Pomiń menu

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych "Nasze Miasto" w Starachowicach

1) działalność na rzecz integracji mieszkańców i rozwoju samorządu, 2) stwarzanie warunków organizacyjnych, materialnych i ekonomicznych dla funkcjonowania lokalnych porozumień mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, 3) działalność na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania oraz bazy materialnej, socjalnej, kulturalnej, sportowej, ochrony przyrody w osiedlach mieszkaniowych. 4) występowanie z wnioskami i opiniami do organów władz samorządowych, 5) reprezentowanie, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów Państwa, władz i urzędów w sprawach dotyczących mieszkańców miasta, 6) stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy wspólnotami i spółdzielniami w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi, 7) uczestniczenie w wyborach samorządowych poprzez tworzenie komitetów wyborczych, typowanie kandydatów, 8) upowszechnianie poprzez środki masowego przekazu oraz własne wydawnictwa informacji związanych z działalnością na rzecz mieszkańców miasta, 9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 11) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, w rejonie osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej,