Pomiń menu

Opieka stomijna i edukacja zdrowotna.

Cząstkowe podsumowanie z akcji "Masz głos-masz wybór"

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie Stomijne ILE KOLORU

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

31.12.2016r.

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Miasto Radom, Radom, woj.mazowieckie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Przedstawiciel

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Chcieliśmy podnieść świadomość społecznż na temat zagrozenia inwalidztwem z tytułu chorób cywilizacyjnych przewodu pokarmowego skutkujących wyłonieniem stomii poprzez realizacje zadania z dziedziny ochrona zdrowia i edukacja.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty)

Mieszkańcy Radomia od 2007 r. walczą o przywrócenie normalnej opieki nad osobami ze stomia: przed, w trakcie i po wyłonieniu stomii. Dn. 22 i 24 listopada rozmawiał przedstawiciel stomików z wiceprezydentem i dyr.Wydziału Zdrowia UM o potrzebie zintegrowania działań na rzecz przywrócenia funkcjonowania poradni stomijnej. Sondaże i rozmowy w trakcie letniego Pikniku Zdrowia wykazują , z etemat chorób jelit przestaje być tematem tabu a staje się problemem cywilizacyjnym. Prowadzone comiesięcznie warsztaty uwidaczniają braki w szpitalnej edukacji nowooperowanych pacjentów pod kątem samoopieki, pielęgnacji skóry i żywienia. Odsłaniają tez bezradnosc rodzin i opiekunów wobec braku wiedzy o stomii w opiece socjalnej. W dn.13.12.2016r. Wypełniono ankiety dla badacza pod kątem wsparcia psychicznego i samooceny stomików. Stomicy i osoby im bliskie mogły uczestniczyć w Akademii Zdrowia na zaproszenie Radomskiego Centrum Onkologii – 2 krotnie.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało się nam zarejestrować stowarzyszenia w KRS, by ubiegac się o większe środki finansowe na działanie. Obecne warunki lokalowe stworzone przez UM pozwalaja na warsztaty w maks.20 osobowej grupie bez zachowania intymności na indywidualne doradztwo w doborze sprzętu. Fluktuacja i absencja chorobowa członków to główna przyczyna niepowodzeń. Starszy wiek i wykluczenie cyfrowe uniemożliwia właściwą promocję w mediach.

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Raczej nie, choć wyczuwa się dystans polityczny. Mimo lobbowania poprzez przychylność kilku radnych nadal zorganizowanie punktu porad dla stomików w ramach działalnosci stowarzyszenia to mniej wazny temat do realizacji dla miasta.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1
2
3
4
5

x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowied

Władza samorządowa ma do zrealizowania projekt kompleksowej zachęty do podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne i uwolnienie rynku usług opiekuńczych, lecz nie ma konkretnych form wsparia podmiotów ngo tak niszowych jak nasz.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Eksperci, biznes i administracja rządowa byli współtwórcami warsztatów, wykładów i organizatorami zaplecza konferencyjnego. Fundacja pozarządowa na naszą prośbę przeprowadziła szkolenie służby celnej na nowym lotnisku w Radomiu i zaopatruje nas w kwartalniki i plansze edukacyjne.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

1
2
3
4
5

x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Temat stomii i chorób gastryczno- proktologicznych wydaje się nadal być wstydliwym i niepożądanym balastem po stronie wydatków z budżetu, choć usilnie staramy się wykazać , że nasze działania zminimalizują koszty dofinansowań NFZ do zaopatrzenia stomijnego, podwyższa samoocene chorych i zmniejsza dyskryminacje i wykluczenie społeczne stomików.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Wypromowanie działalnosci stowarzyszenia, połączenie misji z Radomskim Centrum Onkologii, nawiązanie ściślejszej współpracy ze sklepami medycznymi.

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Chcemy zdobyć fundusze na warsztaty z dietetykiem, dermatologiem i psychologiem oraz zorganizować konferencje, by wykazać zaangażowanie w edukacje i ochrone zdrowotna społeczeństwa Miasta Radomia.

9. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Braki sprzętowe i osobowe, to bariera w sprawnym dokumentowaniu i fotografowaniu wydarzeń.