Pomiń menu

Podsumowanie końcowe akcji Masz Głos 2016/2017

  1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?  
  • Uwzględnienie w statucie gminy miejskiej Starogard Gdański  Głosu Obywatelskiego, który umożliwi mieszkańcom miasta czynny udział w sesji.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
  • Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej dla pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański, spotkanie dla organizacji pozarządowych i mieszkańców miasta Starogard Gdański.
  • Uwzględnienie w statucie powiatu starogardzkiego Głosu Obywatelskiego, który umożliwi obywatelom czynny udział w sesji.
  • Propozycje zmian w IV edycji budżetu obywatelskiego w Starogardzie Gdańskim
  • Petycje do Prezydenta Miasta Starogard Gdański i Starosty Starogardzkiego z propozycjami wprowadzenia  transmisji online sesji Rady Miasta i Powiatu oraz bieżące upublicznianie posiedzeń komisji Rady Miasta i Powiatu.

 2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.

26 stycznia 2017 r., zorganizowaliśmy  w Urzędzie Miasta szkolenie dla urzędników z prawa dostępu do informacji publicznej oraz spotkanie informacyjne dla mieszkańców, które poprowadził prawnik Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W trakcie szkolenia dla urzędników pracownicy Urzędu Miasta zapoznali się z teorią i praktyką związaną ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej skupiając się przede wszystkim na analizie konkretnych stanów faktycznych. Pozyskali szczegółową wiedzę na temat udostępnienia informacji publicznej – poznali sposoby udzielania odpowiedzi, zapoznali się z katalogiem informacji publicznych podlegających udostępnieniu, dowiedzieli się, kto jest zobowiązany do prowadzenia stron BIP czy o właściwym sposobie przygotowania BIP. Omówione zostały również najczęstsze błędy i dobre praktyki w prowadzeniu i aktualizowaniu stron BIP. Poznali formy załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku. Dowiedzieli się, kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej, o rodzajach odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej, sposobie postępowania w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej. Poznali różnice pomiędzy informacją publiczną prostą a przetworzoną i dowiedzieli się, jakie praktyczne znaczenie ma taki podział i czy w każdym wypadku są zobowiązani do opracowania złożonych zestawień na życzenie wnioskodawcy. Dokonali również przeglądu orzecznictwa w zakresie dostępu do informacji publicznej.( W szkoleniu uczestniczyło około 30 urzędników).

W drugiej części – dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych – skupiliśmy się na tym czym jest informacja publiczna, kto ma do niej prawo dostępu, czy informacją publiczną są również umowy zawierane z przedsiębiorcami. Informacja publiczna prosta i informacja publiczna przetworzona. Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Rodzaj informacji podlegających udostępnieniu w BIP. Czy informacja publiczna powinna być udostępniania nieodpłatnie. Kiedy pracownicy administracji publicznej mogą żądać opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna przewidziana przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.( W szkoleniu uczestniczyło około 20 osób).

Przy konsultacjach do tegorocznego budżetu obywatelskiego uwzględniono nasze uwagi co do zachowania tajności w głosowaniu, i nie ograniczaniu kręgu osób do zameldowanych w mieście. Wszyscy bez względu na to czy są zameldowani na terenie miasta czy też nie, będą mogli głosować w tegorocznej IV edycji Budżetu Obywatelskiego.

Uczestnictwo w akcji ,,Masz Głos”, skłoniło nas do otwarcia lokalnego stowarzyszenia.Do 28 lutego działaliśmy jako grupa nieformalna. 28 lutego postanowiliśmy założyć stowarzyszenie zwykłe pod nazwą ,,Głos Kociewia’’, jesteśmy jedynym starogardzkim stowarzyszeniem promującym idee partycypacji społecznej oraz monitorującym działania władzy samorządowej z pobudek innych niż polityczne w sposób gwarantujący bezstronność. Naszymi głównymi celami są dbałość o skuteczną współpracę między mieszkańcami powiatu starogardzkiego a władzami samorządowymi, społeczna aktywizacja mieszkańców oraz poprawa przepływu informacji na poziomie lokalnym w oparciu o trzy filary: jawność, obiektywizm i działanie dla dobra wspólnego. Serdecznie dziękujemy Fundacji Batorego, Sieci Obywatelskiej WatchDog Polska i Partnerom akcji za pozytywną energię,zapał do działania, motywację, dzięki otwarciu stowarzyszenia będziemy działać cały rok. http://gloskociewia.prv.pl/

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Na dzień dzisiejszy wniosek o uwzględnienie w statucie gminy miejskiej Starogard Gdański  Głosu Obywatelskiego, który umożliwi mieszkańcom miasta czynny udział w sesji i  przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych nie został jeszcze rozpatrzony przez Radę Miasta. Przewodniczący Rady Miasta źle go procedował.

Petycje do Prezydenta Miasta Starogard Gdański i Starosty Starogardzkiego z propozycjami wprowadzenia  transmisji online sesji Rady Miasta i Powiatu oraz bieżące upublicznianie posiedzeń komisji Rady Miasta i Powiatu jest opiniowana przez zespół prawny.

4. Proszę krótko opisać Wasze relacje z władzą lokalną

Urząd aktywnie uczestniczył w realizacji naszych działań.

5 grudnia złożyłem wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański o uwzględnienie w statucie miasta ‘’Głosu Obywatelskiego’’ i przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Starogardu Gdańskiego. Tego dnia w ramach dyżuru który pełnił  Przewodniczącym Rady Miasta Pan Jarosław Czyżewski udałem się na wcześniej umówione spotkanie w celu poinformowania o złożonym wniosku i o dalszej współpracy. Przewodniczący obiecał zapoznać się z wnioskiem i wstępnie wyraził poparcie działań nad wprowadzeniem zaproponowanych przez nas  propozycji ‘’Głosu Obywatelskiego’’ w formie uchwały i ‘’Konsultacji Społecznych’’.

5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim złożyłem wniosek o wprowadzenie w statucie powiatu starogardzkiego ‘’Głosu Obywatelskiego’’. Jestem w stałym kontakcie telefonicznym z Przewodniczącym Rady Powiatu, który obiecał spotkanie po świętach. W styczniu rozmawialiśmy telefonicznie przewodniczący poinformował że wniosek trafi do zespołu prawnego a następnie pod obrady Rady Powiatu.

6 grudnia spotkałem się z wiceprezydentem miasta Panem Maciejem Kalinowskim w celu omówienia złożonego przeze mnie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta wprowadzającym ‘’Głos Obywatelski’’ i ‘’Konsultacje Społeczne’’, jak również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański z zakresu dostępu do informacji publicznej. Prezydent obiecał zapoznać się z wnioskiem i wyraził chęć współpracy. Wyraził zgodę na przeprowadzenie szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej dla urzędników w trakcie ich pracy w miesiącu styczeń 2017r. Skierował mnie do Pełnomocniczki  Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych  Pani Sylwii Ossowskiej w celach organizacyjnych takiego szkolenia.

Po rozmowach telefonicznych z pełnomocniczką Prezydenta ustaliliśmy ostateczny termin szkolenia na dzień 26 stycznia, byliśmy w stałym kontakcie telefonicznym. W dniu szkolenia wraz z Panią pełnomocniczką  przygotowaliśmy salę szkoleniową i uczestniliśmy w całodniowym szkoleniu które trwało od godziny 10:00 do 14:00 dla urzędników, i od 17:00 do 18.30 dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i radnych.

Do dnia dzisiejszego jesteśmy w stałym telefonicznym kontakcie z Przewodniczącym Rady Miasta.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi

Ocena 4 dostrzegamy zainteresowanie władzy

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi

Przewodniczący Rady Miasta jest chętny do współpracy, spotkań i podejmowania działań, wiceprezydent i pełnomocniczka prezydenta wykazali bardzo duże zainteresowanie, pomoc w organizacji szkolenia.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?

Przewodniczący Rady Miasta, Wiceprezydent Miasta, Pełnomocniczka Prezydenta ds. organizacji pozarządowych

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

Ocena 4 dostrzegamy zainteresowanie

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy którzy uczestniczyli w szkoleniu z dostępu do informacji publicznej chętnie zabierali głos w dyskusji, zadawali pytania, nagrywali wypowiedzi prowadzącego.

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Organizacja szkolenia z prawa dostępu do informacji publicznej dla urzędników, mieszkańców, organizacji pozarządowych i radnych. Szkolenia takie przynoszą większą aktywność w życiu publicznym mieszkańców dzięki temu mamy większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w naszym mieście i gminie, z drugiej strony jest to też  forma kontroli władzy lokalnej. Dążenie do przejrzystych procedur leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta. Przejrzysta administracja jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa.

9. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Procedura rozpatrywania przez radę miasta wniosku z art.241 kpa do dnia dzisiejszego wniosek nie został jeszcze rozpatrzony ani procedowany.

Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność

Ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronach urzędu miasta www.starogard.pl, tablice ogłoszeń w mieście Starogard Gdański.