Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

Wszystko przed nami!!!

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Szkolny Klub Wolontariusza VII Liceum Ogólnokształcące im.K. K.Baczyńskiego w Szczecinie
2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

31.12.2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Szczecin

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

10 osób

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

W ramach akcji planowaliśmy zorganizować imprezę mikołajkową dla ubogich dzieci we współpracy z Radą Osiedla. Dzieci miały otrzymać paczki oraz uczestniczyć w zabawach i poczęstunku.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Udało się zebrać grupę inicjatywną i nawiązać kontakt z Radą Osiedla Niebuszewo-Bolinko. Zastępca Przewodniczącego RO był bardzo chętny do wspólnej inicjatywy. Wolontariusze ustalili scenariusz imprezy. Odbyły się trzy spotkania organizacyjne. Koordynator odbył również rozmowę z kierownikiem placówki wsparcia dziennego, aby dowiedzieć się jaka grupa dzieci z osiedla mogłaby uczestniczyć w zabawie.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Niestety imprezy nie udało się zrealizować we współpracy z RO. Okazało się, że w radni mają zaplanowany budżet i nie będzie pieniędzy na paczki dla dzieci. Wolontariusze sami zgromadzili drobne środki na przygotowanie skromnych podarunków. Zastępca Przewodniczącego RO zapewnił jednak, że podczas uchwalania nowego budżetu Rada zapewni środki na inicjatywę SKW. Zaprosił przedstawicieli SKW na zebranie w nowym roku.

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Trudno ocenić, ponieważ ostatecznie nie doszło do spotkania w szerszym gronie.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Uzasadnienie w punkcie 4

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Współpraca z Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego Caritas oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Nasze działania nie były skierowane do mieszkańców, odbiorcami były dzieci

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Udało się zorganizować paczki dla dzieci bez wsparcia finansowego Rady Osiedla i bez minigrantu. Osiągnięciem jest zaangażowanie grupy inicjatywnej.

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?
W nowym roku planujemy uczestniczyć w spotkaniu Rady Osiedla i wspólnie ustalić inicjatywę na rzecz dzieci, którą przeprowadzimy.

9. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
brak