Pomiń menu

Nasz głos w strategii rozwoju gminy wiejskiej Żary

Nasz głos w strategii rozwoju gminy wiejskiej Żary

W gminie wiejskiej Żary właśnie powstaje dokument strategii rozwoju na lata 2021-2030. Aktywnie włączyliśmy się w jego tworzenie. Już zgłosiliśmy własne i zebrane wśród mieszkańców postulaty.

Z końcem lipca wysłaliśmy postulaty do naszej Gminy, a 24 sierpnia byliśmy na spotkaniu grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli władzy, urzędników, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Propozycje do strategii rozwoju gminy, zgłoszone do Fundacji Pięknolesie i we własnym imieniu Krystyny Adamenko, to:

1. Transport:
 • rozwój tras rowerowych (oznaczenie, wprowadzenie obecnych map do systemów elektronicznych, wyznaczanie nowych we współpracy pomiędzy gminami),
 • parkingi rowerowe przy szkołach, przedszkolach, orlikach,
 • wydarzenia promujące jazdę na rowerze, pikniki rowerowe, rajdy rowerowe),
 • przystanki autobusowe wyposażone w stojaki na rowery,
 • nowe przystanki komunikacji zbiorowej (autobusowej i kolejowej),
 • zabieganie u PKP o uruchomienie nieczynnych stacji, np Grabik
2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
 • wyznaczanie stref zamieszkania i stref tempo 30 na terenach zamieszkałych, przy szkołach, w centrach miejscowości,
 • spowalnianie ruchu z użyciem poduszek berlińskich, a nie „leżących policjantów”,
 • wyznaczanie nowych przejść dla pieszych,
 • doświetlanie przejść dla pieszych
3. Partycypacja:
 • konsultacje społeczne, które „wychodzą do ludzi”, konsultacje z pomocą narzędzi internetowych (ankiety internetowe), komunikacja przez portale społecznościowe, otwarte spotkania z mieszkańcami w miejscu inwestycji, debaty,
 • opracowanie uchwały dot. inicjatywy lokalnej w gminie,
 • utworzenie rady dzieci i młodzieży,
 • utworzenie rady pożytku publicznego,
 • utworzenie rady seniorów
4. Gospodarka przestrzenna:
 • zachowanie wiejskiego charakteru terenów inwestycyjnych, przemysł nieuciążliwy – zieleń na terenach inwestycyjnych,
 • planowanie poprzez aktywne konsultacje z mieszkańcami,
 • edukacja w zakresie odpadów, zwłaszcza korzyści z kompostowania na własnej posesji,
 • edukacja rolników w nowoczesnych formach rolnictwa,
 • projektowanie zgodne z najnowszymi wytycznymi dot. infrastruktury
5. Ekologia:
 • odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, tzw. miedzy,
 • troska o zieleń: opieka nad drzewami, nasadzenia nowe, zastępcze,
 • tworzenie pomników przyrody,
 • promocja eko-szamb,
 • tworzenie nowych zbiorników retencyjnych,
 • w sprawach drzewostanu konsultacje ze specjalistami: arborystą, dendrologiem
6. Sprawy lokalne wsi Sieniawa Żarska:
 • budowa nowej świetlicy wiejskiej,
 • budowa sali gimnastycznej przy szkole,
 • oczyszczenie rzeki Sinicy z krzaków i śmieci, eliminacja nielegalnych zrzutów ścieków do wody. Monitoring jakości wody odprowadzonej z zakładu Swiss Krono,
 • nasadzenie i pielęgnacja drzew w obrębie placu zabaw i orlika, by dawały cień w gorące dni,
 • budowa skateparku przy boisku