Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe – Nie jesteśmy (bez)RADNI !

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem końcowym z realizacji działania Dostępni radni.

  1. Nazwa grupy / organizacji:

Nie jesteśmy (bez)RADNI !

  1. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Janów Podlaski

  1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje):

Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim , poseł na sejm RP Adam Abramowicz , senator RP Grzegorz Bierecki, Lubelska Izba Rolnicza , OSP Janów Podlaski , lokalne firmy prywatne : „Rodak-nauka pływania” , „KAMI” , „Agrotechnika-maszyny rolnicze”

  1. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :

Nasza grupa radnych obejmuje jedynie część Rady Gminy Janów Podlaski, choć mamy nadzieję , że poprzez działania wspierające mieszkańców zachęcimy pozostałych radnych do przyłączenia sie do nas.Jesteśmy otwarci na wszelkie sposoby dotarcia do społeczeństwa i podejmujemy próby przybliżenia procedur jakimi kieruje się samorząd mieszkańcom naszej gminy ale przede wszystkim pragniemy wzmocnić świadomość obywatelską.

Naszym mottem jest przejrzystość działań samorządu, nie godzimy się na zatajanie informacji publicznej lub co jest częstszą praktyką – manipulowanie nią.

Przygotowaniem do udziału w akcji były pierwsze spotkania z mieszkańcami zarówno swoich okręgów wyborczych jaki i pozostałych ,zaplanowaliśmy je przy okazji wyborów sołtysów – pojawialiśmy się na zebraniach wiejskich, byliśmy obecni tam , gdzie dotychczas radni bywali sporadycznie – blisko ludzi i ich spraw.

Zaprezentowaliśmy się jako uczestnicy akcji i przybliżyliśmy sylwetki radnych podczas IV Jarmarku Św.Józefa Rzemieślnika w maju 2015r wśród szerszego grona mieszkańców gminy Janów Podlaski – działanie „Poznaj swojego Radnego”. Podczas spotkania wywiazało się wiele konstruktywnych rozmów z radnymi zaproszonymi do uczestnictwa w jarmarku organizowanym przez Stowarzyszenie turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim.

Wspieralismy naszymi działaniami informacyjnymi propagowanie idei samorządności , świadomego podejścia do wyborów terytorialnych i samorządowych także samorządu rolniczego na terenie naszej gminy. Materiały promocyjne , ulotki i opracowania rozdawaliśmy mieszkańcom poszczególnych sołectw w celu poszerzania ich wiedzy o samorządzie, inicjatywie lokalnej i tym jak mogą wpływa na działania Rady Gminy i wójta. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materialy na temat dostępu do informacji publicznej a także „Karta praw mieszkańca”

Kolejnym działaniem skierowanym na wzmocnienie pozycji inicjatyw lokalnych była organizacja w sołectwie Błonie „Dnia Dziecka” z inicjatywy radnego danego okregu-Magdaleny Sijki i sołtysa wsi – Teresy Orzechowskiej.

Imprezę udało się przeprowadzić pod patronatem posła na sejm RP Adama Abramowicza , przy wspólpracy z S T-K w Janowie Podlaskim , a także przy zaangażowaniu strażaków z OSP Janów Podlaski.Przede wszystkim ucieszyło nas pełne zaangażownie mieszkańców sołectwa, jedna z lokalnych firm – „Rodak- nauka pływania” zapewniła atrakcje sportowe dla dzieci, inni – „KAMI” i „Agrotechnika- maszyny rolnicze Krzysztof Laszuk” zafundowali upominki dla dzieci.

Działaniami merytorycznymi dla projektu była ciągla współpraca z mieszkańcami nad propagowaniem przejrzystości działań gminy, informowanie o uchwałach podejmowanych podzas sesji i bieżących sprawach gminy, przez informacje w prasie lokalnej, na portalach i forach dyskusyjnych, ale także za pośrednictwem ulotek i broszur.Skutkiem bezpośrednim było zdjęcie przez naszą grupę radnych spod obrad sesji uchwały o sprzedaży mienia komunalnego o ogromnym znaczeniu społecznym – budynku ośrodka zdrowia.

Poprzedziliśmy nasze działania przeprowadzeniem kilkuset anonimowych ankiet i zebraniem podpisów pod petycją przeciwko podejmowaniu tej uchwały.

Na bezpośrednie sygnały od mieszkańców reagowaliśmy zawsze z entuzjazmem , choć czasem potrzebowaliśmy porad o charakterze prawnym i administracyjnym – zawsze znaleźliśmy pomoc u posła i senatora z naszego okręgu, także gdy potrzebowaliśmy ich wsparcia i bezpośredniej obecności podczas sesji Rady Gminy.Przeforsowaliśmy również jako radni kilka znaczących zmian dla wygody naszych mieszkańców – m.in. zamieszczanie protokołu z sesji w BIP, byliśmy ich głosem podczas uchwalania stawek podatkowych i ulg.

W ramach działania „Rok po wyborach samorządowych: sprawdzamy!” sprawdziliśmy jak nasi koledzy samorządowcy wywiązują się z powierzonych im zadań czy rzeczywiście reprezentują sprawy swoich okręgów a także czy informują na bieżąco mieszkańców o najważniejszych dla gminy kwestiach.

Kolejnym przejawem inicjatywy lokalnej wspieranej przez radną i sołtysa były cykl spotkań międzypokoleniowych w świetlicy wiejskiej w Błoniu , podczas których mieszkanki wraz z dziećmi ozdabiały wnetrze świetlicy rąkodziełami z bibuły i dzieliły się swoimi wspomnieniami związanymi z dawnymi zwyczajami i obrzędami na wsi.

  1. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):

W realizację zadania zaangażowanych było około 40 osób, zarówno radnych , mieszkańców, strażaków, właścicieli lokalnych firm jaki i władz – poseł i senator.Nasza grupa liczy 6 radnych , ale sympatycy i mieszkańcy wspierali nas jak tylko mogli.

  1. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych

Maj 2015 – spotkanie z mieszkańcami podczas majówki organizowanej przez S T-K w Janowie Podlaskim, na którym informowaliśmy o przystąpieniu do akcji „Masz głos, masz wybór”. Na jarmarku obecnych było ok. 150 osób,mieszkańcy, sołtysi , radni i goście.

Maj 2015 – dzień dziecka w jednym z sołectw – inicjatywa radnej i sołtysa przy współpracy z mieszkańcami – około 60 osób.

Maj 2015 – spotkania propagujące ideę samorządności przy okazji wyborów do Izb Rolniczych

Czerwiec 2015 – przeprowadzenie ankiet i zbieranie podpisów pod petycją w sprawie ośrodka zdrowia – około 200 osób ankietowanych, ankieterami byli radni reprezentujący naszą grupę.

Czerwiec-Wrzesień 2015 –Błonie- spotkania integrujące mieszkańców , ogranizatorem była sołtys wsi przy współpracy z radną okręgu.

Marzec 2016 – uczestnictwo radnej w szkoleniu regionalnym w Lublinie

Bieżące sprawy z zakresu dostępności informacji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych , czy prób podjemowania tematu budżetu obywaltelskiego lub chociażby funduszu sołekiego omawiamy na spotkaniach z mieszkańcami lub publikujemy na forum.Ważniejsze kwestie staramy się nagłaśniać w lokalnych mediach lub poprzez wsparcie posła i senatora w prasie.

  1. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

W trakcie realizacji cały czas jest dążenie do przejrzystości budżetu gminy dla mieszkańców, ujawnianie zawieranych umów, kwot poszczególnych wydatków.To wszystko mieszkańcy usłyszą na sesji – za pośrednictwem wniosków składanych przez radnych podczas sesji, co jest konsekwencją zadawanych podczas spotkań z mieszkańcami pytań.

Wzmocnienie zaangażownia mieszkańców w sprawy gminy ,czy poprzez zabawę, czy też podpisanie petycji jest chyba naszym największym osiagnięciem. Najbardziej cieszy jak zwyczajna rozmowa w sklepie przekształca się w sprawozdanie z minionej sesji , jak mieszkańcy dopytują się co się dzieje z ich sprawami w urzędzie i jak wzrosła podczas realizacji zadania i przystąpienia do akcji świadomość obywatelska.

8. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

  1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 4 5

9. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1 2 3 4 5

10. Uwagi, dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania

Dziękujemy za możliwość udziału w akcji „Masz głos, masz wybór”, jest to co prawda akcja skierowana bardziej do inicjatyw lokalnych , ale czy my jako mieszkańcy i tym bardziej jako radni nie możemy stanowić podbudowy pod zdrową i mądrą inicjatywę? Współpracując z mieszkańcami uczymy się ich, uczymy sie reagować na ich potrzeby , uczymy się słuchać.. Jesteśmy przez nich oceniani ale i wspierani ..Nauczyliśmy się już wielu rzeczy podczas dotychczasowej służby jako radni, ale jedna jest najważniejsza – Nie jesteśmy (bez)RADNI !!