Pomiń menu

Sprawdź czy gmina jest przygotowana na wybory

Sukces wyborów to nie tylko udana kampania informacyjno-profrekwencyjna. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie gminy do wyborów. Pamiętajcie, że to, co dla nas może nie stanowić żadnego problemu, dla innych może być problem nie do pokonania.

Co możecie zrobić?

• Dowiedzcie się w urzędzie gminy, kto odpowiada za organizację wyborów oraz czy zostały wyznaczone lokale wyborcze.

• Sprawdźcie, czy lokale wyborcze są dobrze oznaczone.

• Oceńcie dostępność lokali wyborczych, czy mogą w nich głosować osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku.

• Oceńcie miejsca z ogłoszeniami kandydatów. Sprawdźcie, czy jakość ogłoszeń pozwala zapoznanie się z ich treścią (czy są wyraźne, zawieszone na odpowiedniej wysokości).

• Oceńcie jakie informacje na temat wyborów publikowane są na stronie internetowej urzędu.

• Dowiedzcie się w urzędzie, czy w sposób jasny i klarowny przekazywana jest informacja o możliwości głosowania przez pełnomocnika bądź głosowania korespondencyjnego.

Jak możecie reagować na nieprawidłowości?

• Na początku musicie ustalić, jakie podmioty przeprowadzają wybory:

Wybory do rad gmin przeprowadzają obwodowe i gminne komisje wyborcze. Wybory do rad powiatów przeprowadzają obwodowe i powiatowe komisje wyborcze.

Wybory do sejmików województw przeprowadzają obwodowe, powiatowe i wojewódzkie komisje wyborcze.

 • Pamiętajcie: wszystkie wskazane komisje przeprowadzają wybory pod nadzorem PKW i komisarzy wyborczych. W każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, do których należy m.in. przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych
 • Środkiem reakcji na naruszenia może być złożenie skargi na działanie organu:

Jeśli skarga dotyczy działania gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej komisji wyborczej skarga powinna być skierowana do właściwego komisarza wyborczego.

Jeśli skarga dotyczy działań lub zaniechań obwodowych komisji wyborczych, skarga powinna być skierowana do okręgowej komisji wyborczej.

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie, obsługę i techniczo-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. W tym przypadku, jeśli chcielibyście złożyć skargę na działania wójta, starosty lub marszałka województwa, powinniście skierować ją do właściwego wojewody.

W przypadku niedociągnięć wójta innych niż wymienione, organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy. O nieprawidłowościach leżących po stronie urzędników wyborczych powiadomiony powinien być z kolei właściwy komisarz wyborczy, jako ich zwierzchnik.

 • Procedura składania skarg:
  Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Przykładowo, jeśli wójt ani upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy nie przekaże wyborcy niepełnosprawnemu informacji, które ma on prawo uzyskać na mocy przepisów kodeksu wyborczego (np. o właściwym dla siebie obwodzie głosowania czy o terminie wyborów).
 • Skarga powinna zostać skierowana do wojewody. Warto jednak pamiętać o tym, że skierowanie skargi do niewłaściwego organu nie uniemożliwia jej rozpoznania – wydłuża jedynie ten proces.
 • Organ, który otrzymał skargę, jednak nie jest właściwy do jej rozpoznania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni przekazuje skargę organowi właściwemu, zawiadamiając o tym skarżącego, lub wskazuje skarżącemu właściwy organ.
 • Skarga załatwiana jest w terminie miesiąca. Wyjątek stanowi sytuacja, w której skargę składa poseł na Sejm, senator lub radny, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby. Podmioty te powinny być zawiadomione o sposobie rozpatrzenia skargi lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni.
 • Skarga powinna wskazywać osobę, od której pochodzi, jej adres oraz żądanie. Powinna ona wskazywać nieprawidłowość będącą jej przedmiotem. Warto też wskazać, że skarga może być wnoszona pisemnie lub ustnie do protokołu. Skarga wnoszona pisemnie powinna być podpisana.
 • Uczestnicy oprócz wnoszenia skarg, mają też prawo składania wniosków, których przedmiotem będzie np. ulepszenie organizacji. Do ich wnoszenia również znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Wniosek składany jest do organu właściwego ze względu na jego przedmiot (czyli np. do wójta zgłoszony może być wniosek o zamieszczenie na odpowiedniej stronie internetowej wymaganych informacji również w formie graficznej). Procedura jest w tym zakresie bardzo podobna w składania skarg. W szczególności, wniosek może być zatem wniesiony ustnie do protokołu lub pisemnie. Powinien wskazywać osobę, od której pochodzi, jej adres oraz żądanie (powinien zawierać określenie swojego przedmiotu, propozycję rozwiązania itp.). Wniosek wnoszony pisemnie powinien być podpisany. Również w tej sytuacji zasadą jest miesięczny termin rozpatrzenia wniosku. Reguły dotyczące wniosków składanych przez posłów, senatorów i radnych znajdują odpowiednie zastosowanie.

O wszystkim czego się dowiecie informujcie mieszkańców i mieszkanki. Możecie do tego wykorzystać naszą stronę internetową i media społecznościowe.