Pomiń menu

Poznaj swoje prawa

Jako mieszkańcy i mieszkanki gmin, dysponujemy konkretnymi prawami, którymi możemy posługiwać się działając na rzecz otoczenia. W zeszłym newsletterze przypomnieliśmy kilka z tych praw, zebranych w Karcie Praw Mieszkańca: mamy prawo do informacji, prawo wstępu na sesje rady czy posiedzenia komisji oraz prawo ich nagrywania. Do czego jeszcze mamy prawo?

  1. Masz prawo spotkać się wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta.

W każdym urzędzie gminy powinien zostać wyznaczony dzień i godziny spotkań, podczas których burmistrz/wójt/prezydent przyjmuje mieszkańców. Nie zawsze, zwłaszcza w dużych miastach, z mieszkańcami będzie mógł się spotkać osobiście, może to być jego zastępca, sekretarz gminy lub inna upoważniona do tego osoba. Jeśli podczas takiej rozmowy składasz skargę lub wniosek, możesz żądać spisania protokołu. Na spotkanie takie możesz też przyjść ze świadkiem.

  1. Masz prawo do rozmowy z radnym.

W prawie każdej radzie wyznaczone są dyżury, podczas których radni (rotacyjnie), w wyznaczonych godzinach przyjmują interesantów. Wielu radnych udostępnia adres e-mail oraz numer telefonu. Wprawdzie niema prawnego wymogu organizowania dyżurów , ale radni mają obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami i przedstawiania ich postulatów organom gminy.

podstawa: art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym