Pomiń menu

Podkarpacka Rada Programowa Kobiet (Archiwum)

1.         Rada jest organem doradczym i konsultacyjnym Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon w zakresie zadań społecznych, w szczególności:
1)        opiniowania projektów strategii rozwoju władz samorządowych i wojewódzkich;
2)        opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3)        wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, władz samorządowych, instytucji oraz działań własnych i zleconych;
4)        udzielania pomocy i wyrażania opinii w przypadkach naruszenia i zagrożenia praw kobiet;
5)        wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,
6)        podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych do „kobiecej skrzynki obywatelskiej” w formie tradycyjnej lub mailowej;
7)        rekomendowania społecznie użytecznych rozwiązań zdiagnozowanych problemów;
 
§3
Regulamin Rady określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady.
 

§4
1.            Rada Kobiet składa się z kobiet z terenu województwa podkarpackiego, które cechują się bezstronnością  polityczną, gospodarczą i społeczną.
2.            Rada Kobiet reprezentowana jest przez pięcioosobowy Zarząd wybierany zwykłą większością głosów.
Kadencja Zarządu Rady trwa trzy lata