Pomiń menu

SPRAWOZANIE KOŃCOWE

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem końcowym z działania Inicjatywa Lokalna.

SPRAWOZANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna


CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Stowarzyszenie Art Clinic

 2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 26.04.2016
 3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
 4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:Wrocław
 5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział/współpracowały w realizacji zadania? 15
 6. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (jesiennym lub wiosennym)? Jeśli tak, to w którym? Tak, wiosennym
 7. Czy braliście udział w działaniu „Sprawdzamy władze” lub organizowaliście Święto Samorządu nie
 8. Napiszcie coś o sobie (czym się zajmujecie, od jak dawna, od kiedy jesteście w Akcji)W akcji jesteśmy od wiosny 2015r. Czym się zajmujemy:

  Projekt „All That Jazz” powstał pod koniec 2014 roku dzięki zderzeniu dwóch przestrzeni; muzycznej i plastycznej.

Twórcy projektu to Monika Stanisławska i Marcin Lutrosiński.

Katalizatorem projektu jest wspólna potrzeba realizacji działań twórczych oparta o przekonanie iż skutecznie można kreować i zmieniać na lepsze szeroko pojmowaną rzeczywistości i codzienność, w kontekście realizacji interdyscyplinarnych działań artystycznych. Założeniem przewodnim jest przekonanie o szerokich możliwościach rozwoju działań artystycznych z założeniem ich ścisłego umocowania w miejscu u czasie. Inaczej mówiąc, chodzi tu o takie metody ich realizacji, które opracowane są o rzeczywiste możliwości i ograniczenia wynikające z realnej przestrzeni biznesowej projektu, a nie o konfabulacje, domysły czy fantazje na temat jej kształtu. Projekt powinien stanowić odpowiedź na manifestujące się deficyty działań artystycznych tworząc wspólny mianownik między potencjałem zgromadzonych wokół niego artystów i ludzi ze sztuką związanych, a żywą przestrzenią publiczną miasta. „All That Jazz” jest projektem który spajać powinien środowiska artystyczne w sposób naturalny, tworząc platformę komunikacji z przestrzenią miejską. Może się okazać niezbędnym dokonanie redukcji definicji wartości fundamentalnych w relacji przestrzeni artystycznej do przestrzeni publicznej oraz studium intencjonalności reakcji i działań tak instytucji kulturalnych jak i instytucji rządowych współtworzących przestrzeń życia projektu. Dzięki temu w najprostszy sposób zadbać można o zrównoważone tempo rozwoju realizowanych projektów artystycznych przy zachowaniu zgodności horyzontalnej i wertykalnej z polityką rozwoju miasta, regionu i kraju. Założeniem jest rozwinięcie jak najlepszej komunikacji między wszelkimi środowiskami artystycznymi i administracją publiczną, w oparciu o zdrowo pojmowany wspólny interes mieszkańców, środowisk sztuki i organów administracji publicznej odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju miasta i jego wizerunek. Staramy się każdego dnia przypominać sobie o tym, że rzeczywistość która nas otacza, choć z gruntu ani dobra, ani zła, jest po prostu taka, jaką potrafimy stworzyć i na jaką się zgadzamy.

Od stycznia 2015 zrealizowaliśmy 70 edycji All That Jazz Jam Session, 5 koncertów, 4 edycje All That Jazz Groove Funky Session, 13 wystaw sztuk wizualnych. Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadzimy autorską audycję All That Jazz w radio Luz. Z naszym wsparciem zostały wydane 2 płyty. Uczestniczyliśmy w weekendzie otwarcia ESK 2016, wraz z Narodowym Forum Muzyki realizowaliśmy MeltingPot Lab 4, oraz będziemy uczestniczyć w światowym dniu jazzu.

CZĘŚĆ II (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 1. Jak oceniacie efekty i sposób realizacji przez siebie zadania? (prosimy krótko opisać co udało się zrealizować w ramach zadania i jak to się ma do zakładanych planów).Projekt rozwija się dynamicznie, pracujemy nad audience development, niestety bez wsparcia u udziału Gminy Wrocław.

CZĘŚĆ III (wypełniają osoby/grupy które pracowały nad podjęciem uchwały w gminie)

 1. Czy w gminie w chwili rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Uchwała o IL dotyczy budowy kanalizacji.

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).
 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?
 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi?
 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały
  z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały- otwartość, niechęć, brak reakcji).

Nie nawiązaliśmy żadnej współpracy z gminą.

 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

Zrobiliśmy bardzo wiele dla lokalnej społeczności twórczej i nadal działamy, pomimo wszelkich przeszkód.

CZĘŚĆ IV (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
  w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany- czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –
  prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).
 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )
 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?
 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.
 2. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)
 3. Jak oceniacie zaangażowanie władz w realizację zadania? Czy mogliście liczyć na pomoc zarówno na etapie planowania jak i podpisywania umowy i realizacji zadania?

CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

MiserArt Strefa kultury w labiryncie wykluczenia. Stowarzyszenie Brata Alberta. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Akademickie Radio Luz. Fundacja Pałaców i Ogrodów kotliny jeleniogórskiej. Teatr Ekstrawersja. Teatr Capitol.

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Brak współpracy

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

nie

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Połączenie środowisk twórczych, zaangażowanie studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu w projekt.

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

CZĘŚĆ VI- rozliczenie finansowe przekazanego grantu

Zestawienie poniesionych kosztów

L.p.

Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki)

Nr faktury/rachunku

Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)

1.

Reklama FB

Paypal

Promocja funpage All That Jazz, oraz organizowanych wydarzeń

2.

benzyna

FV 35698762

Transport instrumentów

3.

Papier, toner

FV 79724871

Bieżące wydruki

4.

5.

6.

7.

8.