Pomiń menu

CZOŁG zmienia klub osiedlowy

CZOŁG zmienia klub osiedlowy

Członkinie i członkowie stowarzyszenia Zamek z Biedruska (woj. wielkopolskie) w ramach edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór* 2015/2016 postanowili przyjrzeć się lokalnym instytucjom kultury. Ponieważ to, co oferują one mieszkańcom i mieszkankom, nie wydało im się zadowalające, postawili sobie za cel ich udoskonalenie.

Biedrusko (wielkopolskie) / 2016

Aby oferta kulturalna instytucji kultury w Biedrusku rzeczywiście odpowiadała na potrzeby ludzi, Stowarzyszenie postanowiło skorzystać z… CZOŁGU. Nie chodzi tu jednak o pojazd z pobliskiego poligonu, lecz o innowacyjną metodę badania potrzeb, opracowaną specjalnie na potrzeby akcji – Czynne Zajęcia Obywatelskie Łączące Generacje. Podczas zajęć-badań uczestniczki i uczestnicy – mieszkanki i mieszkańcy Biedruska określali swoje potrzeby, a także zarysowywali kierunek rozwoju swojego otoczenia w zakresie edukacji czy kultury. Okazało się, że łączy ich poczucie, że na ich osiedlu najbardziej brakuje miejsca oferującego aktywności – mówiąc krótko: brakuje świetlicy.

Aby wypełnić ten brak stowarzyszenie zaangażowało do działania mieszkańców oraz nawiązało współpracę z władzami. Mieszkańcy wzięli udział w diagnozie lokalnej oraz wspólnie ze stowarzyszeniem, innymi organizacjami pozarządowymi oraz  władzami przygotowali lokalny festyn – Dni Biedruska, podczas których wszyscy mieli okazję spotkać się i wspólnie przedyskutować zakres zajęć w klubie. Mieszkańcy Biedruska przeznaczyli także 15 tys. zł na doposażenie i prowadzenie klubu osiedlowego w ramach Zadań Lokalnych uchwalanych przez mieszkańców Jednostek Pomocniczych do Budżetu Gminy. Choć rozpoczynając akcję, członkowie stowarzyszenia nie mieli doświadczenia we współpracy z władzami, szybko znaleźli sposób na jej szybkie nawiązanie – za namową jednego z radnych kandydowali do Zarządu Osiedla Biedrusko. Jedna z działaczek wybrana została przewodniczącą zarządu osiedla, druga – członkinią zarządu, dzięki czemu regularnie uczestniczyły w posiedzeniach rady gminy, spotkaniach z wójtem i jego zastępcą oraz pracownikami urzędu gminy oraz zostały włączone w bieżące działania urzędu i radnych na rzecz osiedla i całej miejscowości. Dzięki wsparciu radnych oraz przewodniczącego komisji finansowo-budżetowej i rozwoju gospodarczego udało się pozyskać fundusze na działania. Radni uczestniczyli także w spotkaniach w ramach diagnozy lokalnej i w planowaniu działania CIAO.

Zainicjowana i animowana przez stowarzyszenie współpraca mieszkańców, zarządu osiedla, radnych i niektórych przedstawicieli urzędu gminy zaowocowała utworzeniem w Domu Osiedlowym Klubu dla dzieci i młodzieży CIAO (Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli), który już prężnie działa. Stowarzyszenie z powodzeniem staruje w konkursach ogłaszanych przez urząd gminy. Do końca roku 2016 ma plany na dalszy rozwój Klubu CIAO, m.in. organizację we współpracy z mieszkańcami Dnia Sąsiada, zorganizowanie osiedlowej Strefy Kibica na mistrzostwa piłkarskie i olimpiadę oraz zwiększenie oferty zajęć. Członkowie i członkinie stowarzyszenia oceniają, że udało im się osiągnąć znacznie więcej, niż początkowo zakładali. W przyszłości liczą na silniejsze poparcie ze strony wójta – w kontraście do dużej przychylności i zaangażowania radnych i zarządu osiedla, jego postawa jawi się niestety jako zaledwie akceptacja działań pod wpływem nacisku radnych. Dzięki decyzjom wójta Klub CIAO mógł powstać i może funkcjonować, brakuje jednak jednoznacznego, konkretnego wsparcia. Wyzwaniem na przyszłość jest także jednoznaczna niechęć zarządcy Domu Osiedlowego.

*Do 2016 roku akcja Masz Głos funkcjonowała pod nazwą “Masz Głos, Masz Wybór”.