Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”

SPRAWOZANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna


CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”
 2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 20 kwietnia 2016 r.
 3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
 4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Puławy Miasto
 5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział/współpracowały w realizacji zadania? 7 osób
 6. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (jesiennym lub wiosennym)? Jeśli tak, to w którym? Lublin – jesienne i wiosenne
 7. Czy braliście udział w działaniu „Sprawdzamy władze” lub organizowaliście Święto Samorządu
 8. Napiszcie coś o sobie (czym się zajmujecie, od jak dawna, od kiedy jesteście w Akcji)

Jednym z celów naszego Stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności obywatelskiej mieszkańców.  Należymy do sieci FLOP i PPL LOS. Mamy swojego przedstawiciela w Puławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego i zainicjowaliśmy utworzenie takiej rady w powiecie puławskim.  W czerwcu b.r. organizujemy 2 dniowy Piknik NGO dla organizacji z województwa lubelskiego.  Zainicjowaliśmy, jako członek Rady Pożytku,  powstanie Komitetu Organizacyjnego z okazji 110-lecia Puław, do którego włączone zostały organizacje pozarządowe. Nawiązaliśmy też współpracę z nowo powołaną Młodzieżową Radą Miasta.

W Akcji bierzemy udział po raz pierwszy, ale nie ostatni. Będziemy realizować kolejne Inicjatywy Lokalne oraz inne działania sprzyjające  zwiększeniu aktywności mieszkańców.

Zorganizowaliśmy spotkanie, by przedstawić mieszkańcom jakie możliwości daje Inicjatywa Lokalna. W lubelskiej telewizji internetowej w programie Głos III sektora przedstawialiśmy informacje nt. IL. Na posiedzeniu Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiliśmy założenia IL oraz korzyści wynikające z jej realizowania.

CZĘŚĆ II (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 1. Jak oceniacie efekty i sposób realizacji przez siebie zadania? (prosimy krótko opisać co udało się zrealizować w ramach zadania i jak to się ma do zakładanych planów).

W 2015 r.  podczas Dni Puław (30 maja) rozprowadzaliśmy wśród mieszkańców ulotki informacyjne dotyczące Inicjatywy Lokalnej wraz zaproszeniem na spotkanie informacyjne. Odbyło się ono 22 czerwca 2015 r. i uczestniczyło w nim 7 mieszkańców. Przedstawione przez uczestników pomysł dotyczący osiedlowego placu zabaw nie mógł być realizowany  w trybie IL, ponieważ teren pod plac zabaw jest własnością spółdzielni mieszkaniowej. Wobec braku innych pomysłów i małej aktywności mieszkańców, postanowiliśmy zrealizować w trybie IL warsztaty diagnozujące potrzeby społeczne mieszkańców.  W 4-osobowej grupie roboczej rozpoczęliśmy  działania lobbingowe wśród organizacji pozarządowych z naszego terenu oraz wśród Radnych Miasta  Puławy. Równolegle przygotowywaliśmy wniosek, który został złożony do gminy  w styczniu 2016 r. W lutym 2016 r. wniosek został rozpatrzony i poproszono nas o dodatkowe wyjaśnienia, po udzieleniu których uzyskaliśmy akceptację Rady Miasta. W kwietniu 2016 r. doszło do podpisania umowy o realizację Inicjatywny Lokalnej p.n. „Warsztaty diagnozujące potrzeby społeczne mieszkańców Puław”. Termin warsztatów został ustalony na 11 maja 2016 r., a kolejne spotkania ustalone zostaną już z uczestnikami warsztatów.
Akceptację naszego pomysłu w całości uważamy za duży sukces, szczególnie w kontekście realiów naszej gminy, tj. pewnej bierności mieszkańców i praktyki realizowania zadań przez gminę poprzez zadania zlecone organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz zadań poprzedzonych jedynie standardową procedurą konsultacji społecznych (tj. wywieszanie informacji na stronie internetowej, mailing do organizacji pozarządowych) .  Warsztaty partycypacyjne, na których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się  nt. sytuacji społecznej gminy oraz wypracować wspólnie ankietę, dzięki której zbadają potrzeby mieszkańców w poszczególnych osiedlach Puław są na naszym terenie innowacją. Wyniki ankiety posłużą zainteresowanym Wydziałom UM, Radnym oraz organziacjom pozarządowym do planowania działań zmierzających do pełniejszej realizacji potrzeb społecznych mieszkańców. I taka realizacja tej Inicjatywy w sposób praktyczny pokaże mieszkańcom, że ich zdanie jest ważne i że mogą mieć wpływ na formy i sposoby realizacji zadań własnych gminy, również w obszarze  życia społecznego. Przychylność ze strony władz i rady miasta daje mieszkańcom możliwość współdecydowania  w sprawach ich dotyczących, na co jest zapotrzebowanie, jak pokazały doświadczenia w dwukrotnej już  realizacji budżetu obywatelskiego.
Mimo długiego czasu akcji nie udało nam się zrealizować Inicjatywy przed zakończeniem Akcji. Spowodowane to było dłuższym niż przewidywaliśmy okresem lobbowania i propagowania informacji nt. Inicjatywy Lokalnej. Jednak Inicjatywa zostanie zrealizowana, a nawet mamy już sygnały, że jest zainteresowanie tematem i kolejne pomysły na wykorzystanie procedury IL, nie tylko w mieście, ale i Starostwie Powiatowym.

CZĘŚĆ III (wypełniają osoby/grupy które pracowały nad podjęciem uchwały w gminie)

 1. Czy w gminie w chwili rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?   Tak

 

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).

 

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

 

 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi?

 

 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały
  z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały- otwartość, niechęć, brak reakcji).

 

 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

 

CZĘŚĆ IV (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
  w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany- czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –
  prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

Wniosek opracowany został w 4-osobowej grupie roboczej, zainicjowanej przez nasze Stowarzyszenie. Konsultowany był z organizacjami pozarządowymi z terenu Puław, z którymi współpracujemy (3 organizacje – spotkania indywidualne na przełomie grudzień 2015/styczeń 2016) oraz z Kierownikiem Wydziału Społecznego UM, p. Anną Maj, która rozumie specyfikę III sektora i jest naszym rzecznikiem w kontaktach z urzędnikami miejskimi. Pozyskaliśmy też akceptację 4 radnych miejskich. Są oni również żywo zainteresowani wynikami warsztatów diagnostycznych.

 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

Stowarzyszenie w 2015 r. realizowało 2 zadania z zakresu ekologii (sprzątanie Puław i edukacja ekologiczna), zlecone w ramach otwartego konkursu ofert. W sprzątaniu Puław wzięło udział około 500 osób, a kampanii edukacyjnej  7 szkół (ok. 1400 uczniów). W roku 2016 ponownie wygraliśmy konkurs na realizację tych zadania w b.r.

 

 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

Na dzień dzisiejszy jeszcze nie przystąpiliśmy do działań bezpośrednio realizujących  zaplanowaną IL (2 dni temu została podpisana umowa z UM na realizację IL), ale mamy już  12 deklaracji udziału w planowanych warsztatach partycypacyjnych.

 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

Uważamy, że warto rozważyć przyznanie nagrody naszej gminie z tego względu, że procesy partycypacje w naszej gminie są w fazie początkowej. Doświadczenia związane z 2-krotnym wdrażaniem budżetu obywatelskiego pokazały, że mieszkańcy wykazują pewien stopień gotowości włączenia się w procesy decyzyjne w gminie. Dotyczy to w  szczególności ludzi młodych (do 30-tki), którzy do tej pory byli mało aktywni w kontaktach na linii społeczność lokalna-władze. Puławy mają duży potencjał, a narzędzia demokracji jakimi są Budżet Obywatelski czy Inicjatywa Lokalna powodują, że wiedza nt. procesów partycypacyjnych wzrasta. Otwartość ze strony władz miasta i rosnąca świadomość korzyści, jakie daje włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne sprzyja pobudzeniu aktywności obywatelskiej. Dlatego też planujemy udział w kolejnych Akcjach, by uzyskać wsparcie w dalszym  wdrażaniu narzędzi demokracji lokalnej.

 1. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

Jedyną trudnością była niska aktywność mieszkańców i brak zainteresowania spotkaniami. Rozwiązaliśmy problem poprzez czasochłonne, ale bardziej efektywne kontakty osobiste z osobami aktywnymi społecznie.

 1. Jak oceniacie zaangażowanie władz w realizację zadania? Czy mogliście liczyć na pomoc zarówno na etapie planowania jak i podpisywania umowy i realizacji zadania?

Zaangażowanie władz jest satysfakcjonujące. Nasz pomysł na IL został  zaakceptowany bez poprawek. Uzyskaliśmy również pomoc w poprawieniu harmonogramu i budżetu naszej IL.

 

CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 

 

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Współpraca  planowana przy realizacji IL obejmuje Fundację Obok Nas, Fundację Przyjazna Łapa, Stowarzyszenie Rodzina oraz Młodzieżową Radę Miasta.

 

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych p. Anna Maj – pomoc na etapie pisania wniosku, wspieranie działań informacyjnych skierowanych do urzędników i do organizacji pozarządowych.

 

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

Działania nasze ograniczyły się do ulotek informacyjnych oraz propagowania  programu w TV internetowej, w którym przybliżaliśmy temat IL.

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Największym osiągnięciem jest włączenie się  ludzi w wieku do 30 lat, którzy do tej pory uważali, że w Puławach się nic ciekawego nie dzieje. Wykazują oni zainteresowanie procesami partycypacyjnymi. A to rokuje nadzieję, że Puławy przestaną mieć etykietkę miasta emerytów, z którego młodzi ludzie uciekają.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

Trudno powiedzieć (3). Bardziej miarodajne dane będziemy mieć po warsztatach diagnozujących planowanych na 11 maja 2016 r.

 • brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )