Pomiń menu

"Najważniejsze problemy Białegostoku" – debata już za nami.

16 maja 2007 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku odbyła się otwarta debata „Najważniejsze problemy Białegostoku”. Rozpoczęte o godzinie 9:00 spotkanie zorganizowała białostocka koalicja organizacji uczestniczących w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” w składzie: – Klub Myśli Politycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, – Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku, – Akademickie Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, – Stowarzyszenie KoLiber w Białymstoku.

W spotkaniu, które poprowadzili Rupert Aleksiejuk i Piotr Jać, wzięli udział: Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski, mieszkańcy Białegostoku, – reprezentanci świata nauki, m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele białostockich organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych środowisk politycznych,  dyrekcja, nauczyciele i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, członkowie organizacji biorących udział w akcji „Masz głos, masz wybór”, przedstawiciele prasy i mediów elektronicznych.

Debatę rozpoczęła prezentacja jej uczestników oraz harmonogramu, a także wprowadzenie w problematykę i cele Akcji. Następnie prowadzący przekazali głos Prezydentowi Miasta Białegostoku. W swoim wystąpieniu Tadeusz Truskolaski opowiedział na początku o ogólnych kierunkach aktualnych prac miejskich urzędników. Prezydent zaprezentował listę najważniejszych jego zdaniem problemów miasta. Są nimi: system komunikacji, budownictwo mieszkaniowe, gospodarka odpadami, oświata, wychowanie i kultura oraz system monitoringu i poprawa bezpieczeństwa.

Wśród strategicznych działań, przewidzianych do realizacji w ciągu całej kadencji obecnego samorządu (tj. do roku 2010), a zmierzających do rozwiązania lub zniwelowania tych problemów, znalazły się m.in.: budowa podlaskiego lotniska regionalnego, inwestycje w lądową infrastrukturę transportową, poprawa układu komunikacyjnego miasta oraz tworzenie warunków do aktywizacji sportowo-rekreacyjnej.

Na rok 2007 prezydent zobowiązał się do: ukończenia przebudowy miejskiego rynku, realizacji trzech istotnych inwestycji drogowych (budowy odcinka ul. Ks. J. Popiełuszki, przebudowy ulic znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 65 oraz przebudowy węzła drogowego na pl. Dmowskiego), modernizacji Stadionu Miejskiego, organizacji promującego miasto koncertu o zasięgu ogólnopolskim, rozpoczęcia rewaloryzacji ogrodów przy Pałacu Branickich oraz budowy na terenie Białegostoku 10 kilometrów ścieżek rowerowych.

Zasadniczą częścią spotkania była jednak dyskusja z udziałem mieszkańców Białegostoku, przedstawicieli społeczności I LO oraz reprezentantów lokalnych środowisk politycznych. Uczniowie pytali Prezydenta o możliwości realizacji poszczególnych zobowiązań, przede wszystkim inwestycji w komunalną infrastrukturę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka sportowa – budowa ścieżek rowerowych, projekt rozbudowy miejskiego stadionu oraz szanse przyłączenia się do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.

Pytania mieszkańców miasta i działaczy organizacji pozarządowych dotyczyły między innymi problematyki kulturalnej i edukacyjnej oraz dystrybucji środków, przeznaczonych na te cele w miejskiej kasie. Z kolei przedstawiciele środowisk politycznych podzielili się w swoich ocenach, dotyczących zarówno bieżących działań obecnego gospodarza Urzędu Miasta, jak i szans na wywiązanie się z poszczególnych obietnic złożonych białostoczanom w kampanii wyborczej, a podtrzymanych w prezydenckiej deklaracji. Najwięcej emocji wzbudziły między innymi plany przebudowy sieci drogowej, miejska polityka planowania przestrzennego oraz problemy lokalnego rynku pracy.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie w piątek, 18 maja br., prezydenckiej deklaracji dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów, uzupełnionej o wybrane zagadnienia poruszone w toku środowej dyskusji z mieszkańcami miasta.

Zawarte w niej zobowiązania władz Białegostoku będą następnie kontrolowane przez organizacje uczestniczące w akcji „Masz głos, masz wybór” a wyniki tych działań zostaną przedstawione opinii publicznej. O powyższych działaniach białostockich uczestników Akcji mieszkańców stolicy Podlasia poinformowały już: lokalny dziennik „Kurier Poranny” oraz Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Białymstoku