Pomiń menu

Młodzież w Białobrzegach

Młodzież w Białobrzegach

W Białobrzegach na Mazowszu mieszka prawie 2 tysiące młodych osób - to 17% wszystkich mieszkańców. Jednak w mieście nie ma dla nich miejsca spotkań, ani połączeń autobusowych, które pozwalałby korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Inicjatywa Białobrzegi dokładnie zbadała tę sytuację i potrzeby młodzieży.

Grupa Inicjatywa Białobrzegi przeprowadziła badanie ankietowe w środowisku młodzieży mieszkającej w Białobrzegach i chodzącej tutaj do szkół. Wypowiedziało się 40 osób. Pytania dotyczyły m.in. dojazdów do szkoły – środka komunikacji i czasu, który młodzi muszą poświęcić na dojazd, sposobu spędzania wolnego czasu, preferowanych rozrywek, samooceny (mocnych i słabych stron), gotowości do zaangażowania się w projekty społeczne.

Zobacz raport

Wnioski obalają niektóre stereotypy, np. jeśli młodzież spędza czas w internecie, to nie z racji nieumiejętności czy niechęci do nawiązywania bezpośrednich relacji, ale dlatego, że nie ma możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych: „czynnikiem uniemożliwiającym udział w zajęciach pozalekcyjnych, poszerzaniem swoich zainteresowań i pasji jest wykluczenie transportowe i brak połączeń autobusowych w godzinach popołudniowych/wieczornych” – piszą autorzy raportu. Kolejna sprawa: jeśli młodzież spędza czas na rynku pod parasolami, to dlatego, że w Białobrzegach brakuje klubokawiarni, miejscowa dyskoteka została dawno zamknięta, a część obiektów sportowych jest popołudniami i w weekendy zamknięta. „Jak zauważają młodzi ludzie, miejsca te także są reglamentowane ze względu na odbywające się tam wydarzenia kulturalno – sportowe: <Przed meczem wyrzucano nas ze skateparku>, <Nie można korzystać ze skateparku kiedy jest mecz>.” Młodzież jest chętna angażować się w projekty adresowane do jej grupy wiekowej, ale zdecydowana większość nie wie, czy jest Młodzieżowa Rada Gminy.

Raport to efekt działań Inicjatywy Białobrzegi w tegorocznej edycji w akcji Masz Głos. Celem grupy jest aktywizacja młodzieży i poznanie jej sytuacji, aby w niedalekiej przyszłości podjąć się powoływania Młodzieżowej Rady Gminy i uruchomić szerzej zakrojoną debatę o potrzebach młodzieży w gminie. Raport trafił do radnych powiatu, gminy, burmistrza, starosty i do placówek oświatowych w Białobrzegach.