Pomiń menu

Podsumowanie cząstkowe „Masz Głos” 2016 – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku

 

 

 1. Data przesłania podsumowania cząstkowego

30.12. 2016

 

 

 

 1. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

 

Chełmek woj. Małopolskie

 

 

 1. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

 

Pięć osób

 

 

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?
    Na terenie Chełmka, w województwie małopolskim, w lesie obok nieczynnego wysypiska śmieci, od kilkudziesięciu lat spoczywają betonowe cielska schronów. Niemieckie budowle militarne typu „Luftschutz-Splitterschutzzelle” rozmieszczone były w okresie okupacji na terenie fabryki i pobliskiego osiedla. W okresie powojennym, z determinacją usuwano je
z miejskiego krajobrazu. Ich solidna konstrukcja opierała się próbom  kruszenia za pomocą młotów. Naoczni świadkowie twierdzą, że palono w ich wnętrzach ogniska a rozgrzane ściany polewano zimną wodą. Te zmagania również nie przyniosły rezultatów. Usunięto je dopiero za pomocą dźwigów i wywieziono do lasu. Do obecnych czasów zachowało się dziewięć obiektów – osiem w lesie obok wspomnianego wysypiska na Kamionce, jeden w lesie „Gruszka”. Schrony zostały wykonane z nakazu okupanta w miejscowym zakładzie betoniarskim rodziny Szymutków. Przeciwlotnicze komórki ochrony przed odłamkami (Luftschutz-Splitterschutzzelle), nie służyły do walki, lecz do chronienia się osób, których służba wymagała przebywania na otwartym terenie podczas nalotów (strażników, kolejarzy, energetyków itd). Poziome szpary w betonowych skorupach nie służyły jako luki strzelnicze, umożliwiały jedynie obserwację terenu.   Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku postanowił przystąpić do w programu „Masz Głos”, by wspólnie z partnerami podjąć działania zmierzające do utworzenia plenerowej ekspozycji militarnych obiektów na terenie lasu Kamionka w Chełmku oraz uporządkowania zaśmieconego i zdegradowanego otoczenia. Masz projekt zakłada:- wykonanie tablicy informującej oraz oznakowań ułatwiających komunikację
z  pobliskimi szlakami turystycznymi,
– wykonanie zabezpieczenia uniemożliwiającego ewentualną kradzieży eksponatów,
– przeprowadzenie obywatelskich akcji sprzątania zaśmieconego terenu.
– opracowanie i druku folderu informacyjnego oraz zamieszczenia na stronie ośrodka szczegółowego opisu,
– propagowanie ekspozycji, jako dziedzictwa kulturowego miejscowości i atrakcji turystycznej

 

 1. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Pierwszym etapem była dyskusja zespołu nad ostatecznym kształtem projektu oraz wyborem partnerów. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia było uzyskanie zgody właściciela terenu – Lasów Państwowych oraz przekonanie Gminy Chełmek do celowości utworzenia ekspozycji. W listopadzie 2016 roku uzyskaliśmy akcesy przystąpienia do projektu Nadleśnictwa Chrzanów oraz Burmistrza Chełmka. Przychylność partnerów pozwoliła nam na podjecie kampanii popularyzującej wśród mieszkańców nasz wspólny projekt. Pomysł tworzenia ekspozycji bardzo zainteresował lokalną społeczność oraz dziennikarzy. Ukazały się relacje w Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, Gazecie Krakowskiej, Echu Chełmka, Faktach Oświęcim. Prawdziwe szczyty popularności osiągały facebookowe fotorelacje. Przedstawiciele MOKSiR uczestniczyli w konsultacjach historycznych ze specjalistami z Muzeum Śląskiego
w Katowicach w celu potwierdzenia rzetelności informacji do przyszłych opisów i tekstów informacyjnych. Gmina Chełmek oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zadeklarował nieodpłatną pomoc przy wywozie śmieci, które będą zbierane przez wolontariuszy, Popularność projektu sprawia, że zgłaszają się już osoby chcące uczestniczyć w akcjach sprzątania terenu planowanych na kwiecień 2017 roku. Z satysfakcja stwierdzamy, że nasze obawy związane z brakiem zainteresowania naszym były bezpodstawne. Obiekty porzucone w lesie Kamionka zna prawie każdy mieszkaniec Chełmka. Wstydliwą sprawą dla mieszkańców jest fakt, że teren gdzie znajdują się schrony jest od lat zaśmiecany i degradowany. Naszą inicjatywę wiele osób komentowało… już dawno powinniśmy coś z tym zrobić.  Podsumowując:
– MOKSiR w Chełmku uzyskał stosowną zgodę zarządcy terenu – Nadleśnictwa Chrzanów na zorganizowanie w lesie Kamionka plenerowej ekspozycji unikalnych schronów z okresu II Wojny Światowej,
– uzyskał akces udziału Nadleśnictwa Chrzanów jako partnera w realizacji projektu,
– uzyskał akces udziału Gminy Chełmek jako partnera w projekcie wraz z zapewnieniem pomocy w likwidacji „dzikiego” wysypiska śmieci,
– sporządził obszerną dokumentacje fotograficzną i ikonograficzną miejsca przyszłej ekspozycji, – wystąpił z wnioskiem do Gminy Chełmek o wpisanie militarnych obiektów go Gminnego Rejestru Zabytków,
– zdobył zainteresowanie mediów i rozpoczął popularyzację projektu wśród mieszkańców,
– rozpoczął przygotowanie koncepcji urządzenia plenerowej ekspozycji.

 

 1. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Wszystko udało się zrealizować!

 

 1. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Samorząd z pełnym zrozumieniem przyjął projekt. Co najważniejsze jest naszym partnerem podczas jego realizacji

 

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
        X

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Deklaracja roli partnera w realizacji projektu, akces udzielenia finansowego wsparcia akcji porządkowania terenu, podjęcie działań zmierzających do wpisania obiektów do gminnego rejestru zabytków.

 

 1. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
lokalni aktywiści i miłośnicy zabytków, Nadleśnictwo Chrzanów, Burmistrz Chełmka, Miejskie Kolo PTTK, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum w Chrzanowie, Gazeta Krakowska, tygodnik Przełom. Oczywiście współpraca dotyczyła różnych aspektów projektu – zagadnień prawno – administracyjnych, historycznych, organizacyjnych, promocyjnych.

 

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

 

1 2 3 4 5
        X

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy zgłaszają akcesy współpracy przy realizacji projektu, interesują się pochodzeniem i przeznaczeniem i historią budowli, czytają oglądają i komentują relacje prasowe dot. projektu

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

 

Największym osiągnięciem jest wzbudzenie zainteresowania mieszkańców kulturowym dziedzictwem miejscowości i wspólnym działaniem w celu jego zachowania

 

 1. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?
Przed nami:
akcje sprzątania miejsca pod przyszłą ekspozycję, opracowanie materiałów informacyjnych i wykonanie ekspozycji, komunikacja miejsca ze szlakami turystycznymi, promocja projektu, opracowanie i wydanie folderu, uruchomienie strony internetowej, otwarcie ekspozycji w maju 2017

 

 1. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.