Pomiń menu

Scenariusz – Przestrzeń publiczna (poziom 2)

Krok 1. Wybierzcie obszar, przestrzeń, temat zmiany

Przeanalizujcie:

  • strategię rozwoju gminy/miasta, plan rozwoju lokalnego,
  • głosy od mieszkańców i mieszkanek (zebrane np. za pomocą ankiet lub poprzez organizację spotkań),
  • wnioski ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi za dane zagadnienie/temat.

Krok 2. Przeprowadźcie diagnozę, analizę danych zastanych

Sprawdźcie, kto jest właścicielem obszaru/terenu, który wybraliście. Taką informację można otrzymać w urzędzie gminy. Sprawdźcie, jaką funkcję przeznaczono dla tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Może się zdarzyć, że wybrany teren ma już konkretne przeznaczenie, np. pod budowę drogi, domów czy budynków usługowych.

Zweryfikujcie strategię rozwoju gminy i/lub plany rozwoju lokalnego miejscowości – czy w tych dokumentach uwzględniono wybrany przez Was teren, a jeśli tak to w jakim kontekście?

Przeprowadźcie barometr społeczny – analizę czy w sprawie danego tematu (obszaru/terenu) są jacyś zwolennicy czy przeciwnicy, kim są, jak z nimi rozmawiać, jaką prezentują postawę: zagorzałą, aktywną czy może bierną? Czy są osoby neutralnie podchodzące do zagadnienia?

Do właściwego przeprowadzenia diagnozy warto wykorzystać materiały akcji Masz Głos. Porozmawiajcie z koordynatorem lub koordynatorką Waszego województwa – na pewno pomoże Wam zaplanować odpowiednie działania.

Krok 3. Zaproście do współpracy grupę osób, która pomoże Wam w realizacji zadania

Podzielcie się funkcjami – wybierzcie osoby odpowiedzialne za promocję i organizację spotkania, osoby prowadzące spotkania z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami lokalnymi, osoby odpowiedzialne za kontakty w zależności od grupy docelowej oraz koordynatora lub koordynatorkę czuwającą nad całością działań.

Krok 4. Spotkajcie się z „właścicielem terenu”, czyli wójtem/burmistrzem/prezydentem

Poinformujcie wójta/burmistrza/prezydenta o Waszym pomyśle i przekonajcie do współpracy. Postarajcie się zainteresować Waszym przedsięwzięciem lokalnych radnych i radne oraz innych decydentów i decydentki, np. radnych i radne powiatu, sejmiku oraz liderów i liderki opinii społecznej.

O tym, z kim i o czym rozmawiać, a także jak powinno wyglądać takie spotkanie, porozmawiajcie z koordynatorem lub koordynatorką akcji Masz Głos na Wasze województwo – na pewno zarekomenduje jakieś rozwiązania.

Krok 5. Zainteresujcie pomysłem mieszkańców i mieszkanki

W miejscu, które chcecie zmienić, warto zorganizować małe wydarzenie, które zwróci uwagę mieszkanek i mieszkańców na Wasze przedsięwzięcie: piknik, koncert, happening, wspólne sprzątanie.

Krok 6. Zadbajcie o promocję

Zainteresujcie sprawą lokalne media. Może właściciele sklepów zgodzą się na powieszenie plakatów? Wykorzystajcie Internet – może warto założyć bezpłatnego bloga lub fanpage na Facebooku?

Krok 7. Zorganizujcie otwarte spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami lokalnymi

Celem spotkania jest zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek – jakich zmian oczekują w wybranym miejscu. Jeśli nastawienie samorządowców jest pozytywne, może uda się zorganizować spotkanie w urzędzie. W sytuacji, gdy lokalni włodarze niechętnie lub obojętnie patrzą na Wasz pomysł, zorganizujcie spotkanie niezależnie, jest jednak ważne, aby w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki władz. Pamiętajcie też, aby zaprosić jak najbardziej różnorodną grupę mieszkańców i mieszkanek, a także media.

Sugestie jak najlepiej wybrać miejsce i formę spotkania przedyskutujcie z koordynatorem lub koordynatorką akcji Masz Głos na Wasze województwo – na pewno przekaże Wam również listę niezbędnych działań.

a. Wybierzcie starannie termin spotkania (upewnijcie się, czy nie ma w tym czasie konkurencyjnej „imprezy”, czy godzina jest odpowiednia dla grup mieszkańców i mieszkanek, na których obecności szczególnie wam zależy).
W zależności od liczby osób spotkanie może trwać od 2 do 4 godzin. Wybierzcie moderatora lub moderatorkę spotkania i osoby prowadzące dyskusję w grupach (jeśli przyjdzie dużo mieszkańców i mieszkanek).

b. Po przywitaniu gości, przedstawieniu celu i planu spotkania oraz roli uczestników i uczestniczek zaprezentujcie przestrzeń, którą wspólnie chcecie zmienić (np. za pośrednictwem zdjęć i/lub krótkiego opisu). Poproście, by uczestnicy i uczestniczki spotkania wpisali się na listę obecności i zostawili do siebie kontakt (e-mail, telefon komórkowy) – wtedy łatwo będzie Wam przekazywać im informacje na temat postępów Waszej sprawy (SMS-em lub e-mailem).

c. Kluczowym momentem spotkania jest dyskusja z udziałem mieszkańców i mieszkanek. Taką dyskusję dobrze jest poprowadzić w zespołach kilku- lub kilkunastoosobowych.

d. Zespoły w pierwszej kolejności identyfikują głównych użytkowników i użytkowniczki wybranej przestrzeni (np. młodzież w wieku 12-17 lat, osoby w wieku średnim, seniorzy, rodziny z dziećmi). Potem określają potrzeby wskazanych grup(np. grupa użytkowników: młodzież; potrzeby – gry rekreacyjno-terenowe, słuchanie muzyki, możliwość spotykania się). Następnie zespoły wyznaczają funkcje wybranej przestrzeni (np. miejsce do gier, do słuchania muzyki, do spotkań). Na koniec spotkania należy przedstawić podsumowanie wyników pracy wszystkich grup (podsumowania takie można też zrobić po każdym z etapów pracy zespołów).

e. Poinformujcie zebranych o dalszych działaniach. Zaproście też zainteresowanych mieszkańców i mieszkanki oraz urzędników do ściślejszej współpracy. Powstanie w ten sposób zespół roboczy, który będzie pilotować dalsze działania.

Krok 8. Upowszechnijcie wypracowaną koncepcję

Po spotkaniu przygotujcie raport zawierający propozycje dotyczące wybranego obszaru/terenu (zawierające informacje: kto będzie użytkownikiem/użytkowniczką, jakie są potrzeby użytkowników/użytkowniczek, jakie funkcje ma pełnić wybrany teren), a także w miarę możliwości wstępny szkic zagospodarowania tego terenu (np. mapa z wyrysowanymi elementami).

Raport powinien być napisany w sposób zwięzły, językiem zrozumiałym dla wszystkich. Zadbajcie, by do raportu dołączyć zdjęcia wybranego miejsca (to, jak wygląda teraz),i mapy, a także wizualizacje z funkcjami zaproponowanymi przez mieszkańców i mieszkanki.

Raport powinien być zamieszczony w dostępnym miejscu (np. na stronie internetowej lub na Facebooku), a informacje o tym, gdzie można go znaleźć, należy przekazać uczestnikom i uczestniczkom spotkania, a także władzom.

Warto też zamieścić taki raport na stronie akcji Masz Głos.

Uczniowie i uczennice lokalnej szkoły mogą np. w ramach zajęć plastycznych przygotować na kolejne spotkanie model przestrzenny zagospodarowanego placu, parku czy zieleńca.

Krok 9. Zorganizujcie drugie otwarte spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami oraz władzami lokalnymi

Zaprezentujcie na nim koncepcję przygotowaną przez mieszkańców i mieszkanki na pierwszym spotkaniu – ważne, aby wizualizacje były czytelne dla każdego. Oddajcie głos uczestnikom i uczestniczkom spotkania i spisujcie ich uwagi. Podczas spotkania wybierzcie np. rodzaj ławki, zieleni, oświetlenia, miejsc do siedzenia. Poproście władze o wypowiedź na temat możliwości budżetowych i w miarę możliwości o terminy realizacji przedsięwzięcia.

Po spotkaniu przekażcie władzom lokalnym koncepcję zagospodarowania przestrzeni wraz z uwagami.

Krok 10. Informujcie i angażujcie mieszkańców i mieszkanki

O każdej decyzji władz informujcie mieszkańców i mieszkanki, a także monitorujcie czy został już wyznaczony termin realizacji zadania. Jeśli podjęta zostanie pozytywna decyzja, to koniecznie zaangażujcie mieszkańców i mieszkanki do pomocy w prostych pracach, np. przy sadzeniu kwiatów, rozłożeniu trawy, malowaniu. Warto zaplanować uroczyste otwarcie z udziałem najbardziej zainteresowanych użytkowników i użytkowniczek.