Pomiń menu

pcpr (Archiwum)

Jesteśmy grupą inicjatywną działającą we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu. Naszym celem jest założenie stowarzyszenia pomagającego rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w zmianie swojego życia i odzyskaniu pełni praw do dzieci. Naszym działanie chcemy objąć teren powiatu jarosławskiego. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przypisuje pracę z niewydolnymi rodzinami biologicznymi gminom. Jednak gminy nie wywiązują się z tego obowiązku, idą raczej w stronę nie ingerowania w dysfunkcyjne rodziny, do czasu kiedy sytuacja zmusza je do tego. Jest to ze szkodą dla dzieci, które pozostają w tych rodzinach i przeżywają długo trwającą traumę. Chcemy więc rozpocząć działania z poziomu powiatu aby pokazać gminom, że można i zachęcić ich tym samym do współpracy. Naszą grupę inicjatywną tworzą zawodowe rodziny zastępcze oraz pracownicy PCPR jako wolontariusze.