Pomiń menu

Organizator i partnerzy

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego, niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Fundacja Batorego prowadzi akcję Masz Głos od 2006 roku.

Co roku akcja Masz Głos jest realizowana przy regionalnym wsparciu organizacji partnerskich, które mają doświadczenie we wspieraniu mieszkanek i mieszkańców polskich gmin. W edycji 2021 partnerami są: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDESStowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE.

PARTNERZY AKCJI MASZ GŁOS

w województwach: śląskim, opolskim, dolnośląskim

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES jest organizacją pożytku publicznego, która od 2003 roku aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, uczy samorządowców, jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami społecznymi oraz umożliwia młodym osobom zdobycie nowego doświadczenia poprzez wolontariat.

w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim

.FAL_logo poziomFundacja Aktywności Lokalnej została powołana w 2007 r. mając na względzie potrzebę wspierania rozwoju regionalnego poprzez wspomaganie różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promocję przedsiębiorczości i wzmocnienie aktywności zawodowej, w tym wśród osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Fundacja prowadzi działalność wzmacniającą oddolne inicjatywy (empowerment), a także działalność szkoleniowo-doradczą specjalizując się w realizacji zajęć z umiejętności miękkich (rozwój osobisty, społeczny i zawodowy) dla różnych grup odbiorców. Fundacja zainicjowała dyskusję w Polsce nt. równowagi osobisto-zawodowej rodziców małych dzieci doprowadzając do szeregu rozwiązań w tym zakresie w całym kraju (m.in. kąciki dziecięce w urzędach). Od 2012 roku koordynuje Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance. Ponadto nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w przedsięwzięcia na rzecz współpracy międzysektorowej i akcje ogólnopolskie. Sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce. Uhonorowana Dyplomem Pary Prezydenckiej RP.

w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim

logo_HF_czerwoneHomo Faber działa od 2004 roku  w obszarze praw człowieka.  Misję Stowarzyszenia określa jego nazwa Homo Faber – z łac. człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. Stowarzyszenie pracuje nad tym, aby w Lublinie mieszkańcy mogli cieszyć się jak najszerszymi prawami i wolnościami, a władza spełniała swoje obowiązki. Liczy się dobra współpraca, bez obaw wobec konstruktywnej krytyki. Kluczowe programy Stowarzyszenia: antydyskryminacja (Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego, szkolenia antydyskryminacyjne), Integracja (bezpłatne kursy języka polskiego dla imigrantów, bezpłatne poradnictwo prawne w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców i w areszcie dla cudzoziemców w Przemyślu) oraz Film (organizacja co roku dwóch dużych festiwali w Lublinie, działania edukacyjne poprzez film).

w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab działa od 2011 w obszarach: partycypacja, badania społeczne i nowe technologie. Koncentruje się na wspieraniu współpracy mieszkańców z władzą samorządową, dialogu obywatelskim oraz wzmacnianiu kompetencji samorządów, innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Fundacja ma szerokie doświadczenie w realizacji działań partycypacyjnych z zastosowaniem m. in.: budżetów obywatelskich, szkolnych budżetów partycypacyjnych, konsultacji społecznych, a także w facylitacji spotkań, dyskusji publicznych, prowadzeniu warsztatów konsultacyjnych, współpracy z ciałami doradczymi, radami pożytku publicznego, komisjami dialogu społecznego, radami seniorów. Upowszechnia również obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, petycje, dostęp do informacji publicznej.

w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE działa od 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz monitorowanie i wspieranie świadomego, aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Aby tworzyć przyjazną przestrzeń, zespół Stowarzyszenia wykorzystuje działania edukacyjne, kulturalne i obywatelskie. W swojej działalności organizacja kieruje się transparentnością, otwartością na nowe środowiska i współpracę w celu aktywizacji społeczności. W akcji Masz Głos od 2013 roku (jako uczestnicy), od 2021 jako partnerzy.