Pomiń menu

Rada seniorów w gminie Żary

Rada seniorów w gminie Żary

Seniorzy w gminie Żary są bardzo aktywni. Choć regularnie organizują przeglądy pastorałek, pieśni patriotycznych czy biesiadnych, nie mieli zbyt wielkiego wpływu na działalność władz gminnych. Zmieniła to Fundacja Pięknolesie, za co dostała tytuł finalisty nagrody Super Samorząd 2021.

Fundacja Pięknolesie poznała się w akcji Masz Głos z Postomińskim Stowarzyszeniem Razem Lepiej. Grupy polubiły się na tyle, że dosyć szybko odkryły wspólny kierunek działań. Pomogło w tym spotkanie wyjazdowe we wrześniu 2020, gdy grupa seniorów z Sieniawy Żarskiej odwiedziła gminę Postomino. Przyjrzała się tutejszym inicjatywom lokalnym, szkoliła z e-usług publicznych. Taka integracja seniorów zaowocowała współpracą gmin. Podczas kolejnego spotkanie jesienią 2021 do Postomina pojechało już pięćdziesiąt osób, które spotkały się nie tylko z Postomińskim Stowarzyszeniem Razem Lepiej, ale też z przedstawicielami lokalnego samorządu. Ze strony żarskiej przyjechali przedstawiciele Urzędu – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, radna Barbara Litewka, radni rad sołeckich i sołtysi. Gminę Postomino reprezentowała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Teresa Rysztak, radni: Zenon Morka i Renata Sil, sołtys i członek Gminnej Rady Seniorów Bronisława Siwiuk. Głównym tematem tego spotkania była kwestia powołania rady seniorów w gminie Żary. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami, wskazywali na plusy i minusy funkcjonowania tego ciała doradczego.

Kilka tygodni później sytuacja odwróciła się i tym razem seniorzy z Postomina przyjechali do gminy Żary. Chcieli dowiedzieć się, jak działa przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Fundacji Pięknolesie, wesprzeć pomysł powołania rady seniorów. Ten wyjazd był też bogaty w akcenty turystyczne i towarzyskie, bo odbył się w okolicy Dnia Seniora. Podczas artystyczno-edukacyjnego wieczoru, gdy do grona gości dołączyli seniorzy z Gościeszowic, wszyscy zatańczyli poloneza, a na zakończenie wjechał tort ufundowany przez wójta gminy Żary.

Dziś owocem tej współpracy jest wniosek o utworzenie rady seniorów w Gminie Żary, która będzie pomagała wdrażać i realizować projekt przeciwdziałający wykluczeniu transportowemu osób starszych realizowany w ramach Funduszu Aktywni Obywatele. „To jest ten wielki pozytyw współpracy organizacji pozarządowych i samorządów”, mówi Krystyna Adamenko, prezeska Fundacji Pięknolesie. Z ramienia akcji Masz Głos Fundację wspierało Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, organizacja partnerska Fundacji Batorego.

Jak układała się współpraca z władzami samorządowymi

Władze gminy i przedstawiciele Urzędu Gminy Żary chętnie uczestniczyli najpierw w spotkaniu seniorów w Postominie, później w Żarach. Wsparli spotkania organizacyjnie. Rozmowy na temat powołania Rady Seniorów spotkały się z pozytywnym odzewem i chęcią podjęcia przyszłej współpracy pomiędzy Gminą a seniorami Gminy Żary. Przedstawiciele władz samorządowych aktywnie zaangażowali się w prace koncepcyjne, uczestniczyli w spotkaniach przygotowawczych i sieciujących.

Współpraca pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych a seniorami nie jest łatwa, bo są oni szczególnie aktywną grupą, znającą swoje potrzeby i świadomą, jak na nie odpowiadać. Fundacja Pięknolesie musiała więc poświęcić wiele telefonów i spotkań, ale efektem tego była skuteczna współpraca między obydwoma środowiskami.

Zaangażowanie mieszkańców

Fundacja Pięknolesie współpracuje z grupami seniorów od początku swojej działalności, zna ich potrzeby, wie, jak zaangażować do działania. Do współpracy przy powołaniu rady seniorów zaangażowała wraz ze Stowarzyszeniem z Postomina ok. 150 osób, w tym wolontariuszy, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców, sołtysów, rady sołeckie, Radę Gminy. Poza pracą koncepcyjną mieszkańcy angażowali się w przygotowanie spotkań, atrakcji, poczęstunku, w tym organizację Dnia Seniora.

Zasięg i znaczenie działania

  • dwie gminy z dwóch różnych województw zaangażowane w jeden projekt,
  • trzy spotkania sieciujące seniorów z różnych województw,
  • 50 uczestników jesiennego spotkania w Postominie,
  • 100 uczestników spotkania jesienią w Gminie Żary.

Inicjatywa powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Żary jest odpowiedzią na charakterystykę tutejszej społeczności. Rada będzie służyć i seniorom, i władzom samorządowym, bo Urząd dostanie wsparcie w realizacji polityki senioralnej. Seniorzy – członkowie Rady – poczują wpływ na sprawy publiczne jako ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Powołanie Rady Seniorów zwiększy nie tylko zaangażowanie mieszkańców w życie gminy, ale też poprawi dobór adekwatnie do ich potrzeb i współpracę z Urzędem Gminy.

Puenta

Dzięki nawiązanemu porozumieniu, wymianie doświadczeń i spotkaniach z przedstawicielami Postomińskiego Stowarzyszenia Razem Lepiej, grupami seniorów, przedstawicielami władz samorządowych pojawiła się nowa energia w gminie Żary, motywacja do dalszych działań. Powołanie Rady Seniorów będzie oznaczało jeszcze większą aktywność tej grupy mieszkańców gminy.

*

Fundacja Pięknolesie zajmuje się aktywizacją dzieci i seniorów od 2016. Prowadzi naukę pływania, organizuje turnusy rehabilitacyjne, warsztaty i wypoczynki z programem profilaktyki uzależnień. Jest przedsiębiorstwem społecznym – zatrudnia dwie osoby z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jej grono wolontariuszy, wspierających przedsiębiorców i grantodawców stale rośnie.