Pomiń menu

Zainaugurowaliśmy akcję Masz Głos 2021

Zainaugurowaliśmy akcję Masz Głos 2021

Nowa edycja akcji Masz Głos Fundacji Batorego startuje z rekordową liczbą zgłoszeń i uczestników. Do akcji przystąpiło 314 organizacji i grup z całej Polski. W drugim roku pandemii aktywni obywatele i obywatelki zachowują mobilizację i energię do działania, którą widać w środowisku akcji Masz Głos od początku zmagań z epidemią COVID-19.

„W tamtym roku byliśmy obecni na linii frontu. Wielu uczestników akcji Masz Głos wspierało tych, którzy nieśli pomoc innym, czyli przede wszystkim pracowników ochrony zdrowia, a także tych, którzy dostarczali prowiant i zabezpieczenie osobom zmuszonym do pozostania w domach. Niezwykle odpowiedzialnie zachowały się wtedy organizacje społeczne, aktywistki i aktywiści. Wierzę, że w tym roku czeka nas dużo dobrego w akcji Masz Głos, bo ponownie mamy na pokładzie wspaniałych uczestników” – mówiła Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batorego na ogólnopolskim spotkaniu uczestników akcji Masz Głos, otwierającym tegoroczną edycję. Fundacja Batorego organizuje akcję Masz Głos od 2006 roku.

Dużo lokalnie

W gronie 314 uczestników tegorocznej edycji są organizacje społeczne i grupy nieformalne z 215 gmin z całej Polski (mapa uczestników). Najliczniej reprezentowane są duże województwa: dolnośląskie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie, ale uczestnicy działają przeważnie na wsiach (130 uczestników) i w mniejszych miejscowościach (98 uczestników), z dużych miast jest 86 uczestników. To ważna informacja, bo akcja Masz Głos jest z założenia skierowana do mniejszych środowisk, prowadzących działania w skali lokalnej, które mają trudniejszy dostęp do innych źródeł wsparcia.Wyzwania

Uczestnicy akcji Masz Głos zajmą się m.in.: przestrzenią publiczną (porządkowaniem przestrzeni publicznej, walką z dzikimi wysypiskami), integracją mieszkańców, organizacją wolontariatu, wspólnymi miejscami spotkań (świetlice wiejskie), troską o dziedzictwo kulturowe i zabytki, dialogiem polsko-ukraiński, dostępnością urzędów, zdrowiem (w tym zdrowiem psychicznym i wypaleniem aktywistycznym).

Niektóre z tematów działań cieszą się tak dużą popularnością wśród uczestników, że organizatorzy akcji Masz Głos postanowili wprowadzić do tej edycji nową formułę działania, oprócz standardowego wsparcia udzielanego uczestnikom przez koordynatorów regionalnych. Będzie to wsparcie tematyczne w ramach wiodących zagadnień: zagospodarowania przestrzeni publicznej, ochrony przyrody (zieleń, skwery, wycinki drzew, jakość powietrza), wykluczenia transportowego (np. likwidowanie połączeń). Zainteresowani taką formułą pracy uczestnicy zostaną zaproszeni do pracy w grupach, które będą miały spotkania networkingowe, sieciowanie na Facebooku, spotkania z ekspertami. Celem wsparcia, które otrzymają grupy tematyczne jest ponadlokalne rozwiązanie popularnych problemów i popularyzowanie dobrych praktyk.

Z różnym stażem

Jak co roku, większość uczestników akcji Masz Głos stanowią nowe organizacje i grupy, które dotąd nie brały udziału w akcji. W tej edycji to ponad 65% uczestników. Pozostali są w niej kolejną edycję i kontynuują dotychczasowe działania albo realizują nowe projekty. W akcji Masz Głos ważna jest wymiana doświadczeń między uczestnikami o różnym stażu, która inspiruje rozwiązania podobnych problemów w różnych miejscach w Polsce i działa wspierająco. „Można tutaj spotkać uczestników, którzy w swoich małych ojczyznach walczą o duże sprawy” – mówi jedna z uczestniczek akcji Masz Głos.Jakie organizacje i grupy

W tegorocznej edycji najwięcej jest stowarzyszeń i grup nieformalnych. Nowością są inicjatywy młodzieży z obszaru wsparcia psychicznego i większy udział środowisk kobiecych. Wśród uczestników są aż 24 koła gospodyń wiejskich.Wspólny mianownik

Bez względu na obszar działań wspólnym mianownikiem wszystkich inicjatyw realizowanych w ramach Masz Głos jest działanie we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza władzą samorządową. Przede wszystkim w tym wspiera uczestników akcja Masz Głos.

„Od początku funkcjonowania akcji Masz Głos zależało nam, aby dawać mieszkańcom poczucie wpływu na to, co dzieje się w ich miejscowościach, dawać poczucie wpływu na decyzje władz. Właśnie dlatego powołaliśmy nagrodę Super Samorząd, którą na koniec edycji wręczamy wyróżniającym się społecznościom: organizacji, mieszkańcom, władzom lokalnym. Nagroda docenia umiejętność dialogu, zgodnie z dewizą akcji, że samorząd to wspólnota” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos.

Zdjęcia ze spotkania otwierającego Masz Głos 2021, zorganizowanego 13 kwietnia.