Pomiń menu

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego  zawiązało się i zostało zarejestrowane  1 października 2011 roku. Stowarzyszenie zrzesza wszystkich, którym nieobca jest idea ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony jeziora Linowskiego. Stowarzyszenie rozpoczynając swoją działalność podjęło starania o przejęcie w użytkowanie jeziora Linowskiego oraz gruntów przylegających do jeziora celem dalszego ich zagospodarowania. Po niemal dwuletnich staraniach przy bardzo dużym wsparciu i pomocy Burmistrza Barczewa Pana Lecha Nitkowskiego oraz przychylności                         ówczesnego Starosty Powiatu Olsztyńskiego Pana Mirosława Pampucha udało się doprowadzić do przejęcia jeziora w drodze przetargu. Umowa dzierżawna na okres 10-ciu lat została podpisana między Zarządem Stowarzyszenia, a Starostą Powiatu Olsztyńskiego w dniu 5 lipca 2013 roku. Równocześnie Burmistrz Barczewa przekazał w użyczenie 1,5 ha działkę nad jeziorem. Stowarzyszenie z chwilą podpisania umowy dzierżawy przystąpiło do zarybiania jeziora. Działalność Stowarzyszenia to nie tylko gospodarka zasobami jeziora Linowskiego. Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie swoją działalność ukierunkowuje także na rzecz społeczności lokalnej, promocji wsi i poszerzenia oferty turystycznej regionu. Dlatego też w 2014 roku przeprowadzone zostało szereg działań społecznych i integracyjnych. Zaczęło się w miesiącu kwietniu od wielkiego sprzątania jeziora i terenu wokół niego w wyniku którego zebrano 10,2 ton śmieci w tym 1,1 t opon, 1,1 t śmieci gabarytowych oraz 8 ton śmieci komunalnych, które z pomocą służ gminnych zostało wywiezione i zutylizowane. Stowarzyszenie na początku swojej działalności przyjęło plan działania, który konsekwentnie realizuje. Jednym z ważniejszych zamierzeń jest stworzenie w oparciu o jezioro i przyległy teren Centrum Integracji Społecznej nad jeziorem Linowskim, które będzie służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale i mieszkańcom Gminy Barczewo. Centrum rozbudowywane jest w miarę pozyskiwanych funduszy i ofiarnej pracy mieszkańców Łęgajn. Stowarzyszenie wędkarskie to nie tylko łowienie ryb.  Wykonując zadania statutowe stowarzyszenie organizuje cały szereg imprez integracyjnych, zbliżających do siebie mieszkańców, kształtujących postawy proekologiczne i wzmacniające więzi społeczne. Tradycją stały się coroczne otwarte zawody wędkarskie o puchar Starosty olsztyńskiego rozpoczynające sezon wędkarski i rodzinne  pikniki wędkarskie na zakończenie sezonu, festyny nad jeziorem, doroczne zabawy z okazji Dnia dziecka,  powitanie wiosny ale i zabawa noworoczna  nad jeziorem. Od dwóch lat stowarzyszenie realizuje projekt „Łęgajnowskie klimaty” w ramach wsparcia zadania publicznego mającego na celu promocję działalności  organizacji pozarządowych z terenu, utrzymanie i rodzaj współpracy pomiędzy  Powiatem Olsztyńskim, a organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie dużą uwagę kładzie na pracę z dziećmi. W 2016 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego gminy Barczewo  realizowany jest projekt „Akademia ekologiczna - Letnia szkółka  wędkarska” w której szkoliło się 19 dzieci w wieku 7 – 13 lat z Łęgajn i terenu Gminy Barczewo. W roku 2017 projekt jest kontynuowany.  Zarząd Stowarzyszenia liczy na to, że właśnie oni w przyszłości przejmą pałeczkę i będą dbali o jezioro, przyrodę i naszą wieś. Działalność Stowarzyszenia to także pozyskiwanie środków na realizację projektów.  Dzięki  środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich można było w 2014 r. wykonać „Ścieżkę edukacyjno – spacerową brzegami jeziora Linowskiego” i „Stanowisko biesiadne”,  w 2015 r. w ramach środków pozyskanych z Centrum Wspierania Inicjatyw  Obywatelskich Europa Nasz Dom zrealizowano projekt  „Kulturalnorozrywkowe Łęgajny - scena nad jeziorem”, a w 2016 r. projekt „Stanowiska biesiadne” w ramach Działaj Lokalnie. Za swoją działalność w 2015 roku stowarzyszenie zostało wyróżnione Honorowym dyplomem w dziedzinie „Rolnictwo, agroturystyka i ochrona środowiska”. Stowarzyszenie w swojej działalności ściśle współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką oraz Stowarzyszeniem Przystanek Łęgajny.