Pomiń menu

Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Wola w Woli (Archiwum)

1. Celem Klubu jest:
1) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu
2) wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami organizacji sportowych, władzami państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia jego członkom właściwych warunków do uprawiania sportu
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
4) prowadzenie działalności szkoleniowej
5) sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami Klubu