Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe www.FederacjaZielonych.pl Białystok: utworzenie www.RadaMiasta.Bialystok.pl

Poprawa jakości życia, demokratyzacja, prawa obywatelskie, wzrost samorządności, Wzrost kontroli społecznej działań samorządu Dalsza publikacja, wymuszeni zmian w działalności samorządu, jawności, transparentności, reklama projektu w społeczności lokalnej

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego
31.12.2016 r.

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos
Białystok

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
5

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?
Poprawa jakości życia, demokratyzacja, prawa obywatelskie, wzrost samorządności, Wzrost kontroli społecznej działań samorządu Dalsza publikacja, wymuszeni zmian w działalności samorządu, jawności, transparentności, reklama projektu w społeczności lokalnej

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Uczestniczyliśmy w szkoleniu pt. „Jak zmienić swoją gminę? Jak wpływać na decyzje władz samorządowych? Jakimi narzędziami dysponują mieszkańcy?” 15 września w Białymstoku w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, ul. Świętojańska 22 lok. 1.
Podczas szkolenia poruszano m.in. tematy: czym jest inicjatywa lokalna i jak z niej korzystać, kto może inicjować i jak powinny wyglądać konsultacje społeczne, czym jest budżet partycypacyjny, fundusz sołecki, jak pisać wnioski i petycje oraz czym jest dostęp do informacji publicznej i jak z niego korzystać.

Opracowaliśmy projekt nagrywania i publikacji posiedzeń Rady Miasta, Gminy, Komisji www.RadaMiasta.Bialystok.pl
Ustawa o dostępie do informacji publicznej umożliwia udział obywateli w posiedzeniach Rad Gmin, Miast, Powiatów, Komisji itp. Sprzyja to jawności, przejrzystości, kontroli społecznej władz, tego czy służą dobry obywateli itp.
Niestety, większość obywateli o tym nie wie, lub nie może, nawet gdyby chciała uczestniczyć w tego typu spotkaniach.
Zasadą powinno być więc internetowa transmisja na żywo i zapis filmowy takich spotkań udostępnianych w postaci plików na stronach urzędowych.
Jak się okazuje np. w Białymstoku posiedzenia Rady Miasta i Komisji Rady Miasta są nagrywane w postaci plików dźwiękowych, celem sporządzania papierowych protokołów przez pracowników Biura Rady Miasta z posiedzeń sesji Rady Miasta czy Komisji Rady Miasta. Jednak na mój wniosek o udostępnienie tych plików odpowiedziano odmownie, twierdząc, że te nagrania nie stanowią informacji publicznej, mają charakter roboczy, a udostępnione mogą być jedynie papierowe protokoły. Pomimo to wystąpimy w trybie informacji publicznej o nagrywanie i publikację, jednak wymagać to może sprawy dotyczącej odmowy udzielenia informacji publicznej w np. Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, co jest drogą długą i skomplikowaną.
Na skutek nacisku mieszkańców zdecydowano się na transmisję jedynie sesji Rady Miasta, jednak dziwaczne oprogramowanie, przerwy w transmisji, ograniczenia liczby odbiorców, ustawienia kamer nie obejmujące np. ekranów z wynikami głosowań, prezentacjami, kiepska jakość techniczna, niewyraźny obraz stwarzają wrażenie jakby robiono wszystko, by zniechęcać obywateli do korzystania z takiej możliwości.
Co ciekawe, np. Podlaski Urząd Marszałkowski nie tylko transmituje posiedzenia Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale także udostępnią zarchiwizowane filmy z posiedzeń Sejmiku Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/wladze/sejmik_woj/transmisje_z_sesji/
Dlatego zdecydowaliśmy się jako obywatelska inicjatywa wyręczyć Urząd Miasta w Białymstoku, tworząc strony www.RadaMiasta.Bialystok.pl na której publikujemy najciekawsze fragmenty posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta. Korzystamy z darmowego oprogramowania Google: blogspot.com do tworzenia stron internetowych i youtube.pl do publikacji filmów – kanał https://www.youtube.com/channel/UCHd5H9qtB6HXODCs9ujJ-UA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
Uważamy, że jest to rozwiązanie modelowe, możliwe do skopiowana w każdym innym mieście lub gminie. Służy to społecznej kontroli lokalnych władz, pobudzaniu aktywności obywatelskiej, przejrzystości działań władz.
Do prowadzenia takiej inicjatyw potrzeba jest praca wolontariusza oraz sprzęt: aparat fotograficzny z obiektywem o dużym przybliżeniu z kartą pamięci i możliwością ciągłego długotrwałego zapisu filmów (posiedzenia trwają często wiele godzin, stąd potrzeba jest funkcja jednoczesnego filmowania i ładowania baterii aparatu podczas filmowania) oraz statyw. Nie spełniają tego warunku ani najtańsze aparaty (o małych zbliżeniach obiektywu, krótkim czasie nagrywania) jak i drogie aparaty cyfrowe (tzw. droższe aparaty lustrzanki mają ograniczenia długości nagrywania filmów do np. maksymalnie 30 minut), z kolei najtańsze kamery cyfrowe mają słabą jakość obrazu, krótką możliwość nagrywania (brak funkcji jednoczesnego filmowania i ładowania baterii kamery podczas filmowania), a kamery profesjonalne są zbyt drogie.
Koszt sprzętu spełniającego wymagania (aparat, karta pamięci, statyw) to 500 zł.
Zwracamy się o dofinansowanie zakupu takiego sprzętu z programu Masz Głos, Masz Wybór, obecnie bowiem pracujemy na pożyczanym sprzęcie, co uniemożliwia nam rejestrację i publikację wszystkich posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.
Dofinansowanie prosilibyśmy przekazać dla:
Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok
ul. Rumiankowa 14 m. 4
15-665 Białystok
Nr r-ku 05 1600 1462 1833 2062 7000 0001
Zwróciliśmy się w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej do Biura Rady Miasta w Białymstoku o udostępnienie nagrań:
od: [email protected] <[email protected]>
do: „[email protected]
data: 13 grudnia 2016 13:02
temat: 13.12.2016 r. wniosek o bezpłatne udostępnienie nagrań z Rady Miasta Białystok i Komisji Rady Miasta Białystok
Zwracam się o bezpłatne udostępnienie nagrań z Rady Miasta Białystok i Komisji Rady Miasta Białystok, poprzez ich przesłanie na e-mail [email protected] (lub publikację ich na przesłanie linków.
Jak się dowiedziałem, z posiedzeń Rady Miasta Białystok w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim sporządzane są nagrania audio i video, a z posiedzeń Komisji Rady Miasta Białystok nagrania audio.
np. Podlaski Urząd Marszałkowski nie tylko transmituje posiedzenia Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale także udostępnią zarchiwizowane filmy z posiedzeń Sejmiku Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/wladze/sejmik_woj/transmisje_z_sesji/
USTAWA o dostępie do informacji publicznej: Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art. 10. 1.3) Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Art. 3.2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
Art. 12. 2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość: 1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub 2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Art. 18. 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.
Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.
URZĘDY I INSTYTUCJE powinny traktować składane pisma stowarzyszenia zgodnie z przepisami KPA np. jeśli nie udzieliły bezpłatnej informacji publicznej STANOWI to PODSTAWĘ ZŁOŻENIA W NINIEJSZYM PIŚMIE SKARGI NA BRAK UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ DO Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Art. 19. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Kodeks Karny Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Np. Art. 243. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego: „Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.”
Ponadto zgodnie z KPA organ powinien rozstrzygnąć wniosek w części dotyczącej swoich kompetencji i właściwości miejscowej i rzeczowej i przekazać wniosek w części nie dotyczącej jego kompetencji do innych organów i instytucji stosownie według kompetencji i właściwości miejscowej i rzeczowej. Brak takich czynności stanowi podstawę skargi na bezczynność.
RAFAŁ KOSNO

Otrzymaliśmy odpowiedź:

od: Biuro Rady Miasta <[email protected]>
do: [email protected]
data: 22 grudnia 2016 14:28
temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publiczne
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem,
Karolina Andrzejewska

Stąd ponowny wniosek:

od: [email protected] <[email protected]>
do: Biuro Rady Miasta <[email protected]>
data: 22 grudnia 2016 15:06
temat: Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dlaczego nagrania nie są publikowane np. na stronach www.bialystok.pl lub BIP? np. Podlaski Urząd Marszałkowski nie tylko transmituje posiedzenia Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale także udostępnią zarchiwizowane filmy z posiedzeń Sejmiku Województwa Podlaskiego http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/wladze/sejmik_woj/transmisje_z_sesji/
Publikacja zaoszczędziłaby czas i koszty pracowników: „Art. 19. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.”
Dlaczego nagrania z komisji są „kasowane”? To informacja publiczna podlegająca np. udostępnieniu? Stąd mój wniosek o udostępnienie tych nagrań, „kasowanie” jest sprzeczne z prawem: „Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia”

Planujemy spotkania informacyjne na temat projektu.
3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Brak publikacji większej ilości nagrań z powodu oczekiwania na dofinansowanie sprzętu
Brak spotkań na temat projektu ze społecznością lokalną, które chcemy zoragnizować w celu prezentacji pewnego dorobku projektu

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.
Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.bstok.fora.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e – mailem.
Prowadzi również „ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (tel. kom. PLAY 791 242 245, tel. stacjonarny 85 66 11 434) który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.
Prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.
www.zieloni.bo.pl – strony internetowe na temat ekologii, społeczeństwa, cywilizacji Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.
www.zieloni.republika.pl -Białystok, Podlasie-lokalne informacje; eko -działalność, problemy, rozwiązania www.abc-ekologii.bo.pl – krótki i zwięzły przewodnik po ekologii, ochronie środowiska i przyrody
Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.
www.vege.bo.pl – wegetarianizm – wszystko o diecie bezmięsnej – zdrowszej i ekologicznej – sławni wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu.
www.referendum-bialystok.bo.pl www.zasciankowosc.bo.pl www.zascianek.bo.pl – propozycja referendum w Białymstoku – mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać – ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI !
www.bialostocki-deptak.bo.pl – o białostockim deptaku, historia, plany, koncepcje, projekty, wydarzenia, promocje.
www.natura-i-sztuka.bo.pl – zdjęcia przyrody, regionu, kultury z warsztatów, plenerów artystycznych młodzieży.
www.kazimierz-jankowski.bo.pl – galeria fotografii Kazimierza Jankowskiego – Podlasie, region Białegostoku, Suwalszczyzny, to jeden z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski i Europy.
www.ekoludki.bo.pl – Koło Ekologiczne „Ekoludki” działające przy Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku.
www.antykoncepcja-zwierzat.bo.pl – antykoncepcja zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności. www.1109.bo.pl – atak „terrorystyczny” na WTC był mistyfikacją i pretekstem do wojny o ropę. www.wojna-o-rope.bo.pl – wojna o drożejącą ropę, kryzys energetyczny, polityczny, zmiany klimatyczne. www.dzien-bez-samochodu.bo.pl – proekologiczne rozwiązania w transporcie, kolej, tiry na tory, drogi
rowerowe, komunikacja zbiorowa, uspokajanie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, paliwa alternatywne, odnawialna energia.
www.hipermarket.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl – dlaczego Białystok (300 tys. mieszkańców) od 10 lat miał tylko 1 monopolistyczny hipermarket, a w ciągu 2 miesięcy przed wyborami władze wydały pozwolenia na budowę … 4 innych, z rażącym naruszeniem prawa !?
www.ekoharacze.bo.pl – prawda o ekoharaczach, czyli komu „przeszkadzają” „zieloni” www.bstok.fora.pl – Forum Białystok Bez Cenzury. Zasada: będą usuwanie tylko wyzwiska i wulgaryzmy
(co stanowi często 80% zawartości innych forów “dyskusyjnych”) a nie niewygodne dla “moderatorów” = cenzorów wpisy i poglądy = rzetelna, kulturalna dyskusja.
STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.
OPIS DZIAŁANOŚCI Z POPRZEDNICH LAT:

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r podejmuję różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności związane z aktywnością obywatelską, ekologią.
Do największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:
Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych (w tym jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku) w Białymstoku oraz deptaka – strefy pieszej (kampania m.in. zbierania ponad 500 podpisów mieszkańców ul. Lipowej i Rynek Kościuszki w Białymstoku) http://www.lipowa.bo.pl http://www.bialostocki-deptak.bo.pl – „Centrum miasta zielonych płuc Polski”. wytyczenie ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku oraz promocja strefy pieszo-rowerowej. Projekt przewiduje również zorganizowanie 4 imprez ekologicznych, lobbying oraz przygotowanie materiałów do publikacji. m.in. środki PHARE Dialog Społeczny ok. 40 000 zł
Największa w Polsce instalacji do spalania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy będą mieli pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania) http://www.ec.bialystok.pl/ECB/Aktualnosci/aktualnosci.php
Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno – wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok – dawniej „biały” oznaczał „czysty” a „stok – potok”, w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę –
galeria Biała http://www.galeria-biala.pl http://www.galeria-biala.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=43 http://www.centrumzklimatem.pl
“Zielony telefon Federacji Zielonych w Białymstoku” porady, interwencje, informacje związane z ochroną środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób. m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób
strony internetowe: www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.abc-ekologii.bo.pl www.slawni-
wegetarianie.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl www.wojna-o-rope.bo.pl www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.ekoharacze.bo.pl – jedne z najpopularniejszych stron internetowych w Polsce 3 MIEJSCE NA 404000 STRON O TEJ TEMATYCE), odwiedzone przez ponad 200 000 osób, w sposób prosty i przystępny promujące ekologię, ochronę środowiska m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób, 1% podatku, Ministerstwa Środowiska
“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne – zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt www.zieloni.osiedle.net.pl/wilcze-oczy.htm
Od ok. 15 lat współpracuję m.in. z Urzędem Miasta w Białymstoku, począwszy od programów związanych z drogami, rowerowymi, zielenią, utworzeniem deptaka, segregacja odpadów, promocja komunikacji zbiorowej, współpracą międzynarodową (np. z holenderskim miastem Eindhoven – miastem partnerskim Białegostoku), wnioskami dotyczącymi Akcentu ZOO, terenów zielonych, toalet publicznych, zagospodarowania rzek, zbiorników wodnych, sieci energetycznych (np. koncepcja doziemnej linii 110 kV wzdłuż rzeki Białej – ochrona krajobrazu), cieplnych, kanalizacji deszczowej (np. podczyszczanie wód opadowych z dróg przez separatory) itp. itd. Dzięki współpracy Urząd Miasta w Białymstoku ma szansę uniknąć szeregu kompromitujących błędów ujawnionych m.in. przez mnie jak np. wydanie ok. 100 decyzji środowiskowych z naruszeniem prawa (w tym np. hipermarketów, kampusu uniwersytetu), nielegalne wycinki drzew, brak segregacji odpadów, plany lokalizacji spalarni odpadów wbrew prawu na terenie miasta, budowa, remonty i modernizacje dróg bez wykonywania dróg rowerowych, brak „zielonej fali”, brak proekologicznego i ekonomiczniejszego napędu gazem CNG miejskich autobusów (na wzór innych miast) itp., itd.
Jesteśmy także autorami szeregu działań we współpracy z podmiotami gospodarczymi jak np. wdrożenie stosowania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok www.ec.bialystok.pl/ECB/index.php , projekty lokalizacji i zagospodarowania terenów zielonych (np. sztuczne wyspy dla ptactwa) wokół Galerii Biała w Białymstoku www.galeria-biala.pl www.centrumzklimatem.pl itp. itd.
W 2009 I 2010 r zainicjowaliśmy społeczną akcję protestu przeciwko planom budowy rakotwórczej spalarni odpadów w Białymstoku zamiast ich segregacji i recyklingu wymaganego przez UE, oznaczającej 600% podwyżki i zatrucie ujęcia wody pitnej dla miasta http://utnij.eu/spalarnia/
Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r. pomaga (do tej pory głównie bezpłatnie w miarę skromnych środków z np. 1% podatku lub dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców i wolontariatu) osobom poszkodowanym przez np. bezprawne decyzje. Tematyka udzielanych porad dotyczyła np. braku wymaganego prawem powiadomienia opinii społecznej o inwestycjach szkodliwych dla środowiska (obwieszczeń, konsultacji dla np. hipermarketów, stacji paliw, masztów telefonii komórkowych, obór, chlewni, lokalizacji regionalnego lotniska, wysypiska śmieci, spalarni, dróg, wywłaszczeń, wycinki drzew, braku dostępu do informacji, nadmiernego hałasu, dzikich wysypisk śmieci) w wyniku czego np. zwracający się o pomoc do Stowarzyszenia obywatele zostali bezprawnie pozbawieni udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie w latach 1996
– 2008 uczestniczyło w około 100 tego typu postępowaniach i sprawach pomagając poszkodowanym. Posiadamy więc wiedzę by z indywidualnych spraw i rozwiązywania konkretnych przypadków modelowych wysnuć szersze wnioski służące projektowi modelowych zmian prawa oraz zasad funkcjonowania administracji, kontroli społecznej i monitoringu przejrzystości działań administracji, brak uznaniowości, upolitycznienia oraz dostęp do informacji.
Większość z nich związana jest z pomocą lokalnym inicjatywom społecznym w szczególności dotyczy to pomocy prawnej związanej z przeciwdziałaniem inicjatywom szkodliwym dla lokalnej społeczności, związanej z działaniami polityków, biznesu, nieznajomością prawa jak protesty przeciwko stacjom telefonii komórkowej, nieprawidłowościom w funkcjonowaniu administracji, gospodarki odpadami, hałasem, zanieczyszczeniami związanymi m.in. z projektami budowy dróg, lotniska regionalnego itp., jak również wspieraniem pozytywnych propozycji jak np. utworzenie strefy pieszej w mieście, rozwój eko turystyki, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu, inicjatywy prozdrowotne jak. np. promocja wegetarianizmu.

Posiadamy szereg projektów realizowanych i planowanych do realizacji jak np. Zielony Telefon, Festiwal Żubra (prowolnościowy festiwal wakacyjny w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej łączący alternatywne style życia sztukę, kulturę, muzykę) itp. Kluczowym zagadnieniem są sprawy związane z gospodarką odpadami, w tym wprowadzeniem obowiązkowej w krajach UE i wymaganej w Polsce segregacji i recyklingu, odnawialnej energii i promocji turystyczno – przyrodniczej wyjątkowego obszaru Północno – Wschodniej Polski, edukacji ekologicznej, zielonych miejsc pracy i rolnictwa ekologicznego.
Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi z prawem działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną. Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze – największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.: – postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Wasilkowa, Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego – opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów, brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, “Zielone technologie”, odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu – powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.
5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Sami radni korzystają z naszych nagrań, o czym świadczą ich wypowiedzi podczas sesji Rady Miasta

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
Inne organizacje społeczne
7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Głosy i opinie oraz powiadomienia o różnych lokalnych sprawach i problemach

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Wzrost kontroli społecznej działań samorządu

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?
Wzrost kontroli społecznej działań samorządu Dalsza publikacja, wymuszeni zmian w działalności samorządu, jawności, transparentności, reklama projektu w społeczności lokalnej

9. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.