Pomiń menu

Otwarcie biura MOWES

Otwarcie biura MOWES

W Ostrołęce zaczyna działać biuro Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES). Na jego uroczystym otwarciu nie zabrakło przedstawicieli organizacji i instytucji prężnie działających w regionie, w tym stowarzyszenia Projekt Radomir.

Reprezentował je Robert Niedzwiecki, który przedstawił dorobek partnerstwa, jakim jest Forum Inicjatyw Społecznych /powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka/; jest jego pomysłodawcą. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz działacze lokalni, m.in. z Kółka Rolniczego “Zręczne Ręce” z Łęgu Przedmiejskiego, którzy uświetnili spotkanie utworami muzycznymi z regionu kurpiowskiego.

Biuro Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) mieści się przy ul. Parkowej 6, sala nr 34, piętro II w Ostrołęce. Działa przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku. Ośrodek ma akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającą wysoką jakość działań.

Ośrodek obejmuje swoimi działaniami osoby fizyczne (niepracujące, oddalone od rynku pracy, zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub chcące rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie społecznym) oraz podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, w tym: spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIK, KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawicieli lokalnego biznesu z subregionu ostrołęckiego m. Ostrołęka oraz powiaty: ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski).