Pomiń menu

Ostatnia szansa na zawiązanie komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 2010

Do 4 października można zawiązywać i zgłaszać komitety wyborcze. Należy to zrobić składając zawiadomienie o powstaniu komitetu do właściwego komisarza wyborczego lub Państwowej Komisji Wyborczej.
 
Zadaniem komitetu wyborczego jest zgłaszanie kandydatów oraz prowadzenie ich kampanii. Komitety mogą zostać zawiązane przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wyborców. Wszyscy zainteresowani sprawami najbliższego otoczenia mogą wspierać swoich kandydatów i kandydatki. Wystarczy już pięć osób, aby zawiązać komitet wyborczy. Osoby te muszą złożyć pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu i podać w nim swoje dane (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL). Nazwa komitetu musi zawierać sformułowanie „komitet wyborczy wyborców" i określenie odróżniające go od innych. Należy również powołać ze składu komitetu pełnomocników: wyborczego i finansowego.

Następnym etapem jest rozpoczęcie działalności. – W tym celu trzeba zebrać co najmniej 20 podpisów poparcia osób posiadających czynne prawo wyboru i tę listę dołączyć do zawiadomienia. Dopiero wtedy pełnomocnik wyborczy zawiadamia komisarza wyborczego właściwego dla siedziby komitetu o jego utworzeniu. Musi to nastąpić na 50 dni przed datą wyborów – tłumaczy Dawid Sześciło, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego.

Dla mieszkańców gmin liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców istnieją pewne uproszczenia. Jeżeli komitet zgłasza jedynie kandydatów i kandydatki do rady tej gminy, nie musi zbierać podpisów poparcia ani powoływać pełnomocnika finansowego (jego funkcje pełni pełnomocnik wyborczy).

Po wyborach należy rozwiązać komitet wyborczy. Następuje to po złożeniu sprawozdania finansowego, które musi zostać zatwierdzone przez dany organ wyborczy (komisarza wyborczego lub PKW). Jednakże komitet można także rozwiązać już przed wyborami
na zasadach opisanych powyżej.