Pomiń menu

Podsumowanie cząstkowe rurore rok 2016

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem pierwszych miesięcy naszych działań

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

 • Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu „ RuRoRe”
 • Data przesłania podsumowania cząstkowego
28 grudzień 2016
 • Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos
Kołaki Kościelne i Rutki, województwo Podlaskie
 • Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Vice prezes i kilku członków stowarzyszenia

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 • Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?
Budowa zespołu boisk „Orlik”, usprawnienie i polepszenie oznakowań dróg i przystanku autobusowego, poprawa komunikacji dowozu dzieci do szkół,oraz wprowadzenie w rejonie unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, charytatywna pomoc ludziom bezdomnym i osamotnionym, prowadzenie bezpłatnego kursu języka angielskiego przez native speaker’a
 • Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Były ankiety, sondaże i spotkania dla rozpoznania  lokalnych potrzeb oraz prowadzono warsztaty dla osób o najniższych dochodach,  uczestnictwo  mieszkańców było mierne z wyjątkiem tych najuboższych. Dlatego jedynym działaniem które realizujemy skutecznie jest pomoc żywnościowa z unijnego programu PEAD na lata 2014-2020. przez okres 5 lat dostarczyliśmy kwalifikującym się rodzinom ponad 55 ton artykułów żywnościowych z  BŻ w Białymstoku.
 • Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało się zbudować „Orlika” pomimo uzyskania oferty z ministerstwa na sumę  800.000zł  z braku zainteresowania projektem ówczesnej władzy gminy Kołaki.

Inne projekty wymagały uczestnictwa gminy ale brak porozumienia z byłym wójtem

 • Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
Relacje były złe, postrzegano nas jak wrogów, sytuacja zmieniła się po wyborach samorządowych pod koniec 2014 i wyborach nowego wójta. Działania są pozytywne ale dużo jeszcze trzeba zrobić aby wzbudzić poczucie odpowiedzialności mieszkańców za to co się dzieje w ich gminie / środowisku
 • Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Jest zainteresowanie ale ograniczają je skromne możliwości  finansowe zadłużonej  gminy
 • Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Między innymi  z ośrodkiem wsparcia ekonomi społecznej w Łomży, który wykonał nam baner, plakaty i wizytówki  oraz umożliwił bezpłatną pomoc prawną .

Z urzędu marszałkowskiego pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie wakacyjnego programu dla młodzieży szkolnej pod nazwą „Tenis ziemny – poznaj nową pasję, zyskaj radość, kondycję i zdrowie”.

 • Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Jest ono bardzo zróżnicowane w zależności od warunków bytowych. Podziały są widoczne w pojedynczych rodzinach –

'w zależności od stanu posiadania’

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?
Charytatywna praca w programie Pomoc Żywnościowa, często z ponoszeniem wydatków z własnej kieszeni…oraz próby pomocy uzależnionym od alkoholu, zmiany stylu życia poprzez zatrudnienie, szukanie  dla nich pracy…
 • Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?
Chcielibyśmy stworzyć dom dziennego pobytu dla seniorów  i nie tylko, z myślą o integracji i aktywności mieszkańców
 • Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
Wolność oddziaływania na lokalną społeczność jest trudna poprzez stanowisko i rolę jako odgrywają namiestnicy Kościoła, tak więc należy liczyć się z obowiązującymi standardami zachowań aby nie pogłębiać podziałów.