Pomiń menu

Procedura refundacji kosztów poniesionych w ramach Akcji

W związku z licznymi zapytaniami o sposób rozliczania dotacji na działania w ramach programu „Masz Głos, Masz Wybór”, informujemy o procedurze refundacji poniesionych kosztów. Poniższe informacje nie dotyczą organizacji, które otrzymały grant "z góry".

Aby otrzymać refundację, należy przesłać do Fundacji im. Stefana Batorego sprawozdanie merytoryczne z realizacji kolejnych zadań przeprowadzonych w ramach Akcji oraz zestawienie poniesionych wydatków (bez kopii rachunków), a także notę obciążeniową. Dokumenty te muszą znaleźć się w Fundacji najpóźniej 10 grudnia 2007!!!

Nota obciążeniowa powinna zawierać informacje kto obciąża, kogo, na jaka sumę oraz na jakie konto przekazać fundusze (np. „W związku z realizacją zadań w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, organizacja XYZ obciąża Fundację im. Stefana Batorego łączną sumą … PLN. Pieniądze prosimy przekazać na konto nr …”). Notę powinna podpisać osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizacje projektu oraz osoba odpowiedzialna za finanse.

W przypadku grup nieformalnych, notę obciążeniową powinna wystawić organizacja, z którą grupa podpisze porozumienie. Wzór porozumienia można pobrać stąd.

W przypadku organizacji, które otrzymały grant "z góry", terminem nadesłania sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego jest 31 grudnia 2007.