Pomiń menu

Karta Dużej Rodziny w Gminie Tomice

Ulga z tytułu opłat za śmieci dla KDR 3+

4. kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej złożyło do Urzędu Gminy Tomice projekt dotyczący obniżenia opłaty za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu Karty Dużej Rodziny do 1 zł za miesiąc.

W 2016 r. wójt gminy, popierany przez większość radnych, nie skorzystał wówczas z okazji do spełnienia tej obietnicy, ale obiecał że powróci do tematu podczas nowej umowy w 2017 r. Głównym argumentem  przeciwko wprowadzeniu ulgi w opłatach za odbiór odpadów było wejście w życie programu Rodzina 500 Plus.

25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 14.15 na XXIII sesji Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018 rozpatrzono złożony przez nas wniosek. Mimo, iż wnosiliśmy o obniżenie opłaty za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu Karty Dużej Rodziny do 1 zł za miesiąc opłata została obniżona do 50%.

Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy Tomice:

Zgodnie z uchwałą zwolnienie w wysokości 50%, przysługiwać będzie każdemu dziecku w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny oraz które zamieszkuje na terenie nieruchomości. Niezbędnym warunkiem będzie złożenie przez właściciela nieruchomości NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór radni również przyjęli na sesji. Deklaracje będzie można składać już po upływie 14 dni od dnia ukazania się uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Aktualizacja: Obniżenie opłaty za odbiór śmieci dla rodzin wielodzietnych