Pomiń menu

Konferencja o partycypacji społecznej – 28 października

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Konferencja odbędzie się 28 października w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ul Sapieżyńska 10a.

Od wielu lat słyszymy utyskiwanie na niski poziom aktywności obywatelskiej w Polsce – zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Decentralizacja władzy i powstanie struktury samorządu terytorialnego miało na celu, między innymi, zbliżenie wybieranych władz i mieszkańców, tak, aby wspólnie pracowali na rzecz rozwoju swoich społeczności. Ustawodawca zapewnił władzom samorządowym szeroki zakres swobody w kwestii regulowania lokalnego dialogu społecznego. Narzędzia konsultacyjne oraz referendalne, jak również struktury jednostek pomocniczych (min. formy demokracji bezpośredniej w sołectwach i na osiedlach) z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez samorządy. Rady gmin otrzymały szerokie kompetencje w stanowieniu lokalnych zasad współpracy z mieszkańcami. Obligatoryjny obowiązek prowadzenia konsultacji ograniczony został jedynie do kilku ważnych zadań. Nie chodzi przecież o to, żeby zmuszać władze samorządowe do prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Wydawałoby się oczywiste, że władza, która chce być blisko mieszkańców, chce być akceptowana i szanowana, dołoży wszelkich starań aby proces współpracy z obywatelami był rzetelny i szeroko zakrojony, a także odbywał się w sposób zgodny z zasadami szacunku, jawności, przejrzystości i troski o dobro wspólne.
Od powstania samorządu gminnego minęło już ponad 18 lat. Był to długi okres, podczas którego nasze gminy przeszły przez kolejne stadia – narodzin, wieku dziecięcego i młodzieńczego, aż w końcu osiągnęły pełnoletniość. Było to osiemnaście lat doświadczeń, poszukiwań, nadziei i rozwoju. W międzyczasie ustawodawca wprowadził zapis o tym, że władze samorządowe mają podejmować działania na rzecz wspierania idei samorządowej wśród mieszkańców, a zwłaszcza wśród młodzieży. Zapis ten pojawił się po to, aby samorząd częściej wyciągał rękę w stronę mieszkańców, pomagał im lepiej poznać i doświadczyć tego, czym jest samorządność. Uczestnictwo we współdecydowaniu o sprawach lokalnych, takich jak: na co powinny być przeznaczone pieniądze z budżetu, jak wyglądać powinny dokumenty strategiczne (np. strategie rozwoju, wieloletnie plany finansowe czy statuty gminy i jednostek pomocniczych) i wiele innych, są najlepszą, bo praktyczną nauką tego czym jest samorząd.
Kiedy przyglądamy się działaniu polskiego samorządu lokalnego, same z siebie nasuwają się pytania – jaka jest wiedza mieszkańców o funkcjonowaniu samorządu, jakie władze samorządowe podejmują działania, aby wiedzę tę upowszechniać? jak wyglądają konsultacje lokalne, a jak wyglądać powinny? co to jest zebranie wiejskie, rada osiedlowa czy dzielnicowa? jak mieszkańcy mogą uczestniczyć w ich pracach? uczestniczą w nich, czy nie? dlaczego tak się dzieje? Czy władze należycie informują mieszkańców? co jest podstawą rozwoju uczestnictwa obywateli w życiu publicznym? komu powinno zależeć na tym, aby ludzie aktywnie brali swoje sprawy w swoje ręce?
Podstawowe pytanie jest takie – gdzie znajduje się bariera ograniczająca ludzką aktywność w przestrzeni publicznej, czy znajduje się ona w głowach obywateli/ek, wynika z ich mentalności, z ukształtowanych postaw? Jeżeli tak, to co można zrobić, aby to zmienić? Może jednak problem nie leży po stronie obywateli i obywatelek, tylko po stronie władz, które nie chcą, bądź nie potrafią wyciągnąć ręki i zaprosić do współpracy. Może nie potrafią odpowiednio przedstawić zasad tej współpracy, tego gdzie i jak można zabrać głos, przez kogo można być wysłuchanym, czy i kiedy można liczyć na merytoryczną odpowiedź. Może to właśnie brak przejrzystych, jasnych i znanych wszystkim zasad, brak odpowiednich procedur sprawia, że ludzie nie interesują się i nie uczestniczą w życiu publicznym. Może ten problem bierze się właśnie stąd, z założenia „oni i tak zrobią co chcą, po co mam chodzić, tylko się denerwować, przecież to nie ma żadnego znaczenia”.
Gdzie jest pies pogrzebany i kto, lub co, jest temu winne, że właśnie tam?
 
Powyższe problemy pojawiają się często. Chcemy w końcu zacząć poważnie o nich dyskutować. Dlatego organizujemy konferencję podczas której chcemy rozważyć wiele z pojawiających wątpliwości na temat niskiej partycypacji społecznej. Konferencja to tylko 4 godziny dyskusji, może to być jednak dyskusja inspirująca, zapładniająca serca i umysły do zainteresowania się problemem, do zadawania pytań i szukania rozwiązań.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym jak mieszkańcy mogą uczestniczyć we współdecydowaniu o swoim najbliższym otoczeniu na konferencję organizowaną przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Program konferencji znajduje się tutaj.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 października na adres [email protected], lub zgłaszać telefonicznie – 022 844 73 55