Pomiń menu

Historia sukcesu: Grupa Odnowy Wsi Malin – projekt parku tworzony poza pracownią architekta

Nieformalna grupa mieszkańców wsi Malin (gmina Wisznia Mała, powiat Trzebnica) postanowiła w tym roku zawalczyć o zagospodarowanie na potrzeby mieszkańców zabytkowego parku, ze starym drzewostanem i rzadko spotykanymi gatunkami roślin. Dzięki współpracy mieszkańców, sołtyski i władz samorządowych grupa przygotowała społeczną koncepcję rewitalizacji parku.

Przestrzeń do zmiany została wskazana przez mieszkańców Malina po zakończeniu udziału w poprzedniej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy Malina podjęli decyzję, że w tej edycji chcą zająć się właśnie zaniedbanym zabytkowym parkiem. Kolejnym krokiem grupy była diagnoza lokalna. Przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu i zebrano dokumentację historyczną parku oraz zbadano potrzeby szerszego grona mieszkańców. 400 mieszkańców wypełniło elektroniczne oraz papierowe (rozdawane na przykład podczas festynów) ankiety dotyczące przestrzeni w parku w Malinie oraz całej wsi. Opinie mieszkańców pokazały, że park rzeczywiście jest dla mieszkańców istotnym miejscem, a to, co wymaga w nim zmiany, to brak ścieżek, ławek i oświetlenia. Działania w ramach diagnozy skierowano też do najmłodszych, organizując konkurs plastyczny dotyczący terenu parku. Wyniki diagnozy zostały mieszkańcom zaprezentowane na zebraniu wiejskim oraz zebrane w katalogu wytycznych dla architekta.

Działania wokół parku w Malinie są przykładem dużego zaangażowania mieszkańców oaz modelowej współpracy mieszkańców i władz lokalnych. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w ankiecie, uczestniczyli też w regularnych zebraniach wiejskich, na których poruszano temat parku. Samorządowcy – sołtyska wsi, radni powiatu i gminy i przedstawicielka rady sołeckiej weszli z kolei już w sam trzon grupy inicjatywnej zajmującej się pracami wokół parku, wraz z mieszkańcami i architektem. W działania zaangażował się też urząd gminy, którego dwaj pracownicy zostali oddelegowani do kontaktów z grupą, wicewójt doradzała w kwestiach prawnych, a sam wójt uczestniczył w Święcie Samorządu zorganizowanym przez Grupę Odnowy Wsi Malin. Mieszkańcy zadecydowali o sfinansowaniu przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, władze przeznaczyły na ten cel środki z budżetu gminy.

W efekcie działań udało się przeprowadzić prace porządkowe w parku oraz opracować koncepcję rewitalizacji parku. Koncepcja przygotowana została w sposób maksymalnie partycypacyjny – bazowała na potrzebach mieszkańców, zgłoszonych w ramach diagnozy, a jej kolejne propozycje, opracowywane przez architekta we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, były publikowane na stronie internetowej miasta oraz poddawane konsultacjom społecznym (na przykład w formie spotkań z udziałem władz i architekta). Prace nad ostateczną wersją koncepcji potrwają do końca maja. Już na początku kwietnia władze zapewniły mieszkańców, że na tej bazie natychmiast powstanie projekt budowlany i jak najszybciej ruszy jego realizacja.