Pomiń menu

Zainspiruj się

Przeczytaj, co nowego dzieje się u innych uczestników akcji. Nad czym pracują uczestniczki i uczestnicy z zachodniopomorskiego Świdnina? Dokąd kieruje drogowskaz samodzielnie postawiony przez mieszkanki i mieszkańców Gdyni? Gdzie mieszka idealny sąsiad? W jaki sposób w Biedrusku czołgiem ulepsza się instytucje kultury?

Budżet obywatelski

1 budzetStowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Carpe Diem ze Świdwina (woj. zachodniopomorskie) dołączyło do akcji Masz Głos, Masz Wybór dwa lata temu. W pierwszym roku wprowadziło dla mieszkańców inicjatywę uchwałodawczą, w kolejnym – zorganizowaną przez nich przy okazji wyborów samorządowych akcję profrekwencyjną oraz informującą o kandydatach, którą doceniliśmy wyróżnieniem przyznanym podczas gali Super Samorząd. W tym roku Stowarzyszenie dołączyło do grona uczestników zajmujących się budżetami obywatelskimi. Członkowie stowarzyszenia organizują spotkania dla mieszkańców na temat tego mechanizmu, przekonują do niego podczas lokalnych pikników, a także piszą artykuły. 19 września Stowarzyszenie wystawiło swoje stoisko na Świdwińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych, m.in. z materiałami informacyjnymi o budżecie obywatelskim. Liczymy, że prace nad wprowadzeniem budżetu zakończą się takim samym sukcesem, jak poprzednie działania!

Dostępni radni

2 apteka3Klub Osiedlowy Apteka w gdyńskiej dzielnicy Chylonia działa w ramach Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”. W zeszłym roku Fundacja zachęcała mieszkańców Gdyni do zgłaszania projektów i do głosowania w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, w tym roku jej członkowie postawili sobie za cel także zacieśnienie kontaktu z radnymi dzielnic i z pracownikami jednostek pomocniczych – np. bibliotek i domów kultury, oraz ulepszenie ich współpracy z mieszkańcami. Podczas organizowanych regularnie wakacyjnych pikników, spotkań i jesiennych kawiarenek zbierane są informacje o działaniach rad dzielnic, mieszkańcy mogą też porozmawiać o tym, czego od nich oczekują. Z własnej inicjatywy i własnymi siłami na jednym ze skrzyżowań ustawili drogowskaz wskazujący drogę do rady dzielnicy, biblioteki, klubu sportowego i klubów osiedlowych.

Inicjatywa lokalna

3 NatolinGrupa Aktywny Natolin z Natolina (woj. łódzkie) za cel stawia sobie poprawę warunków życia mieszkańców wsi oraz zwiększenie ich aktywności w życiu lokalnym. Problemem wsi są bariery dzielące mieszkańców – zarówno te fizyczne, jak przecinająca wieś trasa szybkiego ruchu czy odległość między starą a nową częścią wsi, jak i społeczne –brak zaufania między „starymi” a napływowymi mieszkańcami i mieszkankami. Narzędziem, za pomocą którego członkinie i członkowie grupy chcą integrować mieszkańców i pobudzać ich do działania, jest wdrożenie we wsi uchwały o możliwości zgłaszania inicjatyw lokalnych, nad czym grupa od kwietnia pracuje w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Już miesiąc po szkoleniu inaugurującym, grupa namówiła do współpracy przewodniczącą rady gminy, która następnie zarekomendowała pomysł wprowadzenia uchwały o inicjatywie podczas zebrania rady. Szybko udało się do niego przekonać pierwszych radnych. Prace nad projektem uchwały już trwają i wydaje się, że niedługo będziemy świętować jej przyjęcie. Tymczasem aby zmniejszać podziały między mieszkańcami, budować zaufanie między nimi i w ten sposób tworzyć grunt pod współpracę przy przyszłych inicjatywach, we wrześniu grupa zorganizowała Dzień Sąsiada. O skuteczności tego pomysłu dla wspierania aktywności mieszkańców i mieszkanek świadczy fakt, że choć początkowo grupę tworzyli przede wszystkim przedstawiciele i przedstawicielki rady sołeckiej, w tym sołtys, i rady gminy, w ostatnich dniach przygotowań do Dnia, grupa liczyła już 20 członkiń i członków! Relację z Dnia Sąsiada w Natolinie przeczytać można tutaj.

Lepsze instytucje

5 zamekCzłonkinie i członkinie stowarzyszenia Zamek z Biedruska (woj. wielkopolskie) w ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór postanowili przyjrzeć się lokalnym instytucjom kultury. Ponieważ to, co oferują one mieszkańcom i mieszkankom, nie wydało im się zadowalające, postawili sobie za cel ich udoskonalenie. Aby oferta kulturalna rzeczywiście odpowiadała na potrzeby ludzi, Stowarzyszenie postanowiło skorzystać z… CZOŁGU. Nie chodzi tu na szczęście o pojazd z pobliskiego poligonu, lecz o „Czynne Zajęcia Obywatelskie Łączące Generacje” – innowacyjną metodę badania potrzeb, opracowaną przez studentki i studentów Instytutu Psychologii UAM (o metodzie więcej tutaj). Podczas CZOŁGU uczestniczki i uczestnicy bazują na swoim przywiązaniu do miejsca, określają swoje potrzeby, a także zarysowują kierunek rozwoju swojego otoczenia w zakresie edukacji czy kultury. W Biedrusku obyły się jak dotąd dwa CZOŁG-owe spotkania – pierwsze z reprezentantami i reprezentantkami zarządu osiedla i organizacji pozarządowych oraz z radnymi, drugie – z szerszą grupą mieszkańców. Podczas spotkań okazało się, że mieszkańców łączy poczucie, że na ich osiedlu brakuje miejsca, w którym mogliby się spotkać, które oferowałoby im aktywności. Mówiąc krótko – brakuje świetlicy. Podczas wrześniowego Dnia Biedruska mieszkańcy ponownie skorzystali więc z CZOŁGu, aby wspólnie zarysować zakres zajęć, które powinny się w świetlicy odbywać. Czekamy na relację oraz na otwarcie świetlicy!

Przestrzeń dla ludzi

Niek4 slupsktórzy uczestnicy akcji są z nami już od lat, a informacje o ich kolejnych sukcesach moglibyśmy pewnie zamieszczać w każdym newsletterze. Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska (woj. pomorskie) pracowało razem z nami na przykład nad inicjatywą lokalną (udało im się ulepszyć uchwałę o inicjatywie) oraz nad budżetem obywatelskim (ich projekt został wybrany do realizacji). Sukcesy Stowarzyszenia opisałyśmy już tutaj. W tym roku Stowarzyszenie kontynuuje inicjatywy w Parku Podgrodzie, tym razem w ramach działania Przestrzeń dla ludzi. Od czerwca do września podczas organizowanych przez Stowarzyszenie już trzeci rok z rzędu pikników sąsiedzkich, inicjowane były rozmowy o słupskiej przestrzeni. Przy wydrukowanych planach poruszano zagadnienia istotne dla mieszkańców danej dzielnicy czy osiedla – wymieniano spostrzeżenia, pomysły, omawiano problemy i możliwości ich rozwiązania. Jeśli istniała możliwość szybkiej interwencji, pomysły mieszkańców przekazywano odpowiednim służbom. Pozostałe pomysły były dokumentowane do dalszej pracy. Podczas jednego z pikników, Stowarzyszenie razem z grupą Słupia dla Słupszczan zebrało uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania bulwarów nad rzeką. Obie grupy uczestniczą też w pracach nad strategią miasta. Stowarzyszenie prowadzi diagnozę lokalną Podgrodzia– podczas pikników zbierane są ankiety, odbywa się mapowanie, organizowane są spacery badawcze. Wolontariusze prowadzą również obserwacje i zbierają uwagi. Pełna diagnoza ma powstać do końca października. W przygotowaniu jest także broszura informacyjna dla mieszkańców: jak świadomie działać w przestrzeni, kto za co odpowiada, w jakim urzędzie, co robić w przypadku awarii, do kogo się zgłosić.