Pomiń menu

Porozmawialiśmy o Radomiu; bez udziału prezydenta

Kilkudziesięciu radomian uczestniczyło w debacie pod hasłem „Porozmawiajmy o Radomiu” zorganizowanej w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” przez Stowarzyszenie Kocham Radom oraz Bractwo Rowerowe.
Niestety, udziału w debacie odmówił prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. Uczestniczyło w niej natomiast między innymi dwoje parlamentarzystów, troje radnych, przedstawiciele różnych środowisk społecznych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, animatorzy kultury, studenci, emeryci, zwykli mieszkańcy, oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Określono priorytetowe, zdaniem mieszkańców, działania dla władz miasta na całą kadencję oraz na pierwszy rok.

Kilka minut po godzinie 17 w poniedziałek, 21 maja, w Auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61 Anita Tokarska i Jakub Kluziński ze Stowarzyszenia Kocham Radom rozpoczęli debatę „Porozmawiajmy o Radomiu”. Poinformowali o celach akcji „Masz głos, masz wybór” i o potrzebie debaty publicznej. Dla podkreślenia tej kwestii odczytano teksty Kuby Wygnańskiego i prof. Michała Kuleszy opublikowane na stronie www.maszglos.pl Następnie przedstawiono kalendarium przygotowań do organizacji debaty w Radomiu oraz poinformowano o odmowie prezydenta udziału w spotkaniu. Przedstawiono cele i scenariusz debaty bez udziału prezydenta.

Zgodnie z zaleceniami organizatorów akcji, przedmiotem dyskusji miały być sprawy najważniejsze zdaniem mieszkańców oraz publiczne deklaracje prezydenta, składane w trakcie kampanii wyborczej oraz przy okazji różnych publicznych debat, wystąpień i wywiadów. Poinformowano również o regulaminie dyskusji: każdy chętny miał prawo zabrać głos, przy czym czas pojedynczej wypowiedzi został ograniczony do 2 minut. Uczestnikom rozdano ankiety z prośbą o wybranie 3 spośród 7 priorytetów programu prezydenta Radomia oraz wskazanie ewentualnych innych obszarów, które nie zostały uwzględnione.

W drugiej części spotkania przedstawiono najważniejsze cele programu prezydenta Radomian na całą kadencję, pochodzące z oficjalnej strony internetowej www.kosztowniak.pl, oraz kilka proponowanych działań na pierwszy rok kadencji, sformułowanych na podstawie różnych źródeł publicznych.

Trzecia, najważniejsza część debaty była otwartą dyskusją z mieszkańcami. Ponieważ wśród wskazanych głównych priorytetów prezydenta jest 7 obszarów, uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiet, w których wskazaliby trzy, ich zdaniem najważniejsze, obszary działania. Na podstawie wyników ankiet określono priorytetowe działania dla prezydenta Radomia na lata 2006-2010. Są to:

 • Infrastruktura drogowa, kolejowa oraz lotnicza – współpraca na rzecz dokończenia przebudowy drogi E7 w kierunku Warszawy oraz uczestnictwo w realizacji inwestycji drogowej S8/S12 wschód-zachód, przebudowa linii kolejowej Radom-Warszawa, utworzenie lotniska cywilnego w Radomiu, budowa i przebudowa dróg na terenie Radomia.

 • Środki europejskie – ich skuteczne pozyskanie i umiejętne wykorzystanie dla miasta.

 • Inwestycje – wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta, umożliwiającego racjonalne i szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, określenie obszarów, dla których miasto będzie prowadzić aktywną politykę pozyskiwania inwestorów, wprowadzenie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców.

 • Nauka – wzrost roli szkoły w wychowaniu, poprzez zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych, co spowoduje lepszy rozwój naszych dzieci i wzrost ich bezpieczeństwa, współpraca przy budowie nowej siedziby szkoły muzycznej oraz utworzeniu uniwersytetu, wspieranie inicjatyw badawczo-rozwojowych.

 • Służba zdrowia – wprowadzanie programu naprawczego miejskich placówek służby zdrowia, podniesienie jakości świadczonych usług, budowa nowego oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału opieki paliatywnej i pomoc hospicjum, współudział przy budowie stacji SANEPID.

W dyskusji padało ponadto wiele innych ciekawych uwag i propozycji, między innymi:

 • Konieczność sformułowania wizji miasta za 10-20 lat: jakim miastem powinien być Radom? (Akademickim? Przemysłowym? Turystycznym? Usługowym?…)

 • Ograniczenie biurokracji, zmniejszenie liczby pracowników urzędu miejskiego

 • Aktywne pozyskiwanie inwestycji, wsparcie również lokalnych, już działających firm

 • Promocja miasta, budowa pozytywnego wizerunku

 • Remonty ulic, renowacja śródmieścia Radomia, remonty kamienic, rewitalizacja „Miasta Kazimierzowskiego”

 • Dbanie o czystość miasta, porządek, w tym architektoniczny

 • Ochrona środowiska, tereny zielone, możliwości rekreacji, renowacje parków, baza sportowa

 • Biblioteka akademicka

Jednak nade wszystko, w większości wypowiedzi przewijała się potrzeba organizacji podobnych publicznych debat oraz spotkań mieszkańców z władzami miasta. W poczuciu uczestników debaty władze miasta zbyt rzadko sięgają po instrument, jakim są konsultacje społeczne, radni i władze miasta są zbyt niedostępni, nie ma dostatecznej wiedzy na temat prac rady, dyżurów radnych, powodów podejmowaina takich lub innych decyzji.

Dyskusja trwała prawie dwie godziny. Wszyscy uczestnicy debaty, którzy chcieli, zabrali głos.

Wyrażano nadzieję na kolejne podobne debaty.

Ostatnią częścią było podsumowanie i poinformowanie o kolejnych krokach. Prowadzący debatę poinformowali o przekazaniu wyników dyskusji w postaci zebranych postulatów prezydentowi miasta, mediom oraz organizatorom akcji „Masz głos, masz wybór”. Poinformowano, że zebrane postulaty i deklaracje publiczne prezydenta będą podstawą do monitoringu i rozliczenia z nich podczas następnych miesięcy oraz że do końca roku zorganizowana będzie kolejna debata, podsumowująca pierwszy rok kadencji nowego samorządu.

Organizatorzy podziękowali gospodarzom – Wyższej Szkole Handlowej – za możliwość zorganizowania debaty, firmie Advert za nieodpłatną ekspozycję plakatów informujących o debacie na słupach ogłoszeniowych do niej należących, oraz lokalnym mediom, które przyjęły patronat nad debatą (Gazeta Wyborcza w Radomiu, Telewizja Dami, Radio Rekord, Radio dla Ciebie, portal Mój Radom, portal Radom i Region Radomski oraz Tygodnik 7 Dni).

Wybrane relacje o debacie:

Gazeta Wyborcza w Radomiu, „O Radomiu debatowali bez prezydenta”, http://miasta.gazeta.pl/radom/1,35219,4150405.html

Mój Radom, „Trochę dyskutowali, trochę się kłócili”, http://mojradom.pl/content/view/1020/

Stowarzyszenie Kocham Radom