia społeczeństwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego
CZĘŚĆ II (wypełniają wszyscy uczestnicy)
1. Jak oceniacie efekty i sposób realizacji przez siebie zadania? (prosimy krótko opisać co udało się zrealizować w ramach zadania i jak to się ma do zakładanych planów).
W naszej miejscowości funkcjonuje Uchwała nr 243.XXV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry, z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
CZĘŚĆ III (wypełniają osoby/grupy które pracowały nad podjęciem uchwały w gminie)
2. Czy w gminie w chwili rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?
3. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).
4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?
5. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi?
6. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały
z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały- otwartość, niechęć, brak reakcji).
7. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

CZĘŚĆ IV (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)
1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany- czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami – prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).
Na zebraniu stowarzyszenia członkini Elżbieta Przetacznik zaproponowała, by wzorem innych miast w Sobieszowie powstała ławeczka ze słynną postacią. Pomysł ten spodobał się większości uczestników i postanowiono zająć się tym tematem. Przy okazji wiele osób podnosiło także, że dobrze byłoby zrobić tablicę informacyjną „Witamy w Sobieszowie”. Na tle mapy pokazać atrakcje , które mogą przyciągnąć turystów. Inicjatywa Lokalna polegała na umieszczenia ławeczki we wskazanym miejscu pozwoli na zrobienie zdjęcia osób siedzących na ławeczce z Kunegundą i ruinami zamku Chojnik w tle. Inicjatywa lokalna zmierzała wiedzy o dzielnicy Jeleniej Góry Sobieszowie, jej zabytkach historycznych, atrakcjach, miejscach rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych, konsumpcyjnych i noclegowych oraz o zakładach pracy poprzez utworzenie tablicy informacyjnej „Witamy w Sobieszowie”.
Dokonano rozeznania możliwości wykonania i wyceny. Ławeczki z Kunegundą” przez miejscowych artystów. Z wywiadów wynikało, że najbardziej zaangażowanym artystą, rzetelnym i jednocześnie najtańszym jest pan Piotr Jagielski. Pan Piotr Jagielski jest Sobieszowianinem, jest uznanym artystą, jego prace były kilkakrotnie wystawiane
w MDK ”Muflon” i lalki – muzy zdobią okna tego Domu. Wykonania stelaża tablicy oraz wykonania planszy zlecono miejscowym rzemieślnikom. Natomiast wykonania zdjęć na tablice podjęli się wolontariusze. Podobnie jak opisania historii Sobieszowa i dokonania tłumaczeń na języki angielski i niemiecki. Wykonania stelaża tablicy oraz wykonania planszy zlecono miejscowym rzemieślnikom. Natomiast wykonania zdjęć na tablice podjęli się wolontariusze. Podobnie jak opisania historii Sobieszowa i dokonania tłumaczeń na języki angielski i niemiecki.
2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )
Wniosek naszego stowarzyszenia został złożony 23 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra złożono w sprawie zadania publicznego polegającego na wykonaniu:
– tablicy na temat historycznych i ciekawych miejsc w Sobieszowie
– ławeczki z legendarną postacią zamku Chojnik Kunegundą..
Prezydent Miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła 20 marca 2015 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek. powstania nowego produktu lokalnego promującego naszą miejscowość.
Zadanie polegało na zagospodarowaniu miejsca publicznego promującego naszą miejscowość. Ściśle współpracowaliśmy z Urzędem Miasta Jelenia Góra Wydziału Kultury, który zatwierdził projekt rzeźby i zlecił jej wykonanie, a także służył fachową pomocą przy przygotowaniu danych do tablicy informacyjnej to jest: wyboru miejsc
i zdjęć, opisu miejscowości, naniesienia na mapę ciekawych miejsc oraz pomocy tłumacza
j. niemieckiego i angielskiego.

3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

Efektem Inicjatywy Lokalnej było uroczyste oddanie do użytku społeczeństwa:
1. nowej atrakcji Sobieszowa, czyli Ławeczki z legendarną postacią zamku Chojnik Kunegundą.
2. Tablicy Informacyjnej „Witamy w Sobieszowie”.
4. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Raczej tak. Pomysł to faktyczna inicjatywa lokalna. Prezydent Miasta pozytywnie ocenił pomysł oraz dobrze ocenia nasze działania. Projekt został w pełni zrealizowany prawidłowo, w zaplanowanym terminie i cieszy się dużą popularnością zarówno mieszkańców, jak i turystów.
5. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)
Raczej nie było, drobne trudności były usuwane na bieżąco.
6. Jak oceniacie zaangażowanie władz w realizację zadania? Czy mogliście liczyć na pomoc zarówno na etapie planowania jak i podpisywania umowy i realizacji zadania?
Tak. Dobrze oceniamy zaangażowanie władz, które służyły pomocą i były zaangażowane w jej realizację.CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy)

7. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Do realizacji przyczyniło się również Nadleśnictwo Śnieżka w kowarach. Dzięki Nadleśnictwu pozyskaliśmy dobry surowiec na rzeźbę.

8. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
Podczas realizacji spotkaliśmy się z życzliwością pracowników wydziału Kultury: Ireną Kempisty, Kazimierz Piotrowski i Bożena Łada.

9. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)
nie
4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Nasze duże zaangażowanie w sprawy społeczne. W jednym roku zrealizowaliśmy dwa projektowane zadania: Inicjatywę Lokalną „Ławeczkę z Kunegundą” i tablicę formacyjną „Witamy w Sobieszowie” (dwa zadania jeden projekt) oraz mocno zaangażowaliśmy się w realizację Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2015/2016.
10 Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )