Pomiń menu

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy i mieszkanki wsi mogą samodzielnie zadecydować o przeznaczeniu części gminnych środków na poprawienie warunków życia osób zamieszkujących gminę. Jest on wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego roku – podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli rada gminy nie zamierza wyodrębnić z budżetu funduszu sołeckiego na kolejny rok, musi, również do 31 marca, podjąć uchwałę o jego niewyodrębnieniu. Coroczne podejmowanie takiej uchwały jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy, w skład której wchodzą sołectwa.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy i mieszkanki sołectw na zebraniach wiejskich. Za realizację funduszu sołeckiego, jak i całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

Zobacz scenariusz działania:

Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce funduszu sołeckiego