Pomiń menu

Nakładki na karty do głosowania

Według nowego Kodeksu wyborczego zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony wójtowi przez wyborce niepełnosprawnego, najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów

Takie zgłoszenie można dokonać ustnie, pisemnie, elektronicznie lub przy użyciu telefaksu. Wyborca ma obowiązek wskazać właściwy dla niego obwód głosowania. 

Źródło: Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011 nr 147 poz. 881.