Pomiń menu

Wyniki rekrutacji do edycji 2023

Wyniki rekrutacji do edycji 2023

Do edycji 2023 zaprosiliśmy 183 organizacje społeczne i grupy nieformalne spośród 344, które zgłosiły się do akcji Masz Głos na etapie rekrutacji. Zaczynamy wspólną pracę. W jej finale czekają nagrody Super Samorząd i Super Głos dla najlepiej zrealizowanych inicjatyw.

Rekrutacja była dwuetapowa. Najpierw należało wypełnić formularz zgłoszeniowy, a później odbyć rozmowę telefoniczną z koordynatorem regionalnym. Ważnymi elementami weryfikującymi były: pomysł na działanie, gotowość współpracy z władzą samorządową i innymi mieszkańcami przy realizacji inicjatywy społecznej, niepełnienie funkcji radnego/radnej czy innej we władzach samorządowych. Akcja Masz Głos jest dla organizacji społecznych i grup nieformalnych.

Działamy regionalnie
Najwięcej uczestników jest z województw: śląskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Licznie reprezentowane są też województwa: dolnośląskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie. Na co dzień z uczestnikami będą pracowali koordynatorzy akcji Masz Głos, którzy opiekują się konkretnymi województwami i prowadzą grupy regionalne. Organizują dla nich spotkania wojewódzkie, regionalne, wizyty studyjne. Są do codziennych konsultacji w problemach, które mogą pojawiać się w trakcie realizacji inicjatyw lokalnych. Przede wszystkim pomagają nawiązać współpracę z władzami samorządowymi, bo w akcji Masz Głos chodzi o to, aby oddolne działania były realizowane przy zaangażowaniu całego środowiska lokalnego – w myśl przekonania, że samorząd to wspólnota.

Masz Głos, czyli społeczność

Zdecydowana większość grup to nowi uczestnicy: 114 vs. 69. Przeważnie działają w organizacjach formalnych, ale są też grupy nieformalne, sołectwa, koła gospodyń wiejskich (dobrze reprezentowane w każdej edycji akcji Masz Głos), a nawet samorządy uczniowskie. Entuzjazm wszystkich, którzy są zgłosili do akcji jest ogromny, o czym świadczą wpisy na Facebooku, a także szybko rozrastająca się grupa w mediach społecznościowych „Społeczność Masz Głos”. W ciągu dwóch tygodni przybyło jej ok. 200 uczestników i dziś jest ich łącznie 529. Warto też bezpośrednio polubić lub obserwować profile uczestników akcji Masz Głos, aby być szybko zorientowanym, jakie działania podejmują – linki zgromadziliśmy w tym poście.

Tworzenie społeczności akcji Masz Głos jest ważne choćby z tego względu, że dzielenie się własnym doświadczeniem przez uczestników jest istotną formą wsparcia, jaką daje sobie wzajemnie nasze środowisko. Nikt tak dobrze nie zrozumie trosk i wyzwań osoby aktywnej, jak ktoś, kto podziela ten sposób funkcjonowania w lokalnej społeczności. Dlatego w akcji Masz Głos od ubiegłego roku funkcjonuje grupa ekspertów-praktyków złożona z osób z wieloletnim doświadczeniem działania w akcji Masz Głos, które na tyle wyspecjalizowały się w określonych kierunkach, że dziś mogą pomagać początkującym. Uczestnicy tegorocznej edycji mogą skorzystać z ich pomocy m.in. podczas spotkań tematycznych online, szkoleń, rozmów, wizyt studyjnych, Zlotu Masz Głos, kontaktu przez media społecznościowe i bezpośredniego.

Sprawy do zrobienia
Wstępny przegląd pomysłów na działania uczestników pokazuje, że wiele inicjatyw będzie dotyczyło tworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców, spraw transportowych i poprawy stanu jakości chodników i dróg, aktywizowania społeczności lokalnej do działania (np. przez zakładanie ogrodów społecznych) i integracji mieszkańców także ze środowiskiem uchodźczym, ochrony terenów zielonych – w tym troski o stan rzek – i zwierząt, wsparcia dla młodzieży, tworzenia młodzieżowych rad, centrów wolontariatu. Katalog spraw jest szeroki, bo wciąż ważne są kwestie monitoringu działań władz, tworzenia uchwał ws. konsultacji społecznych, opracowania zasad współpracy trzeciego sektora z gminą, podnoszenia świadomości mieszkańców na temat ich możliwości aktywnego udziału w życiu gminy, tożsamości lokalnej, pomocy osobom w kryzysie bezdomności, przeciwdziałania przemocy w środowisku pracy. Zapowiada się niezwykle różnorodnie, a w finale na najlepiej zrealizowane inicjatywy czekają nagrody: Super Samorząd i Super Głos.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w rekrutacji. Uczestnikom życzymy wiatru w żagle do działań – zaczynamy!

Zobacz harmonogram akcji Masz Głos – edycja 2023