Pomiń menu

Sylwetki nagrodzonych w 2011 roku

Katowice

Osiedlowe biblioteki, dzięki regularnej współpracy z władzami samorządowymi stały się przestrzenią aktywności mieszkańców, jak i samych samorządowców.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jako jedyna reprezentowała samorząd wielkomiejski w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

W jednej z bibliotek zorganizowano trzy spotkania radnych osiedlowych z mieszkańcami. Biblioteka zapoczątkowała zwyczaj udostępniania swoich sal na dyżury radnych. O cyklicznych spotkaniach informuje biuletyn biblioteczny, ogłoszenia, tablice, strona internetowa i BIP.

W bibliotece odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Biblioteki udostępniły również swoje tablice ogłoszeniowe radnym, którzy chcą przekazywać informacje mieszkańcom.

Materiały o działaniach prowadzonych a ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór były przekazywane 35 filiom biblioteki, które umieszczały je na swoich stronach www oraz blogach.

Biblioteka prowadziła również regularną współpracę z okolicznych szkołami, przeprowadzając w nich warsztaty samorządowe i symulacje konsultacji społecznych.

Działania Biblioteki poparł Prezydent Miasta Piotr Uszok.

Nysa

W reprezentowanej przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, Nysie dzięki działaniom w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór znaleziono sposób na zwiększenie wpływu najstarszych i najmłodszych mieszkańców na sprawy gminy.

Podczas spotkania burmistrz Jolanty Barskiej z mieszkańcami miasta, poświęconemu omówieniu sposobów i możliwości komunikowania się z samorządem młodzi uczestnicy poruszyli sprawę Młodzieżowej Rady Miejskiej. We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami urzędu i młodzieży podczas, którego opracowano statut oraz wyłoniono Radę. 20.10. 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w Nysie była I uroczysta sesja Rady Seniorów pod nazwą „Marzenia Seniorów”. W sesji udział wzięli: burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, starosta Nysy, przewodniczący Rady Powiatu oraz przedstawiciele 10 organizacji skupiających seniorów. W trakcie obrad seniorzy przedstawili swoje postulaty i wnioski, które zostały spisane oraz przekazane władzom starostwa i gminy. W konsekwencji tego spotkania wprowadzono zwyczaj stałych posiedzeń Rady Seniorów.

Puławy

W mieście przeprowadzono akcję ułatwiającą mieszkańcom kontakt z włodarzami. Najpierw odbyło się kilka wyjazdowych posiedzeń Komisji Edukacji Rady Miasta Puławy w puławskich placówkach oświatowych.

Następnie na ulicach miasta odbyły się nietypowe dyżury radnych, którzy ubrani w koszulki z napisem „Radny Miasta Puławy” rozmawiali z mieszkańcami o lokalnych problemach.

Finałowym wydarzeniem była Sesja Rady Miasta poświęcona oświacie, która odbyła się w hali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.

Wszystkie działania zorganizowano w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Lokalnymi koordynatorami byli członkowie z Uczniowskiego Klubu Sportowego Bursa-Puławy.

Świętochłowice

W Świętochłowicach Fundacja „Wspólne Świętochłowice” wraz z lokalnymi władzami zebrała rekomendacje mieszkańców miasta odnośnie komunikacji z władzami.

Na rynku, w sklepach i w innych powszechnie uczęszczanych miejscach przeprowadzono około 160 rozmów. Ich rezultatem było wprowadzenie przez Prezydenta Miasta rozporządzenia porządkującego pracę urzędu.

Dzięki temu m.in. adresy e-mail radnych zostały ujednolicone, wszystkie w domenie „@swietochlowice.pl”. W urzędzie ustawiono imienne skrzynki, do których mieszkańcy mogą wrzucać listy skierowane do poszczególnych radnych.

Dzięki działaniom w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór wprowadzono zwyczaj przeprowadzenia corocznych ankiety wśród mieszkańców na temat najważniejszych problemów miasta.

W dwugodzinnym spotkaniu dotyczącym budżetu miasta uczestniczyło ponad 100 mieszkańców. Relacje prasową i filmową z debaty zamieszczono na stronie lokalnego portalu oraz w prasie lokalnej.

Zielonka

Wychodząc z przekonania, iż najbardziej konstruktywne są spotkania w małych grupach osób i bezpośrednie rozmowy, w grudniu 2011r. Zielonkowskie Forum Samorządowe wraz z lokalnymi władzami zorganizowało 10 spotkań z mieszkańcami.

W spotkaniach uczestniczył Burmistrz Grzegorz Dudzik, zastępca burmistrza Adam Kot, Przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki oraz radni. Cykl spotkań nosił nazwę „Porozmawiajmy o mieście” i był realizowany w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce, spotkania odbywały się w różnych częściach miasta, głównie w zielonkowskich szkołach, ale również w klubie seniora, w parafii, czy użyczonej sali bankietowej.

Również w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór konsultowano projekt zarządzenia w sprawie usprawnienia komunikacji. Sugestie można było zgłaszać na specjalnie utworzony adres e-mailowy tw[email protected]. Mieszkańcy proponowali nowe platformy komunikacji takie jak: telewizja internetowa miasta Zielonka, oficjalne profile Zielonki na portalach społecznościowych, newslettery i system informacji SMS-owej. Opracowano także ulotkę informacyjną dla mieszkańców, którą kolportowano między innymi poprzez lokalne sklepy.