Pomiń menu

Więcej praw dla mieszkańców do uzyskiwania informacji o działalności lokalnych władz

20.12.2017 r. po rozpatrzeniu  wniosku  Stowarzyszenia ,,Głos Kociewia’’ radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  o  publikowanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych wraz z odpowiedziami na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz na stronie Rady Miasta.

W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało, że występowanie z interpelacjami oraz udzielanie na nie odpowiedzi przez prezydenta miasta zaliczać trzeba do działań organów gminy, które podlegają zasadzie jawności wyrażonej w art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw, a także z  ust. 2, tej ustawy, który na wstępie precyzuje, że jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, w tym między innymi dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

Podczas obrad sesji Rady Miasta sekretarz miasta Pan Zbigniew Toporowski przedstawił pozytywne stanowisko Pana Prezydenta do procedowanej uchwały wskazując, że prawo nie zabrania a wręcz mówi o transparentności.

W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta wskazano, że interpelacje i zapytania radnych składane przez radnych w czasie sesji kierowane są do Prezydenta Miasta. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty gminnej o zasadniczym charakterze. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów miasta, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Chcąc zapewnić mieszkańcom pełny dostęp do informacji zawartych w pisemnych odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta na interpelacje i zapytania radnych, Rada Miasta uznaje wniosek Stowarzyszenia Głos Kociewia za zasadny i przyjmuje go do realizacji.

Przyjęcie przez radnych uchwały  wprowadzającej publikację interpelacji i zapytań radnych wraz z odpowiedziami  jest pozytywną formą kontroli organu wykonawczego stosowaną przez pojedynczego radnego lub grupę radnych. Jak również dostęp obywatela do sprawdzenia aktywności danego radnego na sesjach rady miasta.
http://gloskociewia.prv.pl/2017/12/28/odpowiedzi-na-zapytania-i-interpelacje-radnych-w-biuletynie-informacji-publicznej-gminy-miejskiej-starogard-gdanski/