Pomiń menu

Historia sukcesu: Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica: „Chcemy klubu młodzieżowego? To go stwórzmy!”

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica wyróżnia się na tle większości młodzieżowych rad, nie skupia się bowiem tylko na działaniach charytatywnych lub rozrywkowych, ale także na partycypacji, promując samorządność i  włączając mieszkańców do swoich działań. Do akcji Masz Głos, Masz Wybór dołączyła już w 2012 roku, w pierwszym roku swojego funkcjonowania. wywalczyła wówczas nagrodę Super Samorząd za odnowienie miejskiej plaży. W kolejnych latach rada zajmowała się między innymi otwieraniem urzędu gminy na ludzi, funduszem sołeckim i promowaniem inicjatywy uchwałodawczej. W obecnej edycji akcji, zataczając krąg, młodzież znów skupiła się na przestrzeni publicznej, doprowadzając do otwarcia Klubu Młodzieżowego.

Wybór obszaru działania, na którym skupiła się rada, wynikał ze wstępnego rozpoznania przeprowadzonego przez członków rady wśród ich rówieśników – młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z gminy Płużnica. Okazało się wówczas, że największym problemem dla młodych ludzi jest brak miejsca spotkań. W większości wsi na terenie gminy funkcjonują świetlice, jednak swoją ofertę kierują przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Ten wniosek potwierdziły badania (ankiety, wywiady i spotkania) przeprowadzone przez radę wśród 80 mieszkańców z różnych generacji – młodzieży, rodziców, dziadków. W kolejnym kroku członkowie rady partycypacyjnie przygotowali koncepcję funkcjonowania Klubu Młodzieżowego (godziny, dni otwarcia, rodzaje zajęć, wyposażenie itp.). Funkcje, jakie będzie spełniał klub, wskazali uczniowie gimnazjów podczas warsztatów przeprowadzonych przez radę. Klub Młodzieżowy ma być według nich miejscem do spędzania  czasu wolnego, miejscem kultury, samorozwoju i uprawiania sportu.
Młodzi aktywiści z Płużnicy działają w bardzo przychylnym otoczeniu. Od początku swojego funkcjonowania Rada wspierana jest przez władze lokalne, w tym zwłaszcza przez wójta. Także podczas tegorocznej akcji pomysły rady spotkały się z dużą przychylnością władz – wójta, przewodniczącego rady gminy, pracowników urzędu gminy oraz inspektorki urzędu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Po wizycie przedstawicielki młodzieżowej rady na sesji rady gminy i zaprezentowaniu radnym wyników diagnozy, gmina zaproponowała młodzieży kilka lokalizacji, w których mogłoby powstać miejsce spotkań dla młodzieży. Oględziny przeprowadzone przez młodych radnych, wójta gminy i pracowników urzędu, zaowocowały wyborem jednego z budynków i złożeniem wniosku o przekazanie go młodzieży na cele utworzenia Klubu Młodzieżowego. Podczas spotkania z uczniami gimnazjum i szkoły podstawowej, nauczycielami, samorządem uczniowskim, dyrekcją szkoły i radnymi wójt gminy przekazał oficjalne pismo potwierdzające przeznaczenie budynku na miejsce spotkań dla młodzieży. Podczas spotkania uczestnicy dopracowali także wizję klubu, bazując na wynikach diagnozy. Wnioski dotyczące funkcji klubu, tematyki zajęć i wyposażenia klubu przekazano urzędowi gminy.
Na koniec kwietnia młodzi radni zaplanowali prezentację miejsca Klubu innym młodym mieszkańcom gminy Płużnica. Kolejnym krokiem będą wspólne prace porządkowe i remontowe (np. malowanie ścian) oraz zbiórka mebli wśród mieszkańców. Harmonogram prac i pomoc finansowa gminy w remoncie budynku ustalone zostaną wspólnie z wójtem.