Pomiń menu

Czy publikacja artykułu w gazecie jest ponownym wykorzystanie informacji sektora publicznego?

Czy publikacja artykułu w gazecie jest ponownym wykorzystanie informacji sektora publicznego?

Czy umieszczenie informacji publicznej w mediach, czy na stronie stowarzyszenia jest ponownym wykorzystaniem informacji? Czy powinniśmy do władz złożyć oddzielny wniosek? Czym tak naprawdę jest wykorzystanie informacji? Jeżeli szukaliście odpowiedzi na te pytania, korzystacie z prawa dostępu do informacji publicznej, ten tekst jest dla Was!

W czerwcu 2016 roku weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Ustawa z dnia 15 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.). Od tej pory niemała grupa organów władzy publicznej, po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji, informuje wnioskodawców o potrzebie złożenia kolejnego pisma – tym razem w trybie ww. ustawy. Takie sytuacje miały miejsce m.in. w gminach Jemielnica (woj. opolskie) i Wołów (woj. dolnośląskie), gdzie lokalne organizacje realizowały działania w ramach akcji Masz Głos.

Wójt Jemielnicy, udostępniając nagranie z przebiegu sesji Rady Gminy, wskazywał, iż umieszczenie tego nagrania na stronie internetowej wnioskodawcy (lokalnego stowarzyszenia), wypełniać będzie znamiona ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i może nastąpić tylko po uzyskaniu tej informacji na podstawie stosownego wniosku, skierowanego w trybie przepisów ww. ustawy. Także w Gminie Wołów Burmistrz wystosował, wraz z udostępnioną informacją publiczną, podobne zawiadomienie. Wskazywał w nim na potrzebę wystąpienia z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli wnioskodawca zechce wykorzystać udostępnione mu informacje na prowadzonym przez siebie blogu internetowym.

Czy upubliczenie informacji publicznej wymaga dodatkowego wniosku?

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w art. 2 ust. 2 stanowi, iż „przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.” Jak wskazuje się w piśmiennictwie „Przez „wykorzystywanie” należy rozumieć użycie czegoś dla osiągnięcia określonego celu, zysku (Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 809), zaś użycie, to zrobienie z czegoś użytku (Słownik…, t. 3, red. M. Szymczak, s. 644). Nie będzie więc wykorzystywaniem wyłącznie zapoznanie się z ISP (Informacja Sektora Publicznego), czy też fizyczne jej posiadanie. Ponownym wykorzystywaniem jest użycie ISP w określonym celu, tj. dla wytworzenia produktów, usług lub dóbr o wartości dodanej.” (Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, E. Badura, M. Błachucki, X. Konarski…, wyd. Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, s. 29-30).

Wobec powyższego, ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego nie będzie jej upublicznianie, w celu poinformowania o niej opinii publicznej, w ramach publikacji prasowej, na stronach internetowych stowarzyszenia, czy we wpisie blogowym, jak miało to miejsce w Jemielnicy i Wołowie. Aby mówić o ponownym wykorzystywaniu informacji, musi ona zostać wykorzystana dla wytworzenia nowego dobra, produktu lub usługi. Jako przykład ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, można wymienić aplikację telefoniczną, w której prezentowane są rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Dobrym przykładem są także komputerowe systemy informacji prawnej, w których zbierane i upubliczniane jest orzecznictwo sądowe. Organy błędnie zatem wskazywały w obu przypadkach na potrzebę składania przez wnioskodawców wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Co zrobić, gdy organ będzie wymagał złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie?

Jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji, jak miało to miejsce w Jemielnicy i Wołowie i organ udostępniając informację publiczną będzie wskazywał na potrzebę złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, należy pamiętać, że takie żądanie jest bezzasadne i nie znajduje podstaw w przepisach prawa. Można po prostu pozostawić te uwagi bez odpowiedzi. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby przedstawić organowi argumentację opartą na uwagach zawartych w tekście.

Autor: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Koordynator akcji Masz Głos.

Tekst został opracowany na podstawie doświadczeń z realizacji działań dla uczestników i uczestniczek Akcji Masz Głos 2016/2017