Pomiń menu

Forum Inicjatyw Pozarządowych na Mazowszu „TRZECI SEKTOR DLA POLSKI”

W imieniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki mazowieckich organizacji pozarządowych na Regionalny FIP, który tym razem poświęcony jest w całości tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się 27 i 28 czerwca 2014 na Uniwersytecie Warszawskim.

W tym roku mija ważna, 25 rocznica ustrojowych przemian naszego państwa. To jednak nie tylko wybory i pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy – to również ożywienie szerokiego ruchu działań społecznych, symbolicznie i praktycznie zapoczątkowanego ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 r. Przez kolejne lata aktywność obywatelska, zmierzająca do odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego, napotykała zarówno bariery, jak i wielkie momenty rozwoju. Osiągnięć tego dwudziestopięciolecia nie można deprecjonować i zanegować.

Z drugiej strony, przeważająca część naszych wizji i aktywności wiąże się ze sferą publiczną, w której obecny jest silny samorząd terytorialny i państwo z jego planami, strategiami i systemami. Większość organizacji, korzystając z pieniędzy budżetowych, uwikłana jest w codzienne zabiegi biurokratyczne, które dominują nad swobodnym i niezależnym działaniem misyjnym. Czujemy, że brakuje nam szerszego spojrzenia na rzeczywistość, refleksji nad samymi sobą, podsumowania sukcesów oraz wytyczenia niezbędnych ścieżek rozwoju. Korzystając z symbolicznej cezury, należy zadbać o to, aby w obliczu nadchodzących zmian kolejne lata sektor obywatelski potrafił bardziej świadomie wykorzystać dla rozwoju własnego i całego społeczeństwa.

Dlatego też, z inicjatywy Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP, w ramach ogólnopolskiej debaty III Sektor dla Polski rozpoczynamy pracę nad długofalowym planem rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. W każdym z województw nad poszczególnymi częściami Strategii pracują przedstawiciele i przedstawicielki III sektora skupieni w Regionalnych Panelach Eksperckich. Z przygotowanymi przez nich założeniami można zapoznać się podczas regionalnych FIP, które w czerwcu odbywają się w całym kraju oraz podczas Ogólnopolskiego FIP we wrześniu 2014 r.

W województwie mazowieckim odpowiedzialni jesteśmy za opracowanie diagnozy i rekomendacji związanych z tendencjami zmian, które wpływają na kształt działań III sektora, a także za włączenie się w przygotowanie odpowiedzi, co sektor obywatelski zrobił dla Polski i dlaczego jest tak samo ważny jak biznes i strona publiczna. Te dwa pytania wyznaczają oś Regionalnego FIP, podczas którego nie zabraknie warsztatów, wspólnych dyskusji oraz chwil na integrację i relaks.

Bardzo liczymy na Państwa udział w tym ważnym dla przyszłości III sektora przedsięwzięciu. Im więcej nas będzie, tym bardziej znacząca będzie nasz wkład w Strategię Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Regionalnego FIP: Stowarzyszenie BORIS, Federacja MAZOWIA, NZS UW
Realizatorzy projektu: Sieć SPLOT i OFOP

Program Forum Inicjatyw Pozarządowych na Mazowszu

Formularz zgłoszeniowy

Pełna treść zaproszenia