Pomiń menu

Już wiemy, co planuje burmistrz Bukowna.

14 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie odbyło się spotkanie Burmistrza Bukowna Mirosława Gajdziszewskiego z mieszkańcami miasta.

Rezultatem spotkania było stworzenie dokumentu-deklaracji, zawierającego listę
najważnieszych, zdaniem Burmistrza, problemów do rozwiązania w mieście.
Podpisana przez Burmistrza deklaracja zawiera listę problemów, które władze samorządowe będą starały się rozwiązać w trakcie całej kadencji, oraz zadań, które planowane są do realizacji na rok 2007. Za najważniejsze zadania Mirosław Gajdziszewski uznał:

  • poprawę warunków mieszkaniowych i ochrony zdrowia w Bukownie,
  • poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej, ochronę i pielęgnację walorów środowiskowych,
  • zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym Bukowna.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta mogą spodziewać się m.in. rozwiązania problemu świadczenia specjalistycznych usług medycznych, a inwestorzy – obniżenia podatków. Do roku 2010 samorząd m.in. umocni współpracę ze Wspólnotą Gruntowo-Leśną i rozwiąże problem kanalizacji sanitarnej w Bukownie.

Spotkanie, zorganizowane przez Pracownię Inicjatyw Lokalnych z Bukowna jako część akcji "Masz głos, masz wybór", koordynowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie, miało charakter debaty o najważniejszych problemach miasta.

Burmistrzowi Mirosławowi Gajdziszewskiemu towarzyszyli: Wiceburmistrz Józef Paluch, Skarbnik Miasta Halina Lekston oraz Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz.
W debacie udział wzięli mieszkańcy Bukowna (z różnych dzielnic: Wodąca, ulica Sławkowska, Bór Biskupi, Centrum), radni wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, przewodniczący samorządów mieszkańców oraz przedstawiciele najważniejszych jednostek i organizacji w Bukownie. Ogólnie w spotkaniu udział wzięło około 50 osób.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00 słowem wstępnym, wygłoszonym przez Joannę Lato, Wiceprezeskę PIL. Wystąpienie Burmistrza trwało 45 minut i skoncentrowane było wokół najważniejszych, zdaniem Mirosława Gajdziszewskiego, problemów Bukowna. Dyskusja nad planem przedstawionym przez Burmistrza rozpoczęła się o 12.15. Uczestnicy debaty mieli okazję do zadawania pytań, na których odpowiedzi nie znaleźli w wystąpieniu Burmistrza. Dyskusja toczyła się głównie wokół kwestii wyglądu miasta, bezpieczeństwa, współpracy kulturalnej oraz
infrastruktury. Spotkanie zakończyło się o godzinie 13.20, a deklaracja została sporządzona na podstawie protokołu ze spotkania i podpisana przez Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego 16 kwietnia. Kilknij aby przeczytać treść deklaracji.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór“ fundacja Pracownia Inicjatyw Lokalnych przeprowadzi monitoring realizacji zawartych w deklaracji zobowiązań i poinformuje o jego wynikach mieszkańców Bukowna, oraz zorganizuje kolejną debatę – podsumowującą pierwszy rok kadencji władz samorządowych.

Aga Kondek
Joanna Lato