Pomiń menu

Masz Głos po raz kolejny w Krzęcinie

W dniu 30 stycznia br. w budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie, odbyło się bezpłatne szkolenie, które było pierwszym etapem projektu „Fundusz sołecki w pigułce”.

Inicjatorem projektu, jest działające od ubiegłego roku na terenie gminy Krzęcin stowarzyszenie Libere, którego główną działalnością statutową jest wypowiadanie się we wszystkich sprawach publicznych i udzielnie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Szkolenie, adresowane było głównie do sołtysów, członków rad sołeckich oraz radnych z trenu gminy Krzęcin, było doskonałą okazją do rozmów i bliższego poznania a także zdiagnozowania najczęściej występujących trudności przy uchwalaniu wniosku o fundusz.

Spotkanie pokazało, że problemem nie jest samo przygotowanie wniosku, ale zachęcenie mieszkańców wsi do uczestnictwa w zebraniach wiejskich. Mieszkańcy wsi zdaje się zapomnieli, że fundusze sołeckie to pieniądze, które potrzebują ludzkiej aktywności i pomysłowości. Niestety przykład idzie z góry. Po niskiej frekwencji, można wyprowadzić wniosek, że Sołtysi i Radni z gminy Krzęcin wiedzą już wszystko o kapitale społecznym i funduszu sołeckim. Z zaproszenia na szkolenie nie skorzystał również Wójt Gminy Krzęcin, do którego stowarzyszenie Libere wystosowało prośbę o przygotowanie krótkiego wystąpienia.

Stowarzyszenie nie kończy jednak projektu i przystępuje do opracowania i wydania poradnika dla Mieszkańców gminy Krzęcin pt. „Lokalny poradnik – Fundusz Sołecki w pigułce”, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane w gminie Krzęcin problemy związane z funduszem sołeckim.