Pomiń menu

Forum Sołtysów Gromada otwarte na zmiany. Forum dla Forum :)

Forum Sołtysów Gromada otwarte na zmiany. Forum dla Forum :)

Specjalne trzygodzinne spotkanie Forum Sołtysów Gromada odbyło się 3 kwietna br. w świetlicy wiejskiej w Trygorcie. Pracy mnóstwo, bo zapoznaliśmy nowych sołtysów z naszą historią, wspólnie omówiliśmy zmiany w regulaminie grupy, wyznaczając zasady działania i główne cele. Było też miejsce na wyznaczenie konkretnych zadań na najbliższy czas oraz wybór liderów grupy.

Ze zmian w regulaminie najważniejszą jest utworzenie forum internetowego dla Gromady, żeby ułatwić komunikację i konsultowanie treści pism czy artykułów do mediów. Dzięki sołtysowi Kalu Piotrowi Tymcio forum funkcjonowało już na drugi dzień po spotkaniu.

Dyskusję wzbudził punkt dotyczący jednego z celów Gromady o treści „dbanie o interes środowisk wiejskich”, który ostatecznie wzbogacony został o dopisek „dla zachowania równowagi w rozwoju miasta i wsi w gminie Węgorzewo”. Tym samym chcieliśmy podkreślić, że jesteśmy otwarci na współpracę i nie są nam obojętne problemy gminy jako całości.

Dokonaliśmy wyborów liderów grupy, którymi zostali: Andrzej Kruk (Kalskie Nowiny), Urszula Marciniak (Sztynort Mały), Łukasz Dujnowski (Róże), Piotr Tymcio (Kal) i Alicja Rymszewicz (Trygort). Liderzy zajmują się sprawami organizacyjnymi, które wspierają członkowie Gromady zgodnie z możliwościami.

Nasze forum stanowi duże wsparcie dla nowo wybranych sołtysów, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, dlatego też wyznaczyliśmy sobie kilka działań w tym kierunku: zorganizowanie „zwiedzania” urzędu miejskiego w towarzystwie burmistrza, (by zapoznać się z wydziałami i dowiedzieć, gdzie jaką sprawę się załatwia), szkolenie z funduszu sołeckiego i dysponowania majątkiem gminy we współpracy z Akcją Masz Głos oraz szkolenie dotyczące wniosków, petycji, skarg oraz dostępu do informacji publicznej (które wolontariacko przeprowadzi jeden z liderów).

W kwestii dróg zdecydowaliśmy, że każdy sołtys przedstawi w formie wniosku do burmistrza wykaz dróg, które wymagają przebudowy ze wskazaniem, dlaczego dana droga jest ważna z punktu widzenia interesu mieszkańców wsi.

Jednogłośnie zdecydowaliśmy o wydaniu opinii o likwidacji straży miejskiej oraz przeznaczeniu tych wydatków na bieżące utrzymanie dróg wiejskich. Dobry pomysł podsunął nam sołtys Kalskich Nowin Andrzej Kruk, by złożyć projekt uchwały o likwidacji straży miejskiej drogą inicjatywy uchwałodawczej. Uchwałę w sprawie wnoszenia inicjatyw obywatelskich Rada Miejska w Węgorzewie podjęła na ostatniej sesji, wynika z niej, że potrzeba min. 200 podpisów, by mieszkańcy gminy mogli wnosić swoje projekty uchwał. Uważamy, ze nie będzie problemu, by zebrać taką liczbę podpisów.

Ponadto będziemy wnioskować o przysyłanie nam mailowo materiałów przygotowywanych na sesje rady miejskiej oraz o informowanie nas o terminach i tematach poruszanych na poszczególnych komisjach rady miejskiej. Chcemy również spotkać się radnymi, by omówić nasze stanowiska i zadbać o dobrą współpracę.

I jeszcze jeden ważny punkt – spotkanie integracyjne Gromady, niezbędne by zadbać o relacje, stworzyć przestrzeń do lepszego poznania się. Tym razem do świetlicy zaprasza sołtys Kalskich Nowin. A, że dbałość o relacje i empatia nie są nam obce, mogliśmy się przekonać po hojności wyrażonej w spontanicznej zbiórce na rzecz córki jednego z sołtysów. Przekazaliśmy 740 zł na koszty rehabilitacji, zbiórka będzie prowadzona również na najbliższym spotkaniu przedsesyjnym.

Alicja Rymszewicz

REGULAMIN FORUM SOŁTYSÓW „GROMADA” – po zmianach

 1. Forum Sołtysów „Gromada” jest społecznym organem powstałym w wyniku inicjatywy oddolnej.
 2. FS „Gromada” nie posiada osobowości prawnej.
 3. Do FS ”Gromada” może należeć każdy sołtys i każdy członek rady sołeckiej z obszaru gminy Węgorzewo.
 4. Przystąpienie do FS „Gromada” następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej do lidera FS „Gromada”.
 5. Rezygnację z członkostwa składa się na piśmie do lidera FS „Gromada”.
 6. Status członka FS „Gromada” wygasa w momencie wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 7. Członkostwo w FS „Gromada” jest bezpłatne.
 8. Funkcje organizacyjne i zarządcze sprawują liderzy wybrani spośród członków FS „Gromada”. Liderów może być od 3 do 5.
 9. Liderzy wybierani są na okres kadencji sołtysów. Na wniosek członków FS „Gromada” wybory liderów mogą się odbyć wcześniej niż koniec kadencji.
 10. Posiedzenia FS „Gromada” odbywają się 1 raz w miesiącu w dniu sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie w godz. 8.30 – 9.30 w Sali Urzędu Miejskiego.
 11. Posiedzenie FS „Gromada” może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym przez liderów poprzez powiadomienie SMS.
 12. Wszelkie ważne informacje są wysyłane jako wiadomości SMS przez liderów.
 13. Do prowadzenia dyskusji, ustalania treści pism i zapewnienia lepszej komunikacji między członkami FS „Gromada” służy forum internetowe http://www.wegorzewo.gmina.pl/community/ . O podjęciu ważnej dyskusji informuje się lidera a lider wysyła SMSy z tą informacją do pozostałych członków.
 14. Decyzje FS „Gromada” podejmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów członków obecnych na danym zebraniu. Na wniosek członków głosowanie może być niejawne.
 15. Wszelkie pisma, które FS „Gromada” wystosowuje do innych organów i instytucji są podpisywane grupowo i dobrowolnie. Jeśli członek FS „Gromada” nie zgadza się z treścią danego pisma nie ma obowiązku składania podpisu.
 16. Cele FS „Gromada”:
 • działania mające na celu poprawę stanu dróg gruntowych i ich oświetlenia na terenie gminy Węgorzewo,
 • podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów i członków rad sołeckich,
 • ułatwienie współpracy na linii sołtys – organy administracji samorządowej,
 • dbanie o interes środowisk wiejskich dla zachowania równowagi w rozwoju miasta i wsi w gminie Węgorzewo,
 • opiniowanie lokalnych aktów prawnych,
 • wymiana doświadczeń,
 • integracja środowiska sołeckiego,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw między sołectwami,
 • reprezentowanie stanowisk i opinii wobec innych instytucji i organizacji.