Pomiń menu

Masz głos on tour: Toruń – 25 sierpnia 2009

 

Od lewej: Magda Plewowska, Przemysław Radwan, Karolina Błachnio, Paweł Krzywicki (Stowarzyszenie Szkoła Liderów)

Toruń – Młodzieżowa Rada Miasta i rady okręgów

25. sierpnia koordynatorka akcji Karolina Błachnio spotkała się z Piotrem Kozłowskim i Wiktorem Kowalskim – przedstawicielami Młodych Demokratów  z Torunia – oraz Michałem Mentelem ze Stowarzyszenia Wyborcy.  W trakcie spotkania odbywającego się w biurze posła Tomasza Lenza toruńscy uczestnicy akcji opowiadali o swoich sukcesach i trudnościach w realizacji poszczególnych działań zawartych w swoich projektach. W spotkaniu brali udział również Przemysław Radwan i Magda Plewowska ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów (dyrektor Stowarzyszenia i koordynatorka), którzy wsparli uczestników swoimi pomysłami. Wspólnie dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami poszczególnych trudności.

Celem projektu Wyborców jest uaktywnienie 8 toruńskich rad okręgów będących jednostkami pomocniczymi urzędu miasta – tzn. uświadomienie radnym z poszczególnych okręgów, że rady mogą i powinny stanowić organ, do którego mieszkańcy zgłaszaliby problemy lokalne. Michał Mentel z Wyborców mówił o braku zainteresowania większości rad toruńskich podjęciem bardziej intensywnej aktywności w nawiązywaniu kontaktu z mieszkańcami. Jako jeden z powodów wskazał nieodpłatność pełnienia funkcji przewodniczącego rady okręgu. Ostatecznie więc Wyborcy przeprowadzą działania w formie pilotażu w jednym z okręgów, które zgłosiły chęć współpracy, a informacja o efektach tej współpracy zostanie przekazana pozostałym radom.

Młodzi Demokraci z Torunia przeprowadzili z powodzeniem konferencję promującą reaktywację toruńskiej Młodzieżowej Rady Miasta. W konferencji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele oraz pełnomocnik prezydenta. Młodzi Demokraci otrzymali zapewnienie od prezydenta, że Młodzieżowa Rada Miasta zostanie powołana. Aktualnie Stowarzyszenie czeka jeszcze praca nad projektem regulaminu MRM.

Po zakończonej wizycie dotyczącej akcji „Masz głos, masz wybór” wspólnie z przedstawicielami obu toruńskich organizacji  udaliśmy się na spotkanie z toruńskimi absolwentami Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego organizowanej co roku przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów.