Pomiń menu

Prawo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: USTAWA o samorządzie gminnym

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: Ustawa o finansach publicznych

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90)

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: Ustawa o dostępie do informacji publicznej

USTAWA o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420)

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej: Ustawa o funduszu sołeckim

Internetowy Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej: Ustawa o funduszu sołeckim