Pomiń menu

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka” /ks. M. Maliński/

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka” /ks. M. Maliński/

Podczas spotkania 15. maja 2019r. w Urzędzie Miasta w Kole wiele mówiło się o pomaganiu, otwartości serca i niesieniu pomocy od najmłodszych lat.

Przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kierownicy i dyrektorzy instytucji pomocy i integracji społecznej (PCPR, MOPS, MOPiPR ŚDS, ZOEW), nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół i klubów wolontariatu, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) oraz uczniowie – wolontariusze – wszyscy ci spotkali się, by podsumować dotychczasowe działania i sformalizować zaistniałą wzajemną współpracę.

Na terenie subregionu konińskiego ROPS Poznań oraz Fundacja PODAJ DALEJ z Konina realizują projekt „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”, którego celem jest wspieranie osób, głównie z niepełnosprawnością ruchową. W ramach spotkań w Kole przy zaangażowaniu Stowarzyszenia „Przyjaciele świętego Mikołaja”  powstał  wspólny pomysł skoordynowania dotychczasowych działań oraz akcji podejmowanych w szkolnych kołach i klubach i wolontariatu w szerszym spektrum  poprzez utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu (LCW). W związku z tym w minionym roku rozpoczął się cykl szkoleń dla wolontariuszy (prowadzonych przez Stowarzyszenie CREO z Poznania), będący etapem przygotowania uczniów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami starszymi.

Majowe spotkanie było zwieńczeniem kilkunastu spotkań, podczas których wypracowywano strategię działania i wdrożenia nowego pomysł. W działania o charakterze wolontariackim w Lokalnym Centrum Wolontariatu włączyły się następujące jednostki: SP nr 3, SP NR 5, Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące, ZSRCKU w Kościelcu, Bursa Szkolna, SOSW, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.

Ideą jest, aby wszystkie w. w. podmioty współdziałały między sobą na zasadzie przekazywania informacji o potrzebach wsparcia (MOPS, MOPiPR), natomiast wolontariusze ze szkół, zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami będą udzielać pomocy potrzebującym i działać wspólnie w większych akcjach społecznych.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą a Partnerami Społecznymi (reprezentowanymi przez przedstawicieli jednostek oświatowych i pomocowych), które odtąd stanowi podstawę do dalszej współpracy międzypodmiotowej, wymiany informacji, monitorowania potrzeb społecznych oraz rozwijania Lokalnego Centrum Wolontariatu w Kole. Część artystyczną przygotowali wolontariusze z każdej ze szkół, którzy zaprezentowali piosenki w języku migowym wraz w układem tanecznym oraz wspólnie ze swoimi opiekunami dokonali przeglądu ich dotychczasowych przedsięwzięć szkolnych,  w których uczestniczyli, pomagając innym ludziom.

Niezwykle ważne jest to, aby od najmłodszych lat kształtować postawy prospołeczne wśród młodzieży, uwrażliwiając ich na potrzeby słabszych, chorych, mniej zamożnych, co jednocześnie dla uczniów jest szansą na rozwój i poznawanie samych siebie.